Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021

Vydáno: 14 minut čtení

Zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony, přinesl řadu změn institutů obsažených jednak v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákoník práce"), jednak v jiných právních předpisech, přičemž část těchto změn nabyla účinnosti dnem 30. července 2020 (například změny v doručování či změny týkající se pracovní doby), ostatní pak nabydou účinnosti dnem 1. ledna 2021. Zákonodárce do změn s odloženou účinností zařadil i změny týkající se dovolené, které jsou zároveň prezentovány jako změny zásadní či koncepční (viz Důvodová zpráva k výše citovanému zákonu dostupná na webových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR).

Snahou tohoto příspěvku je přiblížit čtenářům institut dovolené v podobě dosud neúčinných změn právní úpravy, které budou doplněny komparací s právní úpravou dosud účinnou, jakož i několika jednoduchými příklady výpočtu dovolené v jednotlivých případech. Jak známo, právo na dovolenou vzniká při splnění zákonných podmínek zaměstnancům, kteří konají práci pro zaměstnavatele v pracovním poměru. Jedná-li se o zaměstnance, kteří konají pro zaměstnavatele práci v právním vztahu založeném některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohodou o pracovní činnosti či dohodou o provedení práce), právo na dovolenou je možné se zaměstnancem v příslušné dohodě sjednat, popřípadě stanovit vnitřním předpisem, a to za podmínek uvedených v části deváté zákoníku práce. Je-li zmíněn vnitřní předpis zaměstnavatele, jednalo by se o vnitřní předpis vydávaný s odvoláním na ust. § 305 zákoníku práce, tedy vnitřní předpis upravující práva zaměstnanců vyplývající z pracovněprávních vztahů, nikoliv o pracovní řád upravující výlučně povinnosti zaměstnanců dle konkrétních podmínek každého jednotlivého zaměstnavatele.

Druhy dovolené

První změna, kterou je třeba uvést a která souvisí s výše zmíněnými koncepčními změnami právní úpravy, se týká samotných druhů dovolené. Zatímco účinný právní stav rozlišuje tři druhy dovolené (dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část, dovolenou za odpracované dny a dodatkovou dovolenou), právní úprava účinná od 1. ledna 2021 bude rozlišovat již jenom dva druhy dovolené, a to dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část a dodatkovou dovolenou.

Zrušení dovolené za odpracované dny souvisí se změnou spočívající v tom, že nově se nebude brát v úvahu alespoň 60 odpracovaných směn v daném kalend

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výměra dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Čerpání dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas

Související články

Dovolená od 1. 1. 2021
Nová právní úprava dovolené
Co přináší novela zákoníku práce
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Co přináší novela zákoníku práce
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Nová právní úprava dovolené
Dovolená od 1. 1. 2021
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Nárok na dovolenou
K některým otázkám spojeným s čerpáním dovolené
Jak správně zkrátit dovolenou
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem

Související otázky a odpovědi

Dovolená v den svátku podle novely zákoníku práce
Roční výměr dovolené u DPP a DPČ
Převádění dovolené
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou k 31. 12. běžného roku
Dohoda o provedení práce a dovolená po skončení pracovního poměru
Stávka a její vliv na dovolenou
Výpočet dovolené po rodičovské, mateřské a rodičovské dovolené
Přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou a čerpání dovolené
Nárok na dovolenou při částečném uvazku
Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce
Nárok na dovolenou
Čerpání dovolené
Vznik nároku na dovolenou u DPČ
Nárok na dovolenou
Souhlas se srážkou ze mzdy, dovolená v hodinách
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Dovolená před nástupem na mateřskou dovolenou
Dovolená při změně zaměstnání v průběhu téhož roku
Nástup na druhou mateřskou dovolenou a nárok na dovolené

Související předpisy

285/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
262/2006 Sb., zákoník práce
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
108/1994 Sb. , kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony