Doba covidová, aneb evoluce BOZP u zaměstnavatele

Vydáno: 20 minut čtení

Článek se věnuje problematice specifik v otázkách bezpečnosti práce, hodnocení rizik a pandemických opatření

Letošní rok je pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví zcela zásadní. Mnoho zaměstnanců si začalo uvědomovat, že BOZP nespočívá v nezáživném vstupní školení zaměstnance, ale že je při výkonu práce všudypřítomná, a řada zaměstnavatelů nyní vnímá důležitost a nezbytnost odborně způsobilé osoby v prevenci rizik (dále též „OZO“) jako fakt, navzdory možnosti, kterou mikropodnikům umožňuje ustanovení § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, tedy že zaměstnává-li zaměstnavatel nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti.

Uplynulé pandemické období ohraničené zejména vyhlášeným nouzovým stavem ukázalo zajišťovat úkoly v prevenci rizik může v takových situacích vyžadovat natolik odborné znalosti, že jen stěží lze předpokládat, že by takový malý zaměstnavatel zvládnul řízení podniku, a nadto se hloubkově věnoval epidemiologické ochraně svých zaměstnanců. Tento článek si vzal za cíl shrnout nejčastější problémy, které vyvstávaly u zaměstnavatelů v době první vlny pandemie, aby pomohl se snížením případných rizik toho, že nestane-li obdobná situace v budoucnu, nebudou se moci odborníci poučit z tohoto náročného krizového období.

Účelem tohoto článku není ani efektivita řešení pandemického stavu státem, ani rozbor v oblasti krizového řešení, ale snaha sjednotit praxi odborně způsobilých osob, potřeba osvěty v dané oblasti v rámci identifikace a hodnocení rizik BOZP, které má zaměstnavatel povinnost vyhledávat a hodnotit a přijímat potřebná opatření k jejich odstranění. Tato povinnost je dána zaměstnavateli dle ustanovení § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“).

Doba covidová

Vláda v souladu s čl. 5 a

Související dokumenty

Související články

Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Syndrom vyhoření - fenomén 21. století
Stres, pandemie a její vliv na bezpečnost práce
Recyklace elektroodpadu, příležitost nebo zdravotní riziko
Elektromagnetická kompatibilita zdravotnických elektrických přístrojů
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Nebezpečí výbuchu při dopravě sypkých hmot se zaměřením na korečkové elevátory
Azbest a zdraví
Respirátor, nejlepší přítel člověka?
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Posouzení spolehlivosti lidského činitele v pracovním systému
Zdravotní a bezpečnostní rizika ve stavebnictví
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Nebezpečné látky pod kontrolou. Evropská kampaň 2018-2019
Udušení nebo otrava zaměstnanců vlivem vzniku nebezpečné atmosféry
Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy
Horká léta na pracovištích
Ochrana před nanočásticemi v pracovním ovzduší
Předcházení stresu na pracovištích
Nanočástice, nanotechlonogie a nanoprodukty a jejich vazba na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Související otázky a odpovědi

Psychická zátěž u pedagogických pracovníků
Střídání práce a bezpečnostní přestávky při teplotě 40 °C na pracovišti
Hasicí přístroj v budově
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Šetření nemocí z povolání
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení

Související předpisy

309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
262/2006 Sb., zákoník práce
110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky
290/1995 Sb. , kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
106/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (povinné ochranné prostředky dýchacích cest, nařízení pro pendlery)
MZDR 15757/2020-19/MIN/KAN mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami