Několik poznámek k novele zákoníku práce

Vydáno: 19 minut čtení

V našem článku se zaměříme především na některé změny právní úpravy pracovní doby, neboť právní úprava pracovní doby je v praxi bezprostředně provázaná s právní úpravou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. K nové úpravě dovolené se na stránkách našeho časopisu ještě do konce roku vrátíme.

Základní informace

Dne 26. června 2020 byl publikován ve Sbírce zákonů zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony.

Tato novela je především tzv. implementační, neboť transponuje části směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Transpoziční lhůta je zde 30. 7. 2020, což bylo splněno, neboť novela nabývá účinnosti 30. 7. 2020, s výjimkou některých ustanovení, která nabývají účinnosti 1. 7. 2021. Jedná se zejména ustanovení novelizujících právní úpravu dovolené, neboť nárok na dovolenou je vázán na kalendářní rok a nelze provádět změnu jeho zákonných podmínek v průběhu kalendářního roku.

Novela je poměrně rozsáhlá, obsahuje celkem 90 změnových bodů.

Kromě novely zákoníku práce je výše uvedeným zákonem novelizován ještě:

  • zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
  • zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění,
  • zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,
  • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
  • zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Důvody novely zákoníku práce

Je známo, že zákon č.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Sjednání kratší pracovní doby

Související články

Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
"Utajené" zpřísnění požární bezpečnosti
České technické normy, jejich závaznost a užitečnost
Novela zákona o inspekci práce
Novelizace mezinárodních smluv pro přepravu nebezpečných věcí 2021
Postup legislativních prací při rekodifikaci vyhrazených technických zařízení
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., s účinností od 20. 5. 2021
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
Právo požární ochrany, 4. část - Povinnosti právnických a podnikajících osob dle zákona o požární ochraně, 1. část
Přehled nových technických norem - duben a květen 2017
Důležité aspekty 8. novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Nové nařízení vlády v oblasti bezpečnostních značek
Nová právní úprava dovolené
Sedmá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Nový evropský předpis pro osobní ochranné prostředky
Novelizace mezinárodní dohody pro přepravu nebezpečných věcí po silnici - ADR 2019

Související otázky a odpovědi

Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Školení první pomoci
Bezpečnostní listy na pracovišti
Aktualizace směrnic BOZP
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Pracovnělékařská prohlídka
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Přestávka při pružném rozvržení pracovní doby
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Šetření nemocí z povolání
Zaměstnávání žáka
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Praní pracovních oděvů
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů

Související předpisy

285/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
262/2006 Sb., zákoník práce
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
221/1999 Sb. o vojácích z povolání
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
251/2005 Sb. o inspekci práce
362/2007 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
365/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
303/2013 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
205/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
32/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
294/2008 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů