Převádění nevyčerpané dovolené

Dovolená, kterou si zaměstnanec nestihl vyčerpat v kalendářním roce, ve kterém mu právo na ni vzniklo, se vždy převádí do následujícího roku. Znovu v souvislosti s nárokem na dovolenou za rok 2021 a následující roky mají zaměstnanci možnost požádat o převod dovolené v souladu s § 218 odst. 2 zákoníku práce.

Základní informace

Zaměstnavatel je povinen určit zaměstnanci dovolenou tak, aby si ji celou vyčerpal v kalendářním roce, za který přísluší (celou délku dovolené). Výjimkou, při které zákoník práce toleruje, že dovolená není v příslušném kalendářním roce celá vyčerpána, jsou dlouhodobé překážky v práci na straně zaměstnance (pracovní neschopnost, mateřská, rodičovská dovolená), naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele nebo žádost zaměstnance o převod části dovolené.

Podle § 218 odst. 2 zákoníku práce, ve znění účinném od 1. 1. 2021, lze s ohledem na oprávněné zájmy zaměstnance na základě písemné žádosti zaměstnance část dovolené za kalendářní rok, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce a která přesahuje 4 týdny a u pedagogických pracovníků a akademických pracovních 6 týdnů, převést do následujícího kalendářního roku. Zaměstnavatel této žádosti nemá povinnost vyhovět, avšak pokud tak neučiní, měl byl určit zaměstnanci čerpání dovolené v rozsahu, na které mu vzniklo právo.

Není-li dovolená vyčerpána v kalendářním roce, za který přísluší nebo podána žádost o její převedení, dochází automaticky k jejímu převodu do roku následujícího a zaměstnavatel má nadále zákonnou povinnost tuto dovolenou zaměstnanci určit, a to tak, aby došlo k jejímu vyčerpání nejpozději do konce tohoto kalendářního roku (roku následujícího po roce, za který dovolená náleží). Převedená dovolená se čerpá přednostně před dovolenou, na kterou vzniklo právo později, aniž by tak zaměstnavatel musel výslovně určovat (zákon toto pravidlo sice výslovně nestanoví, nicméně plyne z logiky věci).

Jestliže dovolenou zaměstnavatel neurčí do 30. června následujícího roku, vzniká zároveň zaměstnanci právo určit si dobu čerpání dovolené sám.

Nemůže-li být dovolená vyčerpána z důvodů dlouhodobých překážek v práci na straně zaměstnance ani do konce následujícího roku poté, kdy právo na ni vzniklo, je zaměstnavatel povinen určit čerpání dovolené po skončení těchto překážek.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výměra dovolené
Čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dovolená po mateřské dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výkon práce pro účely dovolené
Výměra dovolené
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související články

Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Nová právní úprava dovolené
Otázky a odpovědi k dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Inspekce práce a dovolená
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená od 1. 1. 2021
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny

Související otázky a odpovědi

Stará dovolená vs Kurzarbeit
Čerpání dovolené po mateřské dovolené
Dovolená
Retenční bonus - zahrnutí do průměru pro dovolenou
Proplacení nevyčerpané dovolené
Výklad ustanovení zákoníku práce k písemné žádosti zaměstnance o převedení dovolené do dalšího roku
Čerpání dovolené
Nárok na dovolenou - žena na mateřské a rodičovské dovolené
Čerpání dovolené před nástupem na mateřskou dovolenou
Nárok na dovolenou po čerpání mateřské dovolené a placené svátky
Nárok na dovolenou v případě zkráceného úvazku
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Dovolená
Nárok na dovolenou
Krácení dovolené, pracovní úraz
Souhlas se srážkou ze mzdy, dovolená v hodinách
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru

Související články

Dovolená od 1. 1. 2021
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
251/2005 Sb. o inspekci práce