Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"

Vydáno: 11 minut čtení

Vláda ČR v pondělí dne 18. ledna 2021 uveřejnila usnesení č. 54 o přijetí krizového opatření, které bylo uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 17/2021 Sb. Usnesení vlády umožnilo od 19. října 2020, a to po dobu platnosti nouzového stavu, odlišný postup výkonu některých pracovnělékařských služeb, tedy posuzování zdravotní způsobilosti k práci, nežli tomu je nastaveno dotčenými mezinárodními úmluvami a mezinárodními nebo národními předpisy upravujícími posuzování zdravotní způsobilosti pro výkon práce nebo služby.

Usnesení vlády č. 54 ze dne 18. ledna 2021 pokračuje v téměř před rokem nastaveném odlišném postupu realizace pracovnělékařských prohlídek. Příspěvek tohoto druhu by v návaznosti na řešené téma mohl být součástí důstojné heptalogie. Odborné veřejnosti je celá etiologie a geneze všech usnesení vlády, která upravují nebo upravovala pracovnělékařské prohlídky dobře známa. Věřím, že i poslední předložené usnesení vlády č. 54 ze dne 18. ledna 2021 je čtenáři nebo dotčené osobě známo. Literárně by se možná chtělo až říci, že je vraceno se k již ozkoušenému. Prosím, aby předchozí věta nebyla interpretována, že v tomto případě je ozkoušené dobré. Takto přímočarý se snažím nebýt, i přesto náznak subjektivního hodnocení tohoto přístupu si dovolím uvést v průběhu textu či mezi řádky.

V souvislosti s usnesením vlády č. 1291 ze dne 7. prosince 2020 a č. 1049 ze dne 16. října 2020 eviduji zvýšené množství dotazů k aplikaci usnesení těchto usnesení po datu 31. prosinci 2020. Další četnou otázkou je pro vazba usnesení č. 1291 a č. 54 z roku 2021.

Dovolil bych si v následujících řádcích ozřejmit tyto opakující se otázky a zasadit je do časového vývoje jednotlivých usnesení vlády. Dále bych přistoupil k prezentaci zmíněného usnesení vlády č. 54 ze dne 18. ledna 2021 a jeho aplikační podoby.

Usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, resp. usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 280

Série, jež dnes čítá šest krizových opatření, a to pět usnesení vlády a jedno mimořádné opatření M

Související dokumenty

Související články

Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 12. část - Pracovnělékařské služby a zdravotní prohlídky zaměstnanců
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Vybavování zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky pohledem jejich ochrany před infekčními onemocněními
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění
Stres, pandemie a její vliv na bezpečnost práce
Sedmá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci v době pandemie
Poskytování OOPP v době pandemické pohotovosti
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Náhrada škody za nemoc covid-19 a úrazy při home office
Změna zákona o specifických zdravotních službách
Změna zákona o specifických zdravotních službách - II. Posudková péče a lékařské posudky
Změna zákona o specifických zdravotních službách - III. Pracovnělékařské služby

Související předpisy

17/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (zdravotní způsobilost, periodické lékařské prohlídky, posudky)
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
MZDR 20020/2020-1/OVZ mimořádné opatření - pracovnělékařské služby
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
221/1999 Sb. o vojácích z povolání
361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
101/1995 Sb. , kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy
352/2003 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související otázky a odpovědi

Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
Kategorizace práce - smluvní lékař
Dohoda o provedení práce - lékařská prohlídka - 1. kategorie
Vstupní pracovně lékařská prohlídka
Periodické prohlídky zaměstnanců
Lékařské prohlídky
Lékařské prohlídky zaměstnanců 1. kategorie
Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Zaměstnávání žáka
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance