Efektivní motivační programy

Vydáno: 24 minut čtení

Společným znakem řady personalistů, ale také manažerů je značná snaha o zodpovězení otázky „Jak motivovat zaměstnance?“. Přičemž znalosti základních teorií, jako je Maslowova pyramida (potřeb) a dalších teorií zaměřených na identifikaci a škálování potřeb, v praxi nemusí vždy zcela pomoci. Ač jsou teorie motivace k vytvoření efektivních motivačních programů důležité, jednoznačně nejsou tím jediným, co by mělo motivační program formovat.

Efektivní motivační programy
Ing.
Lenka
Farkačová
Ph.D.
Úvod
Nevhodně nastavený program, který nereaguje na identifikované potřeby zaměstnanců, ale ani na strategii organizace, může doslova působit kontraproduktivně a organizaci přinést spíše než kýženou motivaci dodatečné finanční náklady. Naopak vhodně nastavený motivační program může posloužit i jako nástroj vnitřního a vnějšího personálního marketingu. V takovém případě, z úhlu pohledu interního personálního marketingu, se efektivnost motivačního programu propíše do oblasti péče o stávající zaměstnance, či do rozsahu fenoménu tiché výpovědi. Zároveň z úhlu pohledu externího personálního marketingu může být správně nastavený motivační program jeden z hlavních důvodů, proč se uchazeč do organizace rozhodne nastoupit.
Výše uvedený problém, v podobě neefektivního motivačního programu, lze v některých případech vystopovat až k úvodní nevhodně položené manažerské otázce, kterou často bývá „Jak motivovat své podřízené/zaměstnance?“. Všechny teorie motivace sice vycházejí z předpokladu, že je možné žádoucím způsobem ovlivnit chování jednotlivců, ovšem pokud jako výchozí otázku zvolíme tu, která je uvedena výše, pak je zřejmé, že chybí jakýsi cíl nebo alespoň směr, kterým by motivace měla ovlivnit chování zaměstnanců. Je žádoucí směry či cíle explicitně určit. Pro ilustraci mohou směry či cíle nabývat následujících podob:
*
zvýšení spolupráce na pracovišti,
*
dodržování pracovní doby a včasnost příchodu na pracoviště,
*
zvýšení angažovanosti a tím i loajality zaměstnanců a podobně.
Ještě před samotnou tvorbou motivačního programu je proto klíčové určit si žádoucí směr nebo změnu, které skrze motivační program má být docíleno. Cíl, kterého má být dosaženo, by měl plně reflektovat potřeby organizace.
Poznámka:
Terminologické ukotvení pojmu motivační program:
motivační program
organizace je možné chápat jako souhrn nástrojů stimulace zaměstnanců, které jsou zároveň v souladu s personální strategií i celkovým přístupem k řízení lidských zdrojů a vedou k naplňování potřeb a cílů organizace. Motivační programy se tak jako červená nit prolínají celým systémem řízení lidí v organizaci.
Obecné zásady tvorby motivačních programů v kontextu organizace
Před zahájením motivačního programu je žádoucí se nejdříve zaměřit na rámcový postup při tvorbě motivačního programu ve vybrané organizaci. Postup, respektive postupné kroky mohou být vymezeny skrze hledání odpovědí na následující otázky:
1.
Čeho chceme do

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Motivační nástroje vedoucího
Personální organizace a její rozvoj
Jak na řízení personálních vztahů v případě rodinné firmy
Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Jak lépe nakládat s časem organizace
Audit personálních a manažerských rizik organizace
Lidský kapitál a efektivnost investic do lidských zdrojů
Jak vytvořit a vést tým
ISO a ESG pro udržitelný růst organizace
Specifika řízení výkonu zaměstnanců v případě dlouhodobého výkonu práce na dálku
Změny názvů pracovních pozic i personálního oddělení
Osobní efektivita: od motivace přes úkolování až ke kontrole sebe sama
Co znamená řídit výkon zaměstnanců
Motivace zaměstnanců
Vícekriteriální odměňování metodou Balanced scorecard
K čemu a jak lze při řízení sebe sama využít autosugesci a meditování a jak posílit svou schopnost poradit sobě samému
Klíč pro úspěšnou implementaci personálního informačního systému
Pre-employment background screening

Související otázky a odpovědi

Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Odmítnutí pracovního úkolu
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené
Diskriminace v odměňování
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Dvě odborové organizace
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Archivace pracovních smluv
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Uchování kopií dokladů
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Skartace a archivace z hlediska GDPR
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna