Dovolená versus překážky v práci

Zaměstnavatel nemůže jednostranně určit zaměstnanci dovolenou na dobu překážek v práci. U některých překážek ji může určit na žádost zaměstnance.

Základní informace

Zaměstnavatel je povinen určit zaměstnanci dovolenou v kalendářním roce, za nějž náleží, je však na jeho rozhodnutí, kdy bude určitý zaměstnanec dovolenou čerpat. Platí přitom, že by se mělo jednat o dobu, kdy zaměstnanci nebrání objektivní skutečnosti v jejím využití, například pokud zaměstnanec realizuje jiné činnosti, pro které je z práce omluven (odborové činnosti, darování krve atd.), nebo mu zdravotní stav neumožňuje dovolenou čerpat (dočasná pracovní neschopnost).

Zákoník práce vyjmenovává případy překážek v práci, na které nelze dovolenou určit ani se souhlasem zaměstnance. Jedná se o:

  • dobu vojenského cvičení nebo službu v operačním nasazení,
  • dobu dočasné pracovní neschopnosti,
  • mateřskou a rodičovskou dovolenou.

Na dobu ostatních překážek v práci je možné určit dovolenou jen na žádost zaměstnance.

Zaměstnavatel je povinen vyhovět žádosti zaměstnankyně o to, aby dovolená bezprostředně navazovala na skončení její mateřské dovolené (stejně tak je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti zaměstnance, aby jeho dovolená bezprostředně navazovala na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou).

Pokud již byla dovolená zaměstnavatelem určena a zaměstnanci do její doby následně připadne některá z překážek v práci, dovolená se po dobu jejich trvání přerušuje (ledaže v situacích určených v § 219 odst. 1 zákoníku práce zaměstnanec požádá o pokračování čerpání dovolené během těchto překážek). Pokud překážky skončí ještě v době, na kterou byla určena dovolená, dovolená po jejich skončení doběhne. V případě delších překážek však dovolená po návratu nepokračuje automaticky; musela by být znovu určena.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výměra dovolené
Čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Prostoj
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené

Související články

Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Překážky v práci
Dovolená od 1. 1. 2021
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Inspekce práce a dovolená
Nová právní úprava dovolené
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Co přináší novela zákoníku práce
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Nárok na dovolenou
K některým otázkám spojeným s čerpáním dovolené
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Odpracovaná doba pro účely dovolené

Související otázky a odpovědi

Nařízená dovolená
Posun času a překážka
Čerpání dovolené v souvislosti s mateřskou/rodičovskou dovolenou a překážkami zaměstnavatele
Překážka na straně zaměstnavatele a svátek
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Překážka na straně zaměstnavatele - odstávka
Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Nařízení neplaceného volna
Pracovní úvazek
Provoz/směnnost dle německých svátků
Krácení mzdy při kratší pracovní době kvůli nedostatku práce
Plánované přerušení elektřiny
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda
Příspěvek Antivirus
Darování plazmy a překážky v práci