K některým otázkám spojeným s čerpáním dovolené

Vydáno: 14 minut čtení

O určení nástupu na dovolenou rozhoduje zaměstnavatel, a není proto vyloučeno, aby zaměstnavatel také určený termín čerpání dovolené zrušil, a to ještě před termínem nástupu na dovolenou, nebo zaměstnance z dovolené odvolal. Za určitých situací je také možné přistoupit ke krácení dovolené, což představuje situaci, kdy zaměstnanec ztrácí nárok na část dovolené, přičemž je nepodstatné, zda dovolenou daný zaměstnanec již vyčerpal, či nikoli.

Změna nástupu na dovolenou, odvolání z dovolené

Zaměstnavatel má právo zaměstnanci určený termín čerpání dovolené zrušit, a to ještě před určeným termínem nástupu na dovolenou, nebo zaměstnance z dovolené odvolat. Zákoník práce výslovně toto právo zaměstnavatele neupravuje. O určení nástupu na dovolenou však rozhoduje zaměstnavatel, a není proto vyloučeno, aby zaměstnavatel z důvodu naléhavé potřeby zajištění plnění svých úkolů zaměstnance z dovolené odvolal. Oprávnění zaměstnavatele takto postupovat se odvozuje také z ust. § 217 odst. 3 zákoníku práce, podle kterého je zaměstnavatel povinen uhradit zaměstnanci náklady, které mu v důsledku odvolání z dovolené bez jeho zavinění vzniknou. Pokud by se tedy změnily podmínky či okolnosti, které vedly k určení nástupu na dovolenou, pak je možné zaměstnanci termín nástupu na dovolenou změnit nebo jej z dovolené i odvolat.

Zaměstnavatel má právo v odůvodněných případech, mimořádných situacích hodných zvláštního zřetele, zaměstnance odvolat z dovolené. Zákoník práce nestanoví žádné důvody, kdy tak může zaměstnavatel postupovat. Musí však postupovat v souladu s dobrými mravy, nesmí tudíž jít o zneužití výkonu práva, tj. zásah do práv a oprávněných zájmů zaměstnance bez právního důvodu se snahou způsobit mu újmu. Odvolání z dovolené by mělo být mimořádným prostředkem za účelem zajištění nezbytného provozu podniku zaměstnavatele prostřednictvím zaměst

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená za kalendářní rok
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Poměrná část dovolené
Čerpání dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Rozvrh čerpání dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas

Související články

Jak správně zkrátit dovolenou
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Otázky a odpovědi k dovolené
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Co přináší novela zákoníku práce
Jak správně zkrátit dovolenou
Nová právní úprava dovolené
Krácení dovolené v roce 2021
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Nárok na dovolenou
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Otázky a odpovědi k dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Dovolená od 1. 1. 2021
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech

Související otázky a odpovědi

Výpočet dovolené po DPN a snížení úvazku
Krácení dovolené při uzavření provozoven státem
Souvislé čerpání dovolené
Dovolená
Krácení dovolené, pracovní úraz
Krácení dovolené dlouhodobě nemocnému zaměstnanci
Krácení dovolené
Zrušení dovolené zaměstnavatelem
Krácení dovolené
Krácení dovolené a ošetřovné
Neomluvená absence zaměstnance
Roční výměr dovolené u DPP a DPČ
Převádění dovolené
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou k 31. 12. běžného roku
Dohoda o provedení práce a dovolená po skončení pracovního poměru
Stávka a její vliv na dovolenou
Výpočet dovolené po rodičovské, mateřské a rodičovské dovolené
Přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou a čerpání dovolené
Nárok na dovolenou při částečném uvazku
Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce