Lidský kapitál a efektivnost investic do lidských zdrojů

Vydáno: 24 minut čtení

„Lidský kapitál“ je nejen důležitou součástí nehmotných aktiv podniku, ale i hodnotou, jejíž podíl ve struktuře celkových podnikových aktiv dlouhodobě roste. Profesionální řízení lidských zdrojů, jež k jeho tvorbě přispívá, získává tak stále více povahu nástroje schopného bezprostředně přispívat ke zvyšování tržní hodnoty firmy. Předpokladem je jeho schopnost zaměřovat investice do lidských zdrojů správným směrem a posuzovat jejich efektivitu čili návratnost. Článek se zabývá povahou a tvorbou lidského kapitálu a hodnocením investic do lidských zdrojů z hlediska jejich výnosů i rizik.

Jedním z ekonomických trendů vyspělých zemí, který trvá již po zhruba 30 let, je rostoucí podíl nehmotných aktiv na celkové (tržní) hodnotě firem. Doložit tuto skutečnost lze vzhledem k její podstatě jen nepřímo, plasticky ji však zachycuje příklad americké ekonomiky, kde je rozsah nepřímých údajů svědčících o tomto trendu největší.

Zatímco ještě před 30 lety se tržní a účetní hodnota 3 500 největších amerických obchodních společností prakticky rovnaly, dvacet let poté představovala účetní hodnota těchto firem již jen necelých třicet procent jejich hodnoty tržní. U 500 největších firem, hodnocených společností Standard and Poor, odpovídala pak v této době jejich účetní hodnota, zahrnující především hodnotu zařízení a zásob, dokonce již jen jedné šestině jejich tržní hodnoty. Rozhodující část celkové hodnoty podniků připadala tak na (na prvý pohled) skrytou hodnotu jejich nehmotných aktiv. V dalších letech pak tento trend dále pokračoval.

Nehmotná aktiva podniku představují část jeho hodnoty, která nesouvisí přímo s jeho hmotnými či fyzickými aktivy, zachycenými v účetní bilanci firmy. Zahrnují výsledky jeho výzkumu a vývoje, soubory jeho stálých zákazníků, hodnotu jeho všeobecně známých značek, ale i hodnotu znalostí, schopností, motivace a loajality jeho zaměstnanců včetně hodnoty, kterou podniku přináší způsob řízení jeho zaměstnanců, jež k uvedeným předpokladům přispívá. V rámci poslední kategorie, tj. hodnoty, kterou má pro podnik způsob řízení jeho zaměstnanců, jsou přitom důležité především ty metody řízení lidských zdrojů, které jsou pro ostatní podniky, vzhledem ke specifickému know-how, na kterém stojí, obtížně napodobitelné.

Souhrnným označením pro tuto hodnotu je lidský kapitál firmy, k jehož tvorbě ze strany podniku dochází investováním do lidských zdrojů, především prostřednictvím vzdělávání, školení a rozvoje metod řízení lidských zdrojů, jež zvyšují produktivitu zaměstnanců, resp. kvalitu výroby.

Bilanční a tržní hodnota firmy

Důsledkem uvedeného trendu je, že hodnotu velkých korporací (a především hodnotu těch nejúspěšnějších z nich) již dnes nelze odvodit jen z položek zahrnutých do jejich bilance, tedy z její bilanční hodnoty či sumy. Tradiční bilanční ukazatele aktiv podniku zachycují totiž jen část informací, které jsou při jeho tržním hodnocení, prováděném nejčastěji na bázi jeho tržní kapitalizace, tj. celkové hodnoty jeho akcií na burze, zapotřebí.

K zaplnění odpovídající „informační mezery“, tedy pochopení rozdílu mezi bilanční (účetní) a tržní hodnotou firmy (její tržní kapitalizací), po které dnes vlastníci firem začínají volat, je třeba informací o nehmotných aktivech podniku včetně jeho lidského kapitálu.

Tyto informace zatím nejsou podniky (například v jejich výro

Související dokumenty

Související články

Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice
Jak na řízení personálních vztahů v případě rodinné firmy
Personální organizace a její rozvoj
Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice
Klíč pro úspěšnou implementaci personálního informačního systému
Pre-employment background screening
Personální organizace a její rozvoj
Jak na řízení personálních vztahů v případě rodinné firmy
ISO a ESG pro udržitelný růst organizace
Specifika řízení výkonu zaměstnanců v případě dlouhodobého výkonu práce na dálku
Jak volit ukazatele personálního controllingu
Změny názvů pracovních pozic i personálního oddělení
Uchazeči o zaměstnání a zdravotní pojištění
Jak lépe nakládat s časem organizace
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Jak čelit argumentačním faulům a rétorickým trikům
Jak vytvořit a vést tým
Význam souladu personální strategie s celkovou strategií organizace
Audit personálních a manažerských rizik organizace
Problematika stárnutí a zapojování starších pracovníků do pracovního procesu
Nastavení nové personální strategie na počátku roku 2022
Sociální sítě a nábor zaměstnanců

Související pracovní situace

Snížení základu daně: úvěr
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, povinná)

Související otázky a odpovědi

Odmítnutí pracovního úkolu
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Povinnosti odborové organizace vůči zaměstnavateli
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Konto pracovní doby - přesčasová práce
Forma předání ELDP zaměstnanci
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
GDPR
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Archivace pracovních smluv
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy
Princip rovného zacházení ve vztahu k poskytování benefitů
Vnitřní předpis - odměny zaměstnancům
OSVČ a zaměstnanec na DPP
Rodné listy dětí