Úraz pracovní a úraz mimopracovní

Vydáno: 21 minut čtení

V dnešním článku se zaměříme na otázku, která v praxi nebývá zcela jasná, a to který úraz je považován za pracovní a který úraz již za pracovní považován není – byť se třeba stane i na pracovišti nebo v době, kdy je zaměstnanec přítomen v práci.

Úvodem si připomeňme, že první zákoník práce neobsahoval definici pojmu „pracovní úraz“. Praxe si v tom směru pomáhala judikaturou, která charakterizovala pracovní úraz jako poruchu na zdraví, která byla zaměstnanci způsobena nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Ještě před přijetím prvního zákoníku práce definovala judikatura pojem pracovního úrazu takto „Pracovním úrazem je tělesné zranění zaměstnance, které nastalo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů. Pracovním úrazem však není jen tělesné zranění způsobené nenadálým zevním násilím, nýbrž vůbec porušení zdraví, k němuž došlo nezávisle na vůli poškozeného, jestliže toto porušení zdraví bylo způsobeno zevními vlivy, které svou povahou jsou krátkodobé, je-li zaměstnanec při práci, jíž není zvyklý a která je nepřiměřená jeho tělesným možnostem, nucen okamžitým, usilovným vzepětím sil překonávat vnější odpor a zvýšit tak náhle, neobvykle a nadměrně svou námahu.“ (Rc 27/1962)

A v druhém judikátu takto „Pracovním úrazem se rozumí porušení zdraví, které bylo zaměstnanci způsobeno v přímé souvislosti s výkonem jeho zaměstnání nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů. Toto zevní působení, označované také jako úrazový děj, je zpravidla takovou událostí, která vyvolá u postiženého subjektivní potíže, které mu nedovolují pokračovat v obvyklé práci nebo jen s určitými potížemi anebo jej dokonce z práce vyřazují.“ (Rc 1/1963)

Tyto dvě definice tedy platily po celou dobu účinnosti prvního zákoníku práce a zákonodárce se jimi pochopitelně inspiroval, když v roce 2006 vkládal do druhého zákoníku práce (tehdy do § 380 odst. 1 zákoníku práce, dnes § 271k ZP) definici pojmu „pracovní úraz“ a definoval jej jako „poškození zdraví zaměstnance, k němuž došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním“.

Položme si tedy otázku, jaké jsou meze onoho „působení zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů

Související články

Komparace právní úpravy náhrady újmy vzniklé pracovním úrazem či nemocí z povolání s občanskoprávní úpravou
Jak správně vyplňovat záznam o úrazu
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXXIII. Poškození zdraví hosta při obědě v hotelové restauraci
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 23. část - Pracovní úrazy a jejich odškodňování
Odpovědnost za přestupek na úseku bezpečnosti práce - pád z výšky
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXVI. Zanedbání povinností vedoucí příměstského tábora s následkem vzniku těžkých popálenin u tří dětí
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XVI. Úraz při práci se štípačem polen
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
S autem do zaměstnání a na pracovní cesty
První rok v práci může být fatální
Lehkomyslné jednání zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele za újmu
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Pracovní úrazy při cestách autem
Smrtelné pády a zavalení zeminou na staveništích
Vyhledávání rizik aneb jak se naučit správně hledat
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - VII. Těžké zranění hlavy stavebního dělníka v důsledku zasažení padající lešenářskou spojkou
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - X. Pád zaměstnance z nezajištěné pracovní plošiny
Problematika odpovědnosti v souvislosti s pracovním úrazem a BOZP
Pracovní úrazy při jiných úkonech zaměstnanců
Průměrná mzda zvyšuje v roce 2023 náhrady za pracovní úrazy
Náhrada škody i bez záznamu o pracovním úrazu

Související otázky a odpovědi

Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní úraz a daňový náklad
Pracovní úraz
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Krácení bolestného
Pes na pracovišti
Krácení dovolené, pracovní úraz
Ohrožení nemocí z povolání
Náhrada za pracovní úraz
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP