Význam souladu personální strategie s celkovou strategií organizace

Vydáno: 22 minut čtení

V dnešním dynamickém a vysoce konkurenčním prostředí je pro organizace nezbytné mít jasně definovanou personální strategii, která je v souladu s celkovou strategií organizace. Zejména totiž personální strategie hraje klíčovou roli při správě a využití lidských zdrojů, které jsou nezbytné pro dosažení strategických cílů. Soulad mezi těmito strategiemi přináší mnoho výhod, jako je optimální využití lidských zdrojů, zvýšení zaměstnanecké angažovanosti, posílení týmové spolupráce, zlepšené strategické rozhodování a dlouhodobá udržitelnost organizace. Nicméně, k dosažení skutečného úspěchu je třeba brát v úvahu i další faktory a proměnné, které ovlivňují řízení lidských zdrojů a úspěšnost personální strategie.

Význam souladu personální strategie s celkovou strategií organizace
Ing.
Lenka
Farkačová
Ph.D.
Pro organizace nejrůznějšího druhu je v dnešním dynamickém a konkurenčním prostředí klíčové mít jasně definovanou strategii, která jim umožní dosáhnout svých cílů a udržet si konkurenční výhodu. K dosažení těchto cílů je nezbytné mít nejen efektivní celkovou strategii, ale také
personální strategii
, která by měla být v souladu s celkovou strategií organizace.
V nejobecnější rovině lze říci, že se personální strategie jako taková zaměřuje na správu a využití lidských zdrojů v organizaci. Jejím cílem je pak zajistit žádoucí stav, kdy má organizace v dostatečném počtu
vhodné zaměstnance se správnými dovednostmi a schopnostmi
, kteří jsou nezbytní pro dosažení strategických cílů. Soulad mezi personální strategií a celkovou strategií organizace je nezbytný. Argumentace je v tomto ohledu vcelku logická a snadno představitelná pomocí ilustrativní situace. Předpokládejme, že strategické směřování organizace se orientuje na expanzi do zahraničí. Je pak zřejmé, že klíčové kroky v rámci personální strategie budou navazovat právě na oblast expanze (získávání a výběr nových zaměstnanců, talent management, řízení znalostí). Pokud by se personální činnost zaměřila na oblasti v tu dobu méně aktuální, pak by nejen byla zdržována žádoucí změna, ale organizace by nemusela svého cíle vůbec dosáhnout.
Celá organizace a všechny strategie, které využívá, se tak dají připodobnit k souhře během veslování. Loď je možné chápat jako organizaci, jednotlivé veslaře jako zástupce strategií (personální strategie, dále výrobní, personální, finanční apod.). Stačí, aby jeden veslař nevesloval do rytmu, či vesloval opačným směrem, a jakýkoliv výkon ostatních je pak zcela zmařen.
Lze tak říci, že soulad mezi personální strategií a celkovou strategií organizace je klíčovým faktorem pro úspěch z několika důvodů.
1.
Zajišťuje optimální využití lidských zdrojů
: personální strategie, která je v souladu s celkovou strategií organizace, umožňuje efektivní využití lidských zdrojů. Zaměstnanci jsou správně umístěni na pozice, které odpovídají jejich dovednostem a schopnostem, a jsou motivováni ke splnění strategických cílů organizace, a to skrze své vlastní cíle v rámci řízení výkonu.
2.
Zvyšuje zaměstnaneckou angažovanost
: když zaměstnanci vidí, že jejich práce je přímo spojena s celkovou strategií organizace, více vnímají důležitost vlastních úkolů a jsou více angažovaní. Identifikace jejich role v plnění strategických cílů posiluje jejich motivaci a snižuje tak v konečném důsledku i riziko fluktuace zaměstnanců.
3.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související články

Jak vytvořit a vést tým
Nastavení nové personální strategie na počátku roku 2022
Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice
Klíč pro úspěšnou implementaci personálního informačního systému
Personální organizace a její rozvoj
Jak na řízení personálních vztahů v případě rodinné firmy
Jak lépe nakládat s časem organizace
Audit personálních a manažerských rizik organizace
Pre-employment background screening
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Uchazeči o zaměstnání a zdravotní pojištění
Specifika řízení výkonu zaměstnanců v případě dlouhodobého výkonu práce na dálku
Jak čelit argumentačním faulům a rétorickým trikům
ISO a ESG pro udržitelný růst organizace
Efektivní motivační programy
Lidský kapitál a efektivnost investic do lidských zdrojů
Trendy ve výběru zaměstnanců: nové možnosti v oblasti psychodiagnostiky a jejich aplikace
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Vzdělávání zaměstnanců v českých organizacích

Související otázky a odpovědi

Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Odmítnutí pracovního úkolu
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Zaměstnanecké benefity od 1. 1. 2024
Jmenování na dobu určitou
Zaměstnanecké výhody – stravování
Průměrný výdělek - odstupné
Krácení stravenkového paušálu při pracovní cestě
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli
Nákup drobného občerstvení - zdanění
Věcné dary zaměstnancům poskytované z FKSP z prostředků obce
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Povinnosti odborové organizace vůči zaměstnavateli
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Dvě odborové organizace
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Externí vedoucí pracovník