Dovolená versus překážky v práci

Zaměstnavatel nemůže jednostranně určit zaměstnanci dovolenou na dobu překážek v práci na straně zaměstnance. U některých překážek ji může určit na žádost zaměstnance.

Základní informace

Zaměstnavatel je povinen určit zaměstnanci dovolenou v kalendářním roce, za nějž náleží, je však na jeho rozhodnutí, kdy bude určitý zaměstnanec dovolenou čerpat. Platí přitom, že by se mělo jednat o dobu, kdy zaměstnanci nebrání objektivní skutečnosti v jejím využití, například pokud zaměstnanec realizuje jiné činnosti, pro které je z práce omluven (odborové činnosti, darování krve atd.), nebo mu zdravotní stav neumožňuje dovolenou čerpat (dočasná pracovní neschopnost).

Zákoník práce vyjmenovává případy překážek v práci, na které nelze dovolenou určit ani se souhlasem zaměstnance. Jedná se o:

  • dobu vojenského cvičení nebo službu v operačním nasazení,
  • dobu dočasné pracovní neschopnosti,
  • dobu, po kterou je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené,
  • dobu, po kterou je zaměstnanec na otcovské nebo rodičovské dovolené.

Na dobu ostatních překážek v práci  na straně zaměstnance je možné určit dovolenou jen na jeho žádost.

Zaměstnavatel je povinen vyhovět žádosti zaměstnankyně o to, aby její dovolená bezprostředně navazovala na skončení mateřské dovolené (stejně tak je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti zaměstnance, aby jeho dovolená bezprostředně navazovala na skončení otcovské nebo rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou).

Pokud již byla dovolená zaměstnavatelem určena a zaměstnanci do její doby následně připadne některá z překážek v práci uvedených v § 219 odst. 1 zákoníku práce, dovolená se po dobu jejich trvání přerušuje (ledaže v situacích určených v § 219 odst. 1 zákoníku práce zaměstnanec požádá o pokračování čerpání dovolené během těchto překážek). Pokud překážky skončí ještě v době, na kterou byla určena dovolená, dovolená po jejich skončení doběhne. V případě delších překážek však dovolená po návratu nepokračuje automaticky; musela by být znovu určena.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výměra dovolené
Čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Doprovod do zdravotnického zařízení
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Pohřeb spoluzaměstnance
Prostoj
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené

Související články

Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Překážky v práci
Překážky v práci na straně zaměstnavatele - aktuální programy podpory a kurzarbeit
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Dovolená a svátek
Překážky v práci na straně zaměstnance
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Dovolená od 1. 1. 2021
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU

Související otázky a odpovědi

Překážka na straně zaměstnavatele, náhrada mzdy a nařízení čerpání dovolené
Nařízená dovolená
Posun času a překážka
Čerpání dovolené v souvislosti s mateřskou/rodičovskou dovolenou a překážkami zaměstnavatele
Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené
Odvolání z funkce vedoucího úseku u příspěvkové organizace
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda
Nařízení neplaceného volna
Překážky v práci z důvodu zdravotní nezpůsobilosti
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Pracovní úvazek
Mimořádná lékařská prohlídka
Nárok na dovolenou po mateřské dovolené
Práce na směny - dovolená
Navýšení mzdy
Proplacení nevyčerpané dovolené
Zrušení dovolené zaměstnavatelem
Dovolená
Přečerpaná dovolená