Jak na řízení personálních vztahů v případě rodinné firmy

Vydáno: 23 minut čtení

Zatímco klíčové aktivity personálního řízení v organizaci jsou nejen napříč Českou republikou, ale i dalšími zeměmi poměrně stálé, mění se jejich přístup k jednotlivým aktivitám a procesům. Řízení lidských zdrojů je determinováno velikostí podniku, hierarchickým uspořádáním, mezinárodním kontextem, ale také případnými osobními vazbami mezi jednotlivými pracovníky či zainteresovanými osobami. Na jedné straně tak existují rodinné firmy s dlouhou rodinou tradicí, které si zakládají na úloze a významu rodiny, což stvrzují i rodinným jménem v názvu společnosti, na straně druhé jsou firmy, které nemají rodinný charakter a úzkostlivě se snaží přijít na způsob, jak vybalancovat případné rodinné vztahy mezi jednotlivými zaměstnanci či potenciálními spolupracovníky nebo další střety zájmů obdobného charakteru. Příkladem může být kodex společnosti L’OREAL. Jak tedy přistoupit k řízení personálních vztahů v rodinné firmě a je možné tyto přístupy využít i ve firmách nerodinných?

Pondělí 11.května 2020 se pro mnohé rodinné podniky stal dnem významným. Právě tento den bylo schváleno usnesením vlády ČR č. 535, co se rozumí pod pojmy rodinný podnik, rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost (MPO ČR, 2020). Jedná se o první definici rodinného podnikání v tuzemsku.

 

  1. Rodinnou obchodní korporací je obchodní korporace, ve které je nadpoloviční počet společníků tvořen členy jedné rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je členem jejího statutárního orgánu nebo ve které členové jedné rodiny přímo nebo nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv a alespoň jeden člen této rodiny je členem statutárního orgánu této obchodní korporace ; znaky rodinné obchodní korporace jsou splněny i tehdy, je-li jediným jejím společníkem člen jedné rodiny, který je současně členem statutárního orgánu, a alespoň jeden jiný člen téže rodiny je členem jejího statutárního orgánu, jejím zaměstnancem, jejím prokuristou nebo členem její dozorčí rady . Za rodinnou obchodní korporaci se považuje také obchodní korporace, ve které většinu hlasovacích práv vykonává ve prospěch jedné rodiny fundace nebo svěřenský správce svěřenského fondu, pokud je současně alespoň jeden člen této rodiny členem statutárního orgánu fundace, nebo svěřenský správce svěřenského fondu.
  2. Rodinná živnost je podnikání, na kterém se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové jedné rodiny a nejméně jeden z členů této rodiny je držitelem živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění nebo je oprávněn k podnikání z jiného důvodu.
  3. Za členy jedné rodiny se pro účely rodinného podniku považují společně pracující manželé nebo partneři) nebo alespoň s jedním z manželů nebo partnerů i jejich příbuzní až do třetího stupně, osoby s manžely nebo partnery sešvagřené až do druhého stupně, dále osoby příbuzné v přímé linii, nebo sourozenci. Je-li mezi nimi osoba, která není plně svéprávná, zastupuje ji při hlasování zákonný zástupce, pokud je nezletilá, jinak opatrovník.

Přestože se definice rodinné podniky dočkaly až v minulém roce, kořeny rodinného podnikání sahají daleko do naší historie. Rozmach zažilo české rodinné podnikání v době první republiky. Z úhlu pohledu moderní historie je pro rodinné podnikání, stejně jako pro podnikání obecně, klíčové období sametové revoluce, kdy došlo k rozvolnění podmínek samotné podnikatelské činnosti. Není proto překvapením, že historie většiny rodinných podniků v tuzemsku sahá právě k devadesátým letům dvacátého století.

Zásadní zlom pro rodinné podniky a jejich zaměstnance

S ohledem na skutečnost, že řada rodinných firem v tuzemsku datuje svůj vznik k porevolučnímu období, je zřejmé, že největší výzvou nyní bude pro řadu těchto firem otázka nástupnictví. Postupně přichází situac

Související dokumenty

Související pracovní situace

Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Moderní personální management pracuje s progresivními technologiemi
Personální management a praxe jeho řízení ve 21. století
Klíč pro úspěšnou implementaci personálního informačního systému
Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice
Personální organizace a její rozvoj
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Jak lépe nakládat s časem organizace
Audit personálních a manažerských rizik organizace
Efektivní motivační programy
Lidský kapitál a efektivnost investic do lidských zdrojů
Pre-employment background screening
Změny názvů pracovních pozic i personálního oddělení
Zásady úspěšné řídicí komunikace
Využití chatbotů v praxi HR
Nastavení nové personální strategie na počátku roku 2022
Uchazeči o zaměstnání a zdravotní pojištění
ISO a ESG pro udržitelný růst organizace
Specifika řízení výkonu zaměstnanců v případě dlouhodobého výkonu práce na dálku
Význam souladu personální strategie s celkovou strategií organizace
Trendy ve výběru zaměstnanců: nové možnosti v oblasti psychodiagnostiky a jejich aplikace
Jak vytvořit a vést tým

Související otázky a odpovědi

Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Odmítnutí pracovního úkolu
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Zaměstnanecké benefity od 1. 1. 2024
Jmenování na dobu určitou
Zaměstnanecké výhody – stravování
Průměrný výdělek - odstupné
Krácení stravenkového paušálu při pracovní cestě
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli
Nákup drobného občerstvení - zdanění
Věcné dary zaměstnancům poskytované z FKSP z prostředků obce
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Povinnosti odborové organizace vůči zaměstnavateli
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Dvě odborové organizace
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Externí vedoucí pracovník

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce