Dovolená od 1. 1. 2021

Vydáno: 34 minut čtení

Průřezová novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“ nebo „ZP“), provedená zákonem č. 285/2020 Sb. (dále jen „zákon č. 285/2020 Sb.“), přináší v oblasti dovolené největší změny za posledních několik desítek let. Jako každá revoluční změna právní úpravy, vyžádá si i tato změna určitou dobu, než si na ni praxe zvykne a sporné otázky se výkladově ustálí. Z uvedených důvodů lze přechodně předpokládat jistou setrvačnost dosavadního chápání právní úpravy dovolené a v důsledku toho i větší spoléhání se na výpočet dovolené podle nových pravidel prostřednictvím mzdově-personálních softwarů. Účelem tohoto příspěvku je na konkrétních příkladech ukázat praktické dopady změn i některá výkladová úskalí související s novou právní úpravou dovolené od 1. 1. 2021.

Shrnutí koncepčních změn v oblasti dovolené

  • zjednodušení – z dosavadních tří druhů dovolené (dovolená za kalendářní rok, dovolená za odpracované dny a dodatková dovolená) dochází k redukci na pouze dva druhy: dovolená za kalendářní rok a dodatková dovolená. Ruší se dovolená za odpracované dny. Vyjádření obou „přeživších“ druhů dovolené bude shodně v hodinách, pro vznik nároku na každý z nich jsou však nadále stanoveny odlišné podmínky,
  • spravedlivější zacházení – pro výpočet dovolené již nebude hrát roli způsob rozvržení pracovní doby do směn a z něj vyplývající (průměrný) počet pracovních dnů v týdnu. Pro výpočet dovolené bude mít význam již pouze délka odpracovaných násobků týdenní pracovní doby zaměstnance (dále jen „TPD“). Nebudou již tedy znevýhodňováni zaměstnanci, kteří v kalendářním roce sice odpracují stejně hodin jako jejich kolegové, ale v důsledku rozvržení pracovní doby na menší počet dnů v týdnu (zaměstnanci na kratší pracovní úvazek) nebo např. v důsledku nerovnoměrného rozvržení pracovní doby jim podle dosavadní právní úpravy vznikalo právo na menší počet dnů dovolené (dosud vyjadřované v pracovních dnech),
  • princip zásluhovosti – protože pro výpočet dovolené bude nově hrát roli již pouze délka odpracovaných násobků TPD zaměstnance, pozbývá významu rozlišovat, zda zaměstnanec nastoupil do zaměstnání k prvnímu dni v kalendářním měsíci (dosud zákonem preferováno), nebo až v jeho průběhu. Nebudou již znevýhodňováni zaměstnanci, kteří v kalendářním roce sice odpracují stejně hodin jako jejich kolegové, ale do zaměstnání nastoupili až v průběhu kalendářního měsíce,
  • vyjádření v hodinách – končí přepočítávání dovolené na pracovní dny a nahrazuje se vyjádřením v hodinách. Uvedená skutečnost nic nemění na tom, že dovolená bude nadále plánována i čerpána ve dnech, nicméně vypočítávat a následně „spotřebovávat“ se bude v hodinách,
  • zrušení dosavadních čekacích dob – ruší se podmínka odpracování nejméně 60 dnů pro vznik práva na dovolenou za kalendářní rok (její poměrnou část) a stejně tak podmínka odpracování alespoň 21 dnů pro vznik práva na dovolenou za odpracované dny. Aby zaměstnanci vzniklo právo na dovolenou, bude muset kumulativně splnit dvě obecné podmínky: nepřetržité trvání pracovního poměru po dobu alespoň 4 týdnů (tj. 28 dnů) v kalendářním roce, a dále odpracování alespoň 4násobku stanovené nebo kratší TPD (§ 213 odst. 3 ZP),
  • přiblížení praxi – vychází se vstříc některým požadavkům aplikační praxe. Nová právní úprava bude umožňovat na základě písemné žádosti zaměstnance převádění části nevyčerpané dovolené do následujícího kalendářního roku (§ 218 odst. 2 ZP), jakož i čerpání a „spotřebování“ dovolené v den svátku (§ 219 odst. 2 část věty za středníkem ZP),
  • citlivější krácení – dovolenou bude možné krátit již jen za neomluveně zameškané směny, a to jen o počet neomluveně zameškaných hodin (zrušuje se možnost krácení za překážky v práci v rozsahu 100 a více směn, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, např. za delší dočasnou pracovní neschopnost. Končí dosavadní pravidlo, které umožňovalo krátit dovolenou za neomluveně zameškanou směnu v poměru až 1 : 3 (za každou zameškanou směnu bylo možno krátit dovolenou o 1 až 3 dny) a nahrazuje se poměrem 1 : 1,
  • jiný způsob zápočtu překážek ZP bude nadále upravovat tzv. náhradní doby, které jsou běžnou součástí života a pro účely vzniku práva na dovolenou se započítávají jako výkon práce. Nově však zákon bude rozlišovat tzv. plně započitatelné náhradní doby, které se započtou zcela (§ 348 odst. 1 ZP), a dále tzv. částečně započitatelné

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Čerpání dovolené
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Výměra dovolené
Dovolená za odpracované dny
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související články

Nová právní úprava dovolené
Co přináší novela zákoníku práce
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Nová právní úprava dovolené
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Nárok na dovolenou
Co přináší novela zákoníku práce
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Dovolená a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - 2. část
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Otázky a odpovědi k dovolené

Související otázky a odpovědi

Čerpání dovolené v rozsahu kratším než 1/2 směny
Nárok na dovolenou
Nárok na dovolenou
Dovolená 2 týdny v celku
Dovolená v den svátku podle novely zákoníku práce
Dovolená a čerpání náhradního volna v roce 2021
Výpočet dovolené v roce 2021
Nárok na dovolenou
Dovolená
Krácení dovolené dlouhodobě nemocnému zaměstnanci
Dovolená při překrývání mateřské a rodičovské dovolené
Krácení dovolené
Nárok na dovolenou - mateřská a rodičovská dovolená
Nárok na dovolenou v případě zkráceného úvazku
Práce na směny - dovolená
Zrušení dovolené zaměstnavatelem
Nárok na dovolenou při částečném uvazku
Výpočet nároku na dovolenou po mateřské
Výklad ustanovení zákoníku práce k písemné žádosti zaměstnance o převedení dovolené do dalšího roku
Nárok na dovolenou při zkrácení úvazku

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
285/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
251/2005 Sb. o inspekci práce
590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci