Zaměstnanec odmítl zkoušku na alkohol v krvi

Vydáno: 15 minut čtení

Do pracovního řádu v jedné firmě zařadili ustanovení, že „přes vrátnici nesmí být přenesena jediná láhev alkoholu.“ Zaměstnanci dobrou snahu zaměstnavatele obcházeli tím, že přenášeli dvě a více lahví alkoholu. Podobně postupují někteří zaměstnavatelé, když zakáží požívání alkoholu na „půdě“ pracoviště. Přitom kanceláře nebo výrobní prostory nejsou půdou a zákaz by tam při slovním výkladu stanovené povinnosti neplatil.

Že by šlo o ochranu zaměstnavatele před alkoholem na pracovišti, aby se zaměstnanci nerozptylovali „nepodnikatelskými“ záležitostmi? Nikoliv, jen účelová a protizákonná interpretace pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnanců.

Již téměř čtyři roky (od 31. května 2017) je v ČR podrobná a důkladná právní úprava zákazu požívání alkoholu na vymezených místech a prostorách, včetně pracovišť. Tyto otázky upravuje zákon č. 65/2017 Sb., (dále „zákon“) a rovněž zákoník práce č. 262/2006 Sb. (dále zák. práce), který je obsahuje v části bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Zákaz na pracovišti

Zákon v § 11 odst. 6 zakazuje podávání nebo prodávání alkoholických nápojů osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že tento nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek. Na pracovištích se může např. jednat o kantýny nebo jiné občerstvovací stánky, kde by se neměl alkoholický nápoj prodávat řidičům nebo jiným osobám vykonávající činnosti ohrožující zdraví nebo bezpečnost ostatních zaměstnanců. Jedná se např. o zaměstnance obsluhující strojní park, jako jsou jeřáby, zdvižná a manipulační zařízení apod.

Tuto zákonnou povinnost může ovšem porušit i spolupracovník, který svému kolegovi nabídne (podá) alkoholický nápoj.

Další povinnost podle § 19 zákona se týká zaměstnanců. Osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla oh

Související dokumenty

Související články

Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 19. část - Alkohol a návykové látky na pracovišti
Kontroly na alkohol a jiné návykové látky na pracovištích
Alkohol na pracovišti
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Recyklace elektroodpadu, příležitost nebo zdravotní riziko
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Řízení BOZP a hodnocení rizik v odvětví vzdělávání
Klimatické změny a jejich vliv na BOZP v zemědělství a lesnictví
Resilience, osobní a organizační odolnost na pracovišti
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Špatné pracovní podmínky - vznik stresu na pracovišti
Nová rizika a výzvy v oblasti BOZP
Motivační školení k prevenci rizik
Zahájení evropské kampaně "Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž"
Zemědělství a lesnictví jedno z nejrizikovějších odvětví
Národní kolo soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP má své vítěze
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - dokončení
Předcházení opakování pracovních úrazů efektivním LFI systémem
Bezpečné provozování vnitropodnikové dopravy

Související předpisy

65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
262/2006 Sb. zákoník práce
335/1997 Sb. , kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí

Související komentovaná judikatura

Alkohol v těle zaměstnance a rozvázání pracovního poměru

Související judikáty

Okamžité zrušení pracovního poměru a důvody okamžité výpovědi

Související otázky a odpovědi

Pracovní postup
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Aktualizace směrnic BOZP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Bezpečnostní listy na pracovišti
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Výpis ze zdravotní dokumentace
Atest biologického odpadu ze školní jídelny
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Hasicí přístroj v budově
Pracovní úraz
Práce přesčas
Praktická výuka u těhotných studentek
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele