Nová právní úprava dovolené

Vydáno: 22 minut čtení

Za hlavní změnu, kterou přináší novela zákoníku práce, jsou všeobecně považovány změny v právní úpravě dovolené. Tyto změny nabývají účinnosti až 1. ledna 2021, protože nelze v průběhu kalendářního roku měnit právní úpravu výpočtu nároku na dovolenou.

V minulém čísle našeho časopisu jsme se seznámili s tím, že dne 26. 6. 2020 byl publikován ve Sbírce zákonů zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony. Tento zákon obsahuje celkem 92 změnových bodů týkajících se pouze zákoníku práce, včetně nové úpravy dovelené, která bude obsahem následujících řádků.

Mezi nejširší veřejností se ujal názor, že změny v právní úpravě dovolené jsou koncepční, že se mění struktura a podmínky pro poskytování dovolené a že nová právní úprava bude běžnému zaměstnanci těžko pochopitelná. V našem článku se proto zaměříme na to, abychom tento mýt vyvrátili a vysvětlili si, že na podmínkách vzniku nároku na dovolenou se v podstatě nic měnit nebude. Proto si ale musíme předem také vysvětlit důvody, pro které byla právní úprava měněna.

Obecně k právní úpravě

Dovolená je tradičním institutem pracovního práva a jejím účelem je zajistit zaměstnanci přiměřenou dobu soustředěného odpočinku během kalendářního roku v závislosti na délce nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli a odpracované době v příslušném kalendářním roce. Zákoník práce upravuje dovolenou v části deváté v ustanoveních § 211 až 223 zák. práce. Dá se konstatovat, že základ právní úpravy se nezměnil od r. 1966, kdy nabyla účinnosti první redakce starého zákoníku práce (zákona č. 65/1965 Sb.).

Právo na dovolenou je právem založeným zákonem pouze u jednoho ze základních pracovněprávních vztahů upravených zákoníkem práce, a to u pracovního poměru. V pracovněprávních vztazích vzniklých na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti právo na dovolenou ze zákona založeno není. Pouze v dohodě o pracovní činnosti je možné sjednat, popř. vnitřním předpisem stanovit, právo zaměstnance na dovolenou, a to za podmínek upravených v části deváté zákoníku práce, tedy za podmínek poskytování dovolené zaměstnancům v pracovním poměru. U dohody o provedení práce právo n

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výměra dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dovolená za kalendářní rok
Dovolená za odpracované dny
Dovolená za kalendářní rok
Výkon práce pro účely dovolené
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související články

Co přináší novela zákoníku práce
Novela zákona o inspekci práce
Několik poznámek k novele zákoníku práce
Co přináší novela zákoníku práce
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Krácení dovolené v roce 2021
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Dovolená od 1. 1. 2021
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Změna a navýšení výměry dovolené
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Nárok na dovolenou
K některým otázkám spojeným s čerpáním dovolené

Související otázky a odpovědi

Krácení dovolené, pracovní úraz
Stávka a její vliv na dovolenou
Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Dodatková dovolená - ionizující záření
Souvislé čerpání dovolené
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
Délka pracovní doby
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Školení první pomoci
Přestávka při pružném rozvržení pracovní doby
Okamžité zrušení pracovního poměru
Neomluvená absence zaměstnance
Dovolená
Krácení dovolené při uzavření provozoven státem
Krácení dovolené a ošetřovné
Dovolená v den svátku podle novely zákoníku práce
Dovolená a čerpání náhradního volna v roce 2021
Krácení dovolené

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
285/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
65/1965 Sb. Zákoník práce