Dodatková dovolená v příkladech

Vydáno: 22 minut čtení

V souvislosti s novelou zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), provedenou zákonem č. 285/2020 Sb., byla významným způsobem změněna pravidla pro poskytování dodatkové dovolené. Také tento zvláštní druh dovolené se sice s účinností od 1. 1. 2021 vypočítává v hodinách, ve většině ostatních parametrů se však podmínky pro vznik nároku i jeho výši liší od základního druhu dovolené za kalendářní rok (její poměrné části) natolik podstatně, že jde o zcela svébytné právo zaměstnance, které se posuzuje se vším všudy samostatně. Protože právo na dovolenou za kalendářní rok a právo na dodatkovou dovolenou představují dva samostatné nároky zaměstnance, je třeba – s ohledem na zvláštní zákonnou ochranu postavení zaměstnance [§ 1a odst. 1 písm. a) ZP] – dospět k závěru, že pravidlo o zaokrouhlování dovolené na celé hodiny nahoru [§ 216 odst. 5 ZP] by mělo být uplatňováno zvlášť (samostatně) ve vztahu k dovolené za kalendářní rok a ve vztahu k dodatkové dovolené. S tímto výkladovým přístupem počítají i dále uvedené příklady.

Dodatková versus tzv. benefitní dovolená

Úvodem je třeba připomenout, že dodatkovou dovolenou je třeba striktně odlišovat od tzv. benefitní dovolené. Pokud zaměstnavatel na základě vnitřního předpisu přizná, případně z kolektivní či jiné smlouvy vyplývá právo zaměstnance na dovolenou nad rámec základní výměry dovolené [§ 212 odst. 1 až 3 ZP], jedná se o tzv. benefitní, nikoli o dodatkovou dovolenou (typickým příkladem benefitní dovolené je situace, kdy zaměstnancům v tzv. podnikatelské sféře je nad rámec základní výměry 4 týdny v kalendářním roce přiznán 5. týden „benefitní“ dovolené).

Komu dodatková dovolená přísluší

Na rozdíl od benefitní dovolené však dodatková dovolená přísluší zaměstnancům přímo ze zákona, a to zaměstnancům, kteří:

 1. pracují pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, a dále
 2. konají práce zvlášť obtížné. Úplný výčet těchto zaměstnanců je uveden v § 215 odst. 4 ZP. Jedná se například o zaměstnance, kteří
  • jsou při práci na pracovištích s infekčními materiály vystaveni přímému nebezpečí nákazy,
  • pracují při přímém ošetřování nebo obsluze duševně chorých nebo mentálně postižených,
  • pracují v přímém styku s obviněnými ve výkonu vazby nebo odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody,
  • vykonávají jako zdravotničtí pracovníci činnosti při poskytování zdravotnické záchranné služby,
  • a dále nově od 1. 1. 2021 také zaměstnanci, kteří při čištění stok, kalových prostor, kanálových odpadů, žump, vpustí, kanalizačního potrubí a přípojek, hubení škodlivých živočichů ve stokách a při obsluhování čistíren odpadních vod přicházejí do přímého styku s biologickými odpadními vodami a odpady,

pokud zmíněné kategorie zaměstnanců tuto práci vykonávají v rozsahu alespoň poloviny stanovené týdenní pracovní doby (dále jen „TPD“). Na dodatkovou dovolenou, a to bez nutnosti splňovat podmínku výkonu práce zvlášť obtížné alespoň v rozsahu poloviny stanovené TPD mají dále i jiné kategorie zaměstnanců, a to zaměstnanci, kteří jsou při práci vystaveni nepříznivým účinkům ionizujícího záření, zaměstnanci pracující nepřetržitě alespoň 1 rok v tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastech a konečně zaměstnanci pracující jako potápěči za zvýšeného tlaku ve skafandrech nebo jako zaměstnanci (kesonáři) provádějící kesonovací práce ve stlačeném vzduchu v pracovních komorách.

Příklad č. 1:

Čistič kanalizačních zařízení při čištění průlezných kanalizačních stok v podzemí a při provádění údržby a oprav přichází celoročně do přímého styku s biologic

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výměra dovolené
Dovolená za kalendářní rok
Dovolená za odpracované dny
Poměrná část dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci

Související články

Změna a navýšení výměry dovolené
Krácení dovolené v roce 2021
Dovolená od 1. 1. 2021
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Dodatková dovolená v příkladech
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Co přináší novela zákoníku práce
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Nárok na dovolenou
Jak správně zkrátit dovolenou
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená od 1. 1. 2021
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Nová právní úprava dovolené
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
K některým otázkám spojeným s čerpáním dovolené

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
285/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

Související otázky a odpovědi

Dovolená v den svátku podle novely zákoníku práce
Posuzování nároku na dovolenou
Dovolená po mateřské dovolené
Krácení dovolené
Nárok na dovolenou po mateřské dovolené
Nárok na dovolenou navazující na mateřskou dovolenou při polovičním úvazku
1/2 den dovolené a přesčas ve stejný den
Pracovní pohotovost během dovolené a svátku
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Proplacení dovolené po mateřské dovolené
Převod dovolené z roku 2020 se změnou týdenní pracovní doby
Dovolená od roku 2021 - výpočet nároku
Správné čerpání ŘD při zkracujícím se úvazku
Čerpání dovolené během vojenského cvičení
Výpočet dovolené dle nástupu během roku
Přechod z pracovní smlouvy na smlouvu o výkonu funkce jednatele
Čerpání dovolené v den nástupu do zaměstnání
Převod dovolené do dalšího roku
Nadbytečnost, pracovní neschopnost - výše řádné dovolené a odstupného
Neplacené volno