Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly

Vydáno: 28 minut čtení

Změny v právní úpravě dovolené, které s účinností od 1. 1. 2021 přinesla novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP“), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod číslem 285/2020, vyvolaly kontroverzní reakce. Někteří ty změny přijali s povděkem, jiným z nich naskakuje husí kůže. Především však vznikají laické výklady, které odrážejí nepochopení původního záměru novely.

Účelem tohoto článku není primárně vysvětlovat, v čem příslušná změna spočívá a kde konkrétně vznikl rozdíl oproti právní úpravě účinné do konce roku 2020. Zaměřím se v něm na problémy a zejména pak omyly, s nimiž se v této souvislosti setkávám a které podle mého názoru aplikaci nových pravidel zbytečně komplikují. Věřím, že i díky následujícímu textu zejména personalisté a mzdové účetní naznají, že nová právní úprava dovolené není tak složitá, jak to na první pohled třeba vypadá, a že jí přijdou „na chuť“.

Dovolená „v hodinách“

Když se člověka nedotčeného ve větší míře pracovním právem zeptáte, co slyšel nebo ví o novinkách v oblasti dovolené, zpravidla opáčí, že jde o „dovolenou v hodinách“. Ano, jestliže do konce roku 2020 jsme měli potřebu výměru dovolené v týdnech přepočítávat na dny (podle počtu pracovních dnů zaměstnance připadajících mu v průměru na týden), nově zaměstnanci za splnění příslušných podmínek a podle počtu celých násobků odpracované týdenní pracovní doby vzniká právo na dovolenou vyjádřenou v hodinách. A platí to jak pro dovolenou za kalendářní rok, tak pro dodatkovou dovolenou. Záhy ale zjistíte, že mnozí si ono spojení „dovolená v hodinách“ překládají do režimu jejího čerpání, a to v tom smyslu, že nově je umožněno, aby zaměstnanec čerpal dovolenou opakovaně v řádu třeba jedné nebo dvou hodin.

Nic takového novela zákoníku práce samozřejmě nepřinesla a přinést ani nemohla, popíralo by to účel dovolené, kterým je odpočinek zaměstnance. Zákon sám upravuje minimální rozsah čerpání dovolené nově v ustanovení § 218 odst. 6, dle kterého „čerpání dovolené může zaměstnavatel zaměstnanci s jeho souhlasem výjimečně určit v rozsahu kratším, než činí délka směny, nejméně však v délce její jedné poloviny, nejde-li o zbývající část nevyčerpané dovolené, která je kratší než polovina směny. Z této věty lze dovodit následující:

  • O určení čerpání dovolené rozhoduje pořád zaměstnavatel (prostřednictvím příslušného vedoucího zaměstnance). I když zaměstnanec požádá o čerpání dovolené v kratším rozsahu, nemusí mu být, ba v řadě případů ani nemůže být, vyhověno.
  • Není vyloučeno, aby zaměstnanec čerpal dovolenou v délce právě a jenom jedné své směny. V některých případech to zákon svým způsobem dokonce předpokládá (viz dále k dovolené ve svátek). Ani nadále nelze však dovolenou „drobit“ do nepřiměřeně krátkých částí. Také v roce 2021 platí beze změny pravidlo obsažené v ustanovení § 217 odst. 1 ZP, že „poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené“.
  • Čerpání dovolené v rozsahu kratším, než činí délka směny zaměstnance, je spojeno se dvěma omezeními - jde o výjimečnou záležitost (tj. nebude se to stávat pravidelně) a zaměstnanec s takovým postupem souhlasí (zpravidla je to on sám, kdo o dovolenou v tomto režimu žádá; jako příklad lze uvést situaci, kdy se zaměstnanec podrobí vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení a po zbývající část své směny, kterou by jinak musel odpracovat, hodlá čerpat dovolenou, protože do zaměstnání se jednoduše nechce už vracet).
  • Délka dovolené čerpané ve výše uvedeném režimu musí činit alespoň polovinu směny zaměstnance (té, ve které zaměstnanec dovolenou čerpá). U zaměstnanců se směnami dlouhými třeba 7,5 hodiny nebo 7,75 hodiny lze doporučit, aby to byla doba delší této poloviny, a čerpání se t

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená za kalendářní rok
Dovolená za odpracované dny
Poměrná část dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu

Související články

Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Dovolená od 1. 1. 2021
Inspekce práce a dovolená
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Nová právní úprava dovolené
Co přináší novela zákoníku práce
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Změna a navýšení výměry dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Dovolená a svátek
K některým otázkám spojeným s čerpáním dovolené
Jak správně zkrátit dovolenou
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Otázky a odpovědi k dovolené

Související otázky a odpovědi

Proplacení nevyčerpané dovolené
Krácení dovolené
Převádění dovolené
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou k 31. 12. běžného roku
Čerpání dovolené po mateřské dovolené
Dovolená
Dovolená
Krácení dovolené, pracovní úraz
Čerpání dovolené
Výklad ustanovení zákoníku práce k písemné žádosti zaměstnance o převedení dovolené do dalšího roku
Výpočet dovolené po DPN a snížení úvazku
Dovolená v den svátku podle novely zákoníku práce
Proplacení zbývající dovolené
Krácení dovolené
Neomluvená absence zaměstnance
Retenční bonus - zahrnutí do průměru pro dovolenou
Krácení dovolené při uzavření provozoven státem
Krácení dovolené dlouhodobě nemocnému zaměstnanci
Souvislé čerpání dovolené
Stará dovolená vs Kurzarbeit

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce