Význam souladu personální strategie s celkovou strategií organizace

Vydáno: 22 minut čtení

V dnešním dynamickém a vysoce konkurenčním prostředí je pro organizace nezbytné mít jasně definovanou personální strategii, která je v souladu s celkovou strategií organizace. Zejména totiž personální strategie hraje klíčovou roli při správě a využití lidských zdrojů, které jsou nezbytné pro dosažení strategických cílů. Soulad mezi těmito strategiemi přináší mnoho výhod, jako je optimální využití lidských zdrojů, zvýšení zaměstnanecké angažovanosti, posílení týmové spolupráce, zlepšené strategické rozhodování a dlouhodobá udržitelnost organizace. Nicméně, k dosažení skutečného úspěchu je třeba brát v úvahu i další faktory a proměnné, které ovlivňují řízení lidských zdrojů a úspěšnost personální strategie.

Význam souladu personální strategie s celkovou strategií organizace
Ing.
Lenka
Farkačová
Ph.D.
Pro organizace nejrůznějšího druhu je v dnešním dynamickém a konkurenčním prostředí klíčové mít jasně definovanou strategii, která jim umožní dosáhnout svých cílů a udržet si konkurenční výhodu. K dosažení těchto cílů je nezbytné mít nejen efektivní celkovou strategii, ale také
personální strategii
, která by měla být v souladu s celkovou strategií organizace.
V nejobecnější rovině lze říci, že se personální strategie jako taková zaměřuje na správu a využití lidských zdrojů v organizaci. Jejím cílem je pak zajistit žádoucí stav, kdy má organizace v dostatečném počtu
vhodné zaměstnance se správnými dovednostmi a schopnostmi
, kteří jsou nezbytní pro dosažení strategických cílů. Soulad mezi personální strategií a celkovou strategií organizace je nezbytný. Argumentace je v tomto ohledu vcelku logická a snadno představitelná pomocí ilustrativní situace. Předpokládejme, že strategické směřování organizace se orientuje na expanzi do zahraničí. Je pak zřejmé, že klíčové kroky v rámci personální strategie budou navazovat právě na oblast expanze (získávání a výběr nových zaměstnanců, talent management, řízení znalostí). Pokud by se personální činnost zaměřila na oblasti v tu dobu méně aktuální, pak by nejen byla zdržována žádoucí změna, ale organizace by nemusela svého cíle vůbec dosáhnout.
Celá organizace a všechny strategie, které využívá, se tak dají připodobnit k souhře během veslování. Loď je možné chápat jako organizaci, jednotlivé veslaře jako zástupce strategií (personální strategie, dále výrobní, personální, finanční apod.). Stačí, aby jeden veslař nevesloval do rytmu, či vesloval opačným směrem, a jakýkoliv výkon ostatních je pak zcela zmařen.
Lze tak říci, že soulad mezi personální strategií a celkovou strategií organizace je klíčovým faktorem pro úspěch z několika důvodů.
1.
Zajišťuje optimální využití lidských zdrojů
: personální strategie, která je v souladu s celkovou strategií organizace, umožňuje efektivní využití lidských zdrojů. Zaměstnanci jsou správně umístěni na pozice, které odpovídají jejich dovednostem a schopnostem, a jsou motivováni ke splnění strategických cílů organizace, a to skrze své vlastní cíle v rámci řízení výkonu.
2.
Zvyšuje zaměstnaneckou angažovanost
: když zaměstnanci vidí, že jejich práce je přímo spojena s celkovou strategií organizace, více vnímají důležitost vlastních úkolů a jsou více angažovaní. Identifikace jejich role v plnění strategických cílů posiluje jejich motivaci a snižuje tak v konečném důsledku i riziko fluktuace zaměstnanců.
3.

Související dokumenty

Související články

Jak vytvořit a vést tým
Nastavení nové personální strategie na počátku roku 2022
Uchazeči o zaměstnání a zdravotní pojištění
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice
Klíč pro úspěšnou implementaci personálního informačního systému
Pre-employment background screening
Personální organizace a její rozvoj
Jak na řízení personálních vztahů v případě rodinné firmy
Jak lépe nakládat s časem organizace
Lidský kapitál a efektivnost investic do lidských zdrojů
Jak čelit argumentačním faulům a rétorickým trikům
ISO a ESG pro udržitelný růst organizace
Audit personálních a manažerských rizik organizace
Specifika řízení výkonu zaměstnanců v případě dlouhodobého výkonu práce na dálku
Fluktuace z pohledu současné personalistiky
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Plánování potřeby lidských zdrojů organizace
Vzdělávání zaměstnanců v českých organizacích

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související otázky a odpovědi

Odmítnutí pracovního úkolu
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Dvě odborové organizace
Uchování kopií dokladů
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Skartace a archivace z hlediska GDPR
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Povinnosti odborové organizace vůči zaměstnavateli
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Konto pracovní doby - přesčasová práce
Forma předání ELDP zaměstnanci
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců