Pre-employment background screening

Vydáno: 31 minut čtení

Podle průzkumů společnosti Lendedu 34 % lidí neuvádí na svém profilu LinkedIn pravdu. K „přikrášlování“ či „zušlechťování“ pracovních zkušeností, vzdělání, schopností či jazykových znalostí se v internetovém průzkumu OnlinePrace.cz přiznalo dokonce téměř 50 % všech respondentů. Není proto divu, že zaměstnavatelé často nepovažují informace uváděné uchazeči v jejich životopisech za důvěryhodné a přistupují k jejich ověřování. Tento proces se v praxi označuje anglickým názvem pre-employment background screening nebo pre-employment background check (dále jen „PBS“) – volně přeloženo do češtiny prověrka životopisu nebo šířeji prověrka minulosti uchazeče o zaměstnání.

Zákonnou definici PBS v našem právním řádu nenalezneme, teorie jej však definuje jako soustavu činností prováděných před vznikem pracovněprávního vztahu, v rámci kterých zaměstnavatel ověřuje správnost, úplnost a pravdivost údajů poskytnutých mu uchazečem o zaměstnání za účelem výběru nejvhodnějšího kandidáta.1) Součástí tohoto procesu bývá v praxi zpravidla i shromažďování údajů o zaměstnanci z veřejně dostupných zdrojů (typicky z internetu).

Poznámka:

Tento pojem by neměl být zaměňován s tzv. lustrací, která je prováděna dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky. Lustrace ověřuje, zda lustrovaná osoba byla nebo nebyla v období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti nebo zda byla nebo nebyla evidována v materiálech StB jako spolupracovník ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 451/1991 Sb.

Ačkoliv česká právní úprava PBS výslovně neupravuje, v duchu zásady „co není zakázáno, je povoleno“ není důvod tomuto procesu bránit, probíhá-li v souladu s právními předpisy.

V současné době je právní úprava zjišťování a ověřování informací o uchazečích roztříštěná v řadě právních předpisů, zejména v:

  • zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce, ZP“),
  • zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“),
  • GDPR – nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“),
  • zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákoník práce

Zákoník práce vychází ze zásady, že za podmínky dodržení zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace je výběr uchazečů o zaměstnání zcela v dispozici zaměstnavatele (viz § 30 ZP). Jde o projev soukromoprávní zásady autonomie vůle, jejíž nedílnou součástí je mimo jiné svoboda zaměstnance i zaměstnavatele zvolit si, zda uzavřou pracovněprávní vztah, popř. s kým jej uzavřou. To však neznamená, že zaměstnavatel může o uchazečích o zaměstnání zjišťovat jakékoliv údaje – zákoník práce výslovně stanoví, že v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru lze zjišťovat jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto údaje zjišťovány přímo od uchazeče o zaměstnání nebo jinými způsoby (např. prostřednictvím internetu).

Poznámka:

Srov. dikci § 30 odst. 2 zákoníku práce: „Zaměstnavat

Související dokumenty

Související články

Nařízené testování zaměstnanců z pohledu GDPR
Jak poznat, komu nevěřit
Využití chatbotů v praxi HR
Uchazeči o zaměstnání a zdravotní pojištění
Osobní údaje zpracovávané zaměstnavatelem a GDPR
Povinnosti zaměstnavatele při ochraně osobních údajů zaměstnanců dle GDPR
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Sledování zaměstnanců a právo na ochranu soukromí
Zpracování fotografií zaměstnanců v souladu s GDPR
Klíčové kompetence a nároky na práci recruitera v tuzemsku a v zahraničí
Využití chatbotů v praxi HR
Správný výběr uchazečů o zaměstnání v období 2.0 - 4.0
Daňové aktuality
GDPR - nové nařízení EU o ochraně osobních údajů
Ochrana osobních údajů zaměstnanců od A (přes GDPR) do Z
Absolventi na trhu práce
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Osobní údaje v elektronické podobě a GDPR
Jak poznat, komu nevěřit
Nařízené testování zaměstnanců z pohledu GDPR
Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice
Sociální sítě a nábor zaměstnanců

Související předpisy

451/1991 Sb. , kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
262/2006 Sb. zákoník práce
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
89/2012 Sb. občanský zákoník
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
99/1963 Sb. občanský soudní řád
251/2005 Sb. o inspekci práce

Související judikáty

K právu na ochranu záznamů uchovávaných v soukromí a k použitelnosti záznamů ze sociální sítě Facebook za účelem uložení pořádkové pokuty orgány činnými v trestním řízení

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související otázky a odpovědi

Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené
Archivace HR dokladů
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Skartace a archivace z hlediska GDPR
Uchování kopií dokladů
GDPR
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Kamery na pracovišti
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Odmítnutí pracovního úkolu
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Archivace pracovních smluv
OSVČ a zaměstnanec na DPP
Rodné listy dětí
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Povinnosti odborové organizace vůči zaměstnavateli
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla