Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny

Vydáno: 14 minut čtení

Průřezová novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), provedená zákonem č. 285/2020 Sb., mnohé praktické problémy spojené s dovolenou a jejím čerpáním vyřešila nebo alespoň zmírnila. Na druhé straně některé aplikační problémy po 1. 1. 2021 přetrvávají a některé nové dokonce přibyly. Jedním z těchto problémů je čerpání dovolené v rozsahu kratším, než činí délka směny. Účelem tohoto příspěvku je po prvním půlroce účinnosti nové právní úpravy ukázat na praktických příkladech, jak lze k problému čerpání dovolené v rozsahu kratším, než činí délka směny, v různých situacích přistupovat.

Zdánlivě jasné pravidlo

S účinností od 1. 1. 2021 stanoví ZP v § 218 odst. 6 následující pravidlo: „Čerpání dovolené může zaměstnavatel zaměstnanci s jeho souhlasem výjimečně určit v rozsahu kratším, než činí délka směny, nejméně však v délce její jedné poloviny, nejde-li o zbývající část nevyčerpané dovolené, která je kratší než polovina směny.“ Záměr sledovaný zákonodárcem ani skutečný dopad citovaného pravidla na aplikační praxi však z důvodové zprávy k zákonu č. 285/2020 Sb. bohužel nevyčteme, neboť důvodová zpráva jen lakonicky uvádí, že uvedené pravidlo se zavádí proto, aby při určování čerpání dovolené zaměstnavatelem nedocházelo k tříštění dovolené na části směn. To je sice pochopitelné, na druhé straně vzhledem k zásadním změnám v oblasti dovolené přibyly výkladové nejasnosti, kdy a za jakých podmínek lze případně čerpat dovolenou v rozsahu například jen pár hodin, resp. jen zlomku směny.

Zákonné podmínky čerpání dovolené v rozsahu kratším, než je délka směny

Z citovaného § 218 odst. 6 ZP lze dovodit tyto 4 zákonné parametry čerpání dovolené v rozsahu kratším, než je délka směny:

  1. výjimečnost – smyslem a účelem poskytování dovolené je regenerace pracovní síly zaměstnance v ucelenějších časových úsecích, což ZP zdůrazňuje pravidlem obsaženým v § 217 odst. 1, totiž že dovolená by měla být vyčerpána zpravidla vcelku, a posk

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená za kalendářní rok
Výkon práce pro účely dovolené
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas

Související články

Dovolená od 1. 1. 2021
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Dovolená od 1. 1. 2021
Nová právní úprava dovolené
Co přináší novela zákoníku práce
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Nárok na dovolenou
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Inspekce práce a dovolená
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
285/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

Související otázky a odpovědi

Dovolená 2 týdny v celku
Zrušení dovolené zaměstnavatelem
Čerpání dovolené před nástupem na mateřskou dovolenou
Nárok na dovolenou po čerpání mateřské dovolené a placené svátky
Správné čerpání ŘD při zkracujícím se úvazku
Čerpání dovolené v den nástupu do zaměstnání
Převod dovolené do dalšího roku
Čerpání dovolené v rozsahu kratším než 1/2 směny
Souvislé čerpání dovolené
Dovolená v den svátku podle novely zákoníku práce
Dovolená a čerpání náhradního volna v roce 2021
Stará dovolená vs Kurzarbeit
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená
Čerpání dovolené po mateřské dovolené
Dovolená
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Dovolená
Nárok na dovolenou
Krácení dovolené, pracovní úraz