Dohoda o provedení práce

Základní informace

Nejčastěji využívaným smluvním typem pro účely zajištění výkonu určitých prací pouze příležitostně nebo v malém rozsahu (typicky v případě sezónních brigád či nepravidelné spolupráce) jsou dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr („dohody“), tedy dohoda o provedení práce („DPP“) a dohoda o pracovní činnosti.

DPP musí být uzavřena písemně, což zahrnuje i možnost sjednání prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (tj. elektronicky), které bylo významně zjednodušeno novelou zákoníku práce („ZP“) účinnou od 1. 10. 2023 („novela ZP“). Zaměstnanec musí obdržet jedno vyhotovení dohody – buď v písemné (papírové) podobě nebo na elektronickou adresu zaměstnance, která není v dispozici zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro tyto účely zaměstnavateli písemně sdělil, pokud byla DPP uzavřena elektronicky.

Zaměstnanec může od DPP uzavřené elektronicky odstoupit od okamžiku jejího uzavření, nejpozději však ve lhůtě 7 dnů ode dne dodání vyhotovení DPP na elektronickou adresu zaměstnance dle předchozího odstavce, ovšem jen dokud zaměstnanec nezačal na základě DPP vykonávat práci. Odstoupení zaměstnance musí být písemné.

Upozornění: Není-li DPP se zaměstnancem uzavřena v písemné formě, hrozí zaměstnavateli pokuta od inspekce práce ve výši až 10 000 000 Kč.

Povinné náležitosti DPP: sjednané práce (například jako individuální pracovní úkol – posekání zahrady – nebo druhově – překládání textů), doba, na kterou se tato dohoda uzavírá, výše odměny z dohody a podmínky pro její poskytování.

Dále doporučujeme uvést: místo výkonu práce, předpokládaný rozsah práce, povinnost mlčenlivosti a způsob nakládání s důvěrnými informacemi.

Zaměstnanci pracující na DPP mají nárok na následující informace vztahující se k právnímu vztahu založenému DPP, které musí zaměstnavatel poskytnout v písemné podobě, pokud nejsou obsaženy v samotné DPP:

 1. název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo ojméno, příjmení a adresa zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou,
 2. bližší označení sjednané práce a místa výkonu práce,
 3. výměra dovolené a o způsob určování délky dovolené,
 4. doba trvání a podmínky zkušební doby, je-li sjednána,
 5. postup, který je zaměstnavatel a zaměstnanec povinen dodržet při rozvazování právního vztahu založeného DPP, a o délce a běhu výpovědní doby,
 6. odborný rozvoj, pokud jej zaměstnavatel zabezpečuje,
 7. předpokládaný rozsah pracovní doby za den nebo týden (orientační informace bez nároku na přidělení takové pracovní doby), způsob rozvržení pracovní doby včetně délky vyrovnávacího období podle § 76 odst. 3 ZP,
 8. rozsah minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku vtýdnu a poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech nebo přiměřené doby na oddech a jídlo,
 9. odměně zdohody, o podmínkách jejího poskytování, o splatnosti a termínu výplaty odměny z dohody a o místu a způsobu vyplácení odměny z DPP,
 10. kolektivní smlouvy, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení smluvních stran těchto kolektivních smluv,
 11. orgán sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné na sociální zabezpečení v souvislosti s pracovněprávním vztahem zaměstnance,

a to nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne započetí výkonu práce. Změny se oznamují bez zbytečného odkladu, nejpozději však v den jejich účinnosti.

Pokud již zaměstnanec na základě DPP pracuje a požádá písemně o výše uvedené informace, zaměstnavatel má povinnost je sdělit do 7 dnů od doručení žádosti.

Upozornění: Za porušení informační povinnosti zaměstnavatele hrozí zaměstnavateli pokuta od inspekce práce ve výši až 200 000 Kč.

 

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o pracovní činnosti
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Souběžná činnost

Související články

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Zaměstnávání brigádníků
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Odměna z dohody o provedení práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Vánoční brigády
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti

Související otázky a odpovědi

Zaměstnání na DPP a platba z OON
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Zaměstnání OSVČ na DPP
Dohoda o provedení práce
Dohoda o provedení práce mezi manželi
DPP a DPČ
Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr a pracovní pohotovost
Dohoda o provedení práce
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Střídání DPP a pracovního poměru
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Informace o obsahu DPP/DPČ po novelizaci zákoníku práce k 1. 10. 2023
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
DPP a evidence pracovní doby
Průměrný hodinový výdělek u dohod
Pravděpodobný výdělek - hodinový/měsíční u dohod (DPP, DPČ)
DPČ a hodinová mzda
Dohodáři na home office a příplatky za víkendy, svátky