Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice

Vydáno: 21 minut čtení

Ač se to na první pohled nemusí zdát zřejmé, marketing má s řízením lidských zdrojů mnoho společného. Marketing usiluje o spokojeného zákazníka, který představuje alfu a omegu úspěchu činnosti a budoucnosti organizace. Není tak překvapením, že jsou v marketingu důsledně měřeny dopady marketingových aktivit v podobě CLV – celoživotní hodnota zákazníka apod. Marketingové techniky se postupem času brousí do dokonalosti a dokážou si tak hýčkat spokojeného zákazníka, který se stává loajální jistotou. Zároveň i v rámci teoretického marketingu je známo, že spokojený zaměstnanec obslouží zákazníka lépe než ten nespokojený. Ani marketingu tak řízení lidských zdrojů není cizí a zachází s pojmy jako interní a externí zákazník, přičemž pod pojmem interní zákazník je chápán právě zaměstnanec. Jaké konkrétní techniky tedy mohou pomoci v personalistice k dosažení hlavního cíle, jímž je dostatečné množství kvalitních a loajálních pracovníků, kteří zajistí potřeby organizace?

Je personální marketing skutečně spojením toho nejlepšího z marketingových aktivit a činností a personalistiky?

Začněme u samotného pojmu personální marketing. Ten bývá někdy ne zcela správně chápán jen jako ekvivalent k personálním činnostem v oblasti náboru nových zaměstnanců. Chápání pojmu personální marketing není konzistentní ani napříč tuzemskými firmami. Například v roce 2019 Světlana Myslivcová publikovala výsledky realizovaného výzkumu mezi českými firmami zaměřený právě na personální marketing. Jaké byly odpovědi reprezentantů firem na otázku, co si pod pojmem personální marketing představují? Zástupci oslovených firem chápali personální marketing jako prostředek budování spokojenosti zaměstnanců, PR směřované na zaměstnance nebo jako způsob komunikace či prezentace firemních benefitů. Celé poznání lze shrnout tak, že oslovené firmy vnímaly pojem personální marketing primárně jako nástroj stabilizace stávajících zaměstnanců. Ovšem personální marketing má mnohem širší význam. Komplexní pohled na personální marketing poukazuje na skutečnost, že se jedná o využití marketingových znalostí ve všech činnostech, které vytvářejí pověst organizace jako zaměstnavatele. Personální marketing má tak značný vliv na to, jak je zaměstnavatel chápán širší veřejností a jakými způsoby získává své zaměstnance. Přičemž personální marketing je součástí klasické personální práce. Ovlivňuje tedy i oblasti, jako jsou odměňování, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců apod.

Lze tak říci, že cíle personálního marketingu jsou v souladu s cíli personální práce. Hlavním cílem personálního marketingu je získání a udržení vhodných zaměstnanců, vytvoření vhodných pracovních podmínek pro tyto pracovníky, a to vše především pro vybudování a udržení dobrého jména jako zaměstnavatele.

Přestože první vymezení personálního marketingu jsou datována k druhé polovině 20.století, doposud je tato oblast pro mnohé manažery ne zcela známým pojmem. To ilustruje i skutečnost, že ani knižní publikace samotnému personálnímu marketingu mnoho prostoru nevěnují a sám personální marketing tak může být zahalen do jakési mlhy neznáma.

Zaměstnanec jako zákazník – klíčový je subjektivní pocit spokojenosti

Personální marketing vidí zaměstnance jako klienta či zákazníka a snaží se mu tak poskytnout, respektive pozitivně ovlivnit jeho:

  • spokojenost s prací,
  • spokojenost s pracovními podmínkami,
  • spokojenost se zaměstnavatelem
  • a v neposlední řadě naplňuje jejich očekávání.

Obdobně, jako je pro marketing důležité znát tzv. PPO zákazníků, je pro personální marketing klíčové znát PPO zamě

Související dokumenty

Související články

Jak na řízení personálních vztahů v případě rodinné firmy
Personální organizace a její rozvoj
Klíč pro úspěšnou implementaci personálního informačního systému
Personální organizace a její rozvoj
Jak na řízení personálních vztahů v případě rodinné firmy
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Klíč pro úspěšnou implementaci personálního informačního systému
Pre-employment background screening
Jak lépe nakládat s časem organizace
Lidský kapitál a efektivnost investic do lidských zdrojů
Audit personálních a manažerských rizik organizace
Změny názvů pracovních pozic i personálního oddělení
Nastavení nové personální strategie na počátku roku 2022
Využití chatbotů v praxi HR
Uchazeči o zaměstnání a zdravotní pojištění
Jak vytvořit a vést tým
Význam souladu personální strategie s celkovou strategií organizace
Jak čelit argumentačním faulům a rétorickým trikům
ISO a ESG pro udržitelný růst organizace
Specifika řízení výkonu zaměstnanců v případě dlouhodobého výkonu práce na dálku
Ochrana oznamovatelů: vývoj a výhled
Sociální sítě a nábor zaměstnanců

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související otázky a odpovědi

Odmítnutí pracovního úkolu
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Povinnosti odborové organizace vůči zaměstnavateli
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Konto pracovní doby - přesčasová práce
Forma předání ELDP zaměstnanci
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
GDPR
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Archivace pracovních smluv
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy
Princip rovného zacházení ve vztahu k poskytování benefitů
Vnitřní předpis - odměny zaměstnancům
OSVČ a zaměstnanec na DPP
Rodné listy dětí