Resilience, osobní a organizační odolnost na pracovišti

Vydáno: 27 minut čtení

Společnosti v průběhu svého vývoje procházejí krizovými obdobími. Pro zmírňování negativních následků těchto krizových období je na pracovištích budována osobní a organizační resilience. Resilience na pracovišti je o vytváření a podpoře odolnosti organizace a jejích zaměstnanců. Organizační resilience je schopnost přežít krizi a prosperovat ve světě nejistoty. Resilience nám pomáhá přežít, pomáhá nám také růst a rozvíjet se.

Resilience je v psychologii odolnost, schopnost vzdorovat nepříznivým silám, zvládat nepříznivé situace a překonávat krize. Každý jedinec má jinou míru resilience, tedy míru schopnosti řešit nepříznivé životní situace. Zvládání stresu je jedním ze základů pro budování resilience zaměstnanců.

1. Osobní a organizační resilience

Všichni se v našich životech setkáváme se stresem, nepřízní osudu, traumatem nebo tragédií a v práci to často má podobu změny, redundance a následné nejistoty, které jsou všechny stresující. Osobní resilience znamená, že člověk může odolně reagovat na nepříznivé situace, a udrží si své „fungování“, a to psychické i fyzické.

Organizační resilience je schopnost organizace předvídat významné události a měnit je a reagovat na ně aktivně a způsobem, který udržuje morálku, výkon a produktivitu. Nepříjemné nebo náročné události v životě organizace nejsou zlehčovány, ale nejsou ani dramatizovány. Odolná organizace reaguje na kritické období nebo krizi s cílem, odhodláním a budoucím zaměřením.

Podívejme se do světa zvířat. Želvy nejsou nejideálnější stvoření v říši zvířat. Nemohou běžet rychle. Nemůžou létat. Nemají velké ostré zuby ani drápy. Nemohou se nafouknout, aby vypadali hrozivě. Ve srovnání s hrubou silou tygra nebo sokola jsou želvy tak trochu slabé.

Co želvy ovšem mají, je řada ochranných strategií – rychle plavou, používají maskování, chňapají čelistmi, a pokud všechno ostatní selže, stáhnou se do krunýře a počkají. Želvy tak mají šanci na přežití. Mohou také jíst mnoho různých věcí a přejít do režimu spánku, když se časy zhorší.

Tygři se naopak spoléhají na svou sílu a rychlost. Když jsou časy dobré, tygři jsou na vrcholu. Pokud se kořist stane vzácnou nebo ztratí-li svou loveckou zdatnost v důsledku věku nebo zranění, umírají. Dalo by se tak říct, že „dnešní svět potřebuje více želv a méně tygrů“. [1]

Existuje silná vazba mezi organizační kulturou, vedením a zdravím a bezpečností zaměstnanců. Investice do odolnosti zaměstnanců mohou podpořit bezpečnost i výkon. Rovněž by mělo být investováno také do vůdců a jejich schopností rozvíjet pracovní prostředí, které podporuje pohodu týmů a jednotlivců.

Pochopení toho, co ovlivňuje kulturu organizace, může významně přispět ke změně postojů a chování zaměstnanců ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví. K tomu, aby byla kultura bezpečnosti a ochrany zdraví úspěšná, musí být vedena od vrcholu – to znamená, že musí být přijata a vykonávána vrcholovým vedením a vedoucími pracovníky. Silný vůdčí a manažerský závazek je přímo spojen s výkonností bezpečnosti a ochrany zdraví, neboť zaměstnancům ukazuje příklad, jaké činnosti budou odměněny, tolerovány nebo potrestány, což následně ovlivňuje, jaké kroky a chování zaměstnanci udržují.

Pozitivní kultura bezpečnosti a ochrany zdraví existuje, když zaměstnanci pochopí důležitost bezpečnosti a projevují pozitivní bezpečnostní chování. Mezi příklady pozitivního chování v oblasti bezpečnosti patří používání osobních ochranných prostředků a hlášení všech incidentů.

Efektivní řízení rizik závisí částečně na chování jednotlivců v organizaci. Špatně navržené zařízení nebo operace, špatné systémy a špatné pracovní podmínky mohou všechny povzbudit v nebezpečném chování. Postoje a hodnoty organizace, týkající se bezpečné práce, jsou důležitými faktory, které ovlivňují jejich přístup k práci, a nakonec i jejich zdravotní stav a bezpečný výkon.

Organizační odolnost je schopnost organizace uspět v dnešním dynamickém a propojeném světě. Organizace přijímá nejlepší praktiky k zajištění jejího neustálého zlepšování. Odolnost je strategickou nutností pro jakoukoliv organizaci a musí se stát její nedílnou součástí. Organizační odolnost umožňuje vedení přijmout jistou míru měřitelného rizika a rychle reagovat na případné hrozby a nadcházející příležitosti.

Organizační odolnost je zapotřebí k přežití v dnešním světě. Organizační odolnost je darwinistická ve smyslu přizpůsobení se měnícímu prostředí pro dlouhodobé přežití.

Britský přírodověd

Související dokumenty

Související články

Rizikovost svářečských prací z pohledu hygienika
Kvalita pracovního života
Poskytování OOPP v době pandemické pohotovosti
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci v době pandemie
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Zaměstnanec odmítl zkoušku na alkohol v krvi
Zemní a výkopové práce - druhá nejrizikovější činnost na staveništi
Prevence a příčiny uklouznutí a zakopnutí na pracovištích
Pilíře bezpečnosti ve stavebnictví a ostatních odvětvích
Předcházení zdravotním rizikům u pracovníků úklidu
Znalostní systém prevence rizik v BOZP
Organizační faktor v prevenci rizik na pracovištích
Ochrana zaměstnanců před účinky obloukového výboje
Členění nebezpečí a rizik BOZP a ergonomie
Důsledky zanedbávání prevence rizik
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Špatné pracovní podmínky - vznik stresu na pracovišti
Nová rizika a výzvy v oblasti BOZP

Související otázky a odpovědi

Pes na pracovišti
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Pracovní postup
Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Aktualizace směrnic BOZP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Šetření nemocí z povolání
Zaměstnávání žáka
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Pracovní úraz