Uchazeči o zaměstnání a zdravotní pojištění

Vydáno: 19 minut čtení

Stále se nejen mezi zaměstnavateli objevují různé názory, týkající se výkladu pojmu nekolidujícího zaměstnání. Je pravdou, že se tato forma zaměstnání návazně projevuje i ve zdravotním pojištění, proto by měli zaměstnavatelé při řešení vzniklé si-tuace důsledně postupovat v souladu s právní úpravou zdravotního pojištění.

Obecně pojem tzv. nekolidujícího zaměstnání znamená, že za přesně stanovených podmínek není ve střetu neboli není "v kolizi" evidence uchazeče o zaměstnání na úřadě práce s výkonem zaměstnání.

Uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadě práce patří ve zdravotním pojištění mezi osoby, za které je plátcem pojistného stát. Od počátku fungování systému veřejného zdravotního pojištění nepřicházelo v úvahu, aby mohly tyto osoby současně vykonávat výdělečnou činnost. Vpravdě průlomovou změnu však v této souvislosti přinesl ve sféře placení pojistného na zdravotní pojištění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Podle znění ustanovení § 25 odst. 3 tohoto zákona je za stanovených podmínek u pojištěnce ve zdravotním pojištění přípustný souběh zaměstnání a kategorie, kde hradí pojistné stát - uchazeč o zaměstnání, za podmínky, že příjem nepřesáhne polovinu minimální mzdy. Naproti tomu nelze ve zdravotním pojištění akceptovat souběh evidence uchazeče o zaměstnání s výkonem samostatné výdělečné činnosti.

Změna zákona o zaměstnanosti

Novelou fakticky účinnou od 29. července 2017 došlo k významné změně v ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., kdy byla v písmenu b) vypuštěna slova "dohody o provedení práce nebo", což z pohledu legislativy a návazně i praxe znamená, že se nadále zamezuje možnosti vykonávat v souběhu s vedením v evidenci uchazečů o zaměstnání činnost na základě dohody o provedení práce. Jinak také řečeno, překážkou pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, respektive vedení v příslušné evidenci je ta skutečnost, že fyzická osoba (uchazeč o zaměstnání) je v právním vztahu vzniklém k výkonu činnosti na základě dohody o provedení práce.

Přechodné ustanovení precizovalo skončení platnosti dřívější právní úpravy. Výkon činnosti na základě dohody o provedení práce, kterou uchazeč o zaměstnání uzavřel v souběhu s vedením v evidenci uchazečů o zaměstnání do dne naby

Související dokumenty

Související články

Platby státu a odpočty od 1. 1.2020 ve zdravotním pojištění
Pojistné placené zaměstnavatelem z dosaženého příjmu
Podpora v nezaměstnanosti a poučovací povinnost
Vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence úřadu práce
Pre-employment background screening
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění po 1. lednu 2019 v kostce
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Čestná prohlášení ve zdravotním pojištění
Novela zákona o zaměstnanosti a zdravotní pojištění
Vliv zvyšování důchodů na zdravotní pojištění důchodců
Dopady legislativních změn do zdravotního pojištění od 1. 1. 2019
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Zdravotní pojištění zaměstnavatele a související právní úprava v roce 2022
Nová minimální mzda a postupy ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění zaměstnavatele a související právní úprava v roce 2017
Evidence uchazečů o zaměstnání a dočasná pracovní neschopnost
Podpora v nezaměstnanosti a poučovací povinnost
Absolventi na trhu práce
Kdy zaměstnavatelé neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
262/2006 Sb. zákoník práce
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Související komentovaná judikatura

Podpora v nezaměstnanosti

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související otázky a odpovědi

Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené
Evidence na Úřadu práce, příjem na DPČ a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Oznámení přiznání důchodu zdravotní pojišťovně
Přihláška na OSSZ a ZP
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Neuvolněný zastupitel pracující v Německu a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
Dodržení minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění u zaměstnanců s předčasným starobním důchodem
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Zdravotní pojištění u zaměstnankyně pečující o dítě do 7 let nedosahující minimální mzdy
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Neplatné rozvázání pracovního poměru a odvod zdravotní pojišťovně
Odměna v době mateřské dovolené
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Dohoda o placení zdravotního pojištění
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ