Nárok na dovolenou

Vydáno: 22 minut čtení

Nárok na dovolenou je jedním ze základních sociálních práv zaměstnance. Dovolená patří mezi tzv. doby odpočinku. V době čerpání dovolené je zaměstnanci umožněno si odpočinout a zároveň se nemusí obávat zhoršení své ekonomické situace, protože při čerpání dovolené mu náleží náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

Nárok na dovolenou

Základním předpokladem pro splnění podmínek pro čerpání dovolené je pracovní poměr. Nárok na dovolenou ze zákona nemají zaměstnanci, kteří vykonávají zaměstnání v pracovněprávním vztahu založeném dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti. Zároveň je ale možné, aby i strany těchto dohod smluvně sjednaly možnost čerpání dovolené.

Druhy dovolené

Zákoník práce rozlišuje celkem tři druhy dovolené, a to:

  1. dovolenou za kalendářní rok nebo na její poměrnou část,
  2. dovolenou za odpracované dny,
  3. dodatkovou dovolenou.

Zaměstnavatel a zaměstnanec mohou sjednat také další dovolené nad rámec dovolené stanovené zákoníkem práce, vždy ale za dodržení obecně platných zásad rovnosti mezi zaměstnanci a zákazu diskriminace.

Dovolená za kalendářní rok

Základním druhem dovolené je dovolená za kalendářní rok. Dovolená je nároková, což znamená, že za splnění zákonem daných podmínek zaměstnanci vzniká nárok na dovolenou. Dovolená za kalendářní rok náleží zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce. Z tohoto vyplývají 2 podmínky vzniku nároku na dovolenou.

1) Nepřetržitost trvání pracovního poměru

Pracovní poměr zaměstnance musí trvat nepřetržitě celý kalendářní rok u téhož zaměstnavatele a současně je zaměstnanec v tomto kalendářním roce povinen odpracovat nejméně 60 dnů. Vykonával-li zaměstnanec práci pro zaměstnavatele celý kalendářní rok (od 1. 1. do 31. 12. téhož roku), náleží mu dovolená za kalendářní rok, vykonával-li práci zaměstnanec pro zaměstnavatele jen poměrnou část roku, ale přitom odpracoval alespoň 60 dnů, náleží mu dovolená za tuto poměrnou část. Splnění uvedených podmínek se posuzuje ve vztahu k jednomu kalendářnímu roku, k jednomu zaměstnavateli a k jednomu pracovnímu poměru.

Pro splnění podmínek pro čerpání dovolené se považuje za nepřetržité trvání pracovního poměru i skončení dosavadního a vznik bezprostředně navazujícího nového pracovního poměru zaměstnance ke stejnému zaměstnavateli. Podmínka bezprostřední návaznosti těchto vztahů bude splněna v případě, že zaměstnanec nastoupí do nového pracovního poměru u stejného zaměstnavatele prvním pracovním dnem po skončení předešlého pracovního poměru. Nepřetržitost pracovního poměru bude splněna i v případě, kdy mezi skončením a počátkem pracovního poměru jsou dny pracovního klidu. V případě, že zaměstnanec nastoupí u no

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Čerpání dovolené
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas

Související články

Otázky a odpovědi k dovolené
Jak správně zkrátit dovolenou
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Dovolená od 1. 1. 2021
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Nová právní úprava dovolené
Co přináší novela zákoníku práce
Jak správně zkrátit dovolenou
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Dovolená a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - 2. část
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
K některým otázkám spojeným s čerpáním dovolené
Novela zákoníku práce stručně v bodech

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

Související otázky a odpovědi

Čerpání dovolené v rozsahu kratším než 1/2 směny
Posuzování nároku na dovolenou
Dovolená po mateřské dovolené
Nárok na dovolenou po mateřské dovolené
Nárok na dovolenou navazující na mateřskou dovolenou při polovičním úvazku
Převod dovolené z roku 2020 se změnou týdenní pracovní doby
Dovolená od roku 2021 - výpočet nároku
Správné čerpání ŘD při zkracujícím se úvazku
Výpočet dovolené dle nástupu během roku
Přechod z pracovní smlouvy na smlouvu o výkonu funkce jednatele
Výpočet dovolené na rok 2022
Čerpání dovolené v den nástupu do zaměstnání
Převod dovolené do dalšího roku
Nárok na dovolenou
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci
Dovolená zaměstnance po výkonu veřejné funkce
Nárok na dovolenou po neplaceném volnu RD
Posouzení OČR pro účely výpočtu dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Dovolená ve svátek