Personální organizace a její rozvoj

Vydáno: 24 minut čtení

Tvorba personální organizace a její další rozvoj patří k základním úkolům řízení lidských zdrojů, podmiňujícím jejich efektivní využívání. Její ústřední částí je rozhodování o náplni jednotlivých pracovních míst a o tom, jak budou tato místa v organizaci dále seskupena, tedy začleněna do širších jednotek. Článek se zabývá strukturováním pracovních míst, tj. vymezováním jejich účelné pracovní náplně, jejich seskupováním do organizačních jednotek i dynamikou a změnami personální organizace.

Základním prvkem personální organizace jsou pracovní místa definovaná jejich náplní, tj. především jejich cíli, povinnostmi a pravomocemi, požadavky kladenými na osoby, které je budou zastávat, a jejich vzájemnými horizontálními i vertikálními vztahy.

Strukturování a seskupování pracovních míst

Rozhodování o náplni pracovních míst – jejich úkolech a činnostech – označujeme jako jejich strukturování. Z pohledu firemní produktivity, výše nákladů i hladkého fungování organizace je toto rozhodování natolik důležité, že by při něm vždy měli spolupracovat linioví manažeři, specialisté v oblasti řízení lidských zdrojů i sami zaměstnanci, kteří budou na daném místě práci vykonávat.

Rozhodování o tom, do jakých organizačních jednotek budou místa zahrnuta či ze které hierarchické úrovně organizace budou řízena, označujeme jako jejich seskupování či začleňování; to je především manažerským úkolem, řešeným zpravidla ve spolupráci „liniových“ a „štábních“ struktur.

Strukturování pracovních míst

Základním bodem strukturování pracovních míst je vymezení rozsahu či šíře jejich úkolů či povinností. Výhody úzké specializace spočívají v možnosti získat v práci značnou profesionalitu, omezit ztrátové časy spojené s přechodem od jednoho úkolu ke druhému, ve snazším řízení osob vykonávajících specializovanou práci i ve vyšší možnosti nalézt osoby, které budou úžeji vymezenou práci vykonávat. V případě průmyslových pozic může hrát svou úlohu i to, že pro úzce vymezenou práci lze snadněji konstruovat zařízení, na kterém bude práce prováděna.

Snaha o co nejužší specializaci pracovních míst však může být provázena i nevýhodami. Únava z opakovaného provádění jednoduché operace může vést ke ztrátě pracovní motivace a v důsledku toho i ke ztrátám pracovního času. Je-li tato únava mentální, může být výsledkem pokles pozornosti a vzestup počtu chyb. Čím je pracovní místo vymezeno šíře, tím více může jeho držitel porozumět relativnímu významu jednotlivých úkolů, a tak se lépe soustředit na úkoly podstatné.

Požadavky zvyšování výkonu a snižování pracovních nákladů spolu se snahou poskytnout zaměstnancům zajímavější a rozmanitější práci, s větším prostorem pro seberealizaci, vedou v řadě případů k rozšiřování pracovních míst (tzv. job enlargement). Zvýšení výkonu, resp. snížení pracovních nákladů spojené s rozšiřováním pracovních pozic prokázala postupně nejen řada výzkumů, ale i firemní praxe. Tendence k rozšiřování pracovních míst je v posledních letech charakteristická především pro „procesní redesign“ pracovních pozic, který je výsledkem zavádění procesní organizace.

Na rozdíl od tradiční specializace vede rozšiřování pracovních míst k požadavkům nahradit specializované pracovníky generalisty, osobami s vícenásobnou kvalifikací, schopnými vykonávat větší počet pracovních úkolů. Těmito změnami dochází přitom nejen k úsporám pracovníků, ale i

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odvolání
Přeložení
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související články

Klíč pro úspěšnou implementaci personálního informačního systému
Jak lépe nakládat s časem organizace
Audit personálních a manažerských rizik organizace
Jak na řízení personálních vztahů v případě rodinné firmy
Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice
Klíč pro úspěšnou implementaci personálního informačního systému
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Pre-employment background screening
Jak lépe nakládat s časem organizace
Audit personálních a manažerských rizik organizace
Lidský kapitál a efektivnost investic do lidských zdrojů
ISO a ESG pro udržitelný růst organizace
Efektivní motivační programy
Změny názvů pracovních pozic i personálního oddělení
Nastavení nové personální strategie na počátku roku 2022
Využití chatbotů v praxi HR
Uchazeči o zaměstnání a zdravotní pojištění
Jak vytvořit a vést tým
Význam souladu personální strategie s celkovou strategií organizace
Jak čelit argumentačním faulům a rétorickým trikům
Specifika řízení výkonu zaměstnanců v případě dlouhodobého výkonu práce na dálku
Sociální sítě a nábor zaměstnanců

Související otázky a odpovědi

Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Odmítnutí pracovního úkolu
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Dvě odborové organizace
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Archivace pracovních smluv
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Uchování kopií dokladů
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Skartace a archivace z hlediska GDPR
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Práce na dálku u DPP