Zaměstnanec ve výkonu trestu

Vydáno: 24 minut čtení

Odsouzení zaměstnance pro trestný čin (ať již nedbalostní či úmyslný) nemusí mít na pracovněprávní vztah zásadní dopad a už vůbec nemusí znamenat jeho konec. Naopak, pracovní poměr pravomocně odsouzeného zaměstnance zaniká ze zákona spíše výjimečně. Daleko častější jsou případy, kdy skončení pracovního poměru vyžaduje aktivní jednání zaměstnavatele, a dále případy, kdy pravomocné odsouzení zaměstnance není vůbec důvodem ke skončení pracovního poměru.

Pokud není pachatel trestné činnosti odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody (nebo například k trestu vyhoštění), nebylo by ani s ohledem na celospolečenský zájem na resocializaci pachatele účelné odsouzenému ve výkonu práce bránit. Nenarušení pracovních a sociálních vazeb pachatele je koneckonců jedním z deklarovaných cílů některých tzv. alternativních trestů, zejména trestu domácího vězení. Zákon tedy z tohoto pohledu záměrně omezuje možnosti faktického vyřazení odsouzeného z pracovního procesu. Na druhou stranu jsou situace, kdy by bylo nespravedlivé po zaměstnavateli požadovat, aby zaměstnance ve výkonu trestu dále zaměstnával.

Článek se snaží nahlédnout problematiku zaměstnance ve výkonu trestu z perspektivy zaměstnavatele. Řeší zejména, kdy a na jakém zákonném podkladě může zaměstnavatel pracovní poměr se zaměstnancem ve výkonu trestu ukončit, v jakých případech naopak uložený trest nemá – z pohledu právních předpisů – na zaměstnání zaměstnance žádný vliv a na co by si měl dát zaměstnavatel ve vztahu k zaměstnávání osob ve výkonu trestu pozor.

Skončení pracovního poměru v případě trestné činnosti zaměstnance

Skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele z důvodu trestné činnosti zaměstnance připadá v úvahu v následujících případech:

  1. trestná činnost zaměstnance je zároveň porušením povinnosti zaměstnance vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem;
  2. trestná činnost zaměstnance je zároveň závažným porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k práci vykonávané zaměstnancem;
  3. přestane-li zaměstnanec v důsledku trestné činnosti splňovat předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce; nebo
  4. přestane-li zaměstnanec v důsledku trestné činnosti splňovat požadavky pro řádný výkon sjednané práce.

V uvedených případech je možné (s určitými omezeními – například pokud jde o těhotnou zaměstnankyni) pracovní poměr skončit jednostranně, a to buď okamžitým zrušením pracovního poměru podle § 55 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“), což je možné pouze v prvním případě, nebo výpovědí podle § 52 písm. f), resp. písm. g) zákoníku práce.

V případech (1) a (2) nebude nutné čekat na pravomocný odsuzující rozsudek, pracovní poměr tedy lze ukončit ihned po spáchání daného jednání se znaky trestného činu nebo například tehdy, je-li zaměstnanec ve vazbě. V případech (3) a (4) záleží na tom, jaké konkrétně jsou předpoklady nebo požadavky pro výkon sjednané práce – v některých případech by zaměstnanec přestal předpoklady splňovat až dnem právní moci odsuzujícího rozsudku, někdy by stačilo zahájení trestního stíhání. Často bude také záležet na tom, o jaký trestný čin konkrétně se jedná (zejména z hlediska úmyslného či nedbalostního zavinění nebo z hl

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpověď
Doručování písemností
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Vstupní lékařská prohlídka
Pracovní posudek
Přeložení
Potvrzení o zaměstnání
Převedení na jinou práci

Související články

Lázeňské léčení a zákaz výpovědi z pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně" podruhé
Nadbytečnost zaměstnance jako důvod k rozvázání pracovního poměru
Ukrajinští zaměstnanci odcházející na základě povolávacích rozkazů a pracovněprávní souvislosti
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a pojem "dosavadní práce"
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Skončení pracovního poměru
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Hromadné propouštění v praxi
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Těhotenství a pracovní poměr
Pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň
Odstoupení od konkurenční doložky
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání

Související otázky a odpovědi

Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Rodičovská dovolená a další těhotenství
Nadbytečnost zaměstnance
Zkušební doba
Alkohol na pracovišti
Průměrný čistý měsíční výdělek
Výpověď pracovní smlouvy
Doručení výpovědi zaměstnanci poštou - adresát neznámý
Přečerpaná dovolená
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Oznámení o skončení zaměstnání na ČSSZ od 1.4.2022
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Pracovní smlouva
Nárok na dovolenou
Předání zápočtového listu
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Úmrtí zaměstnance ve výpovědi

Související vzory

Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi
Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem