Dovolená versus překážky v práci

Zaměstnavatel nemůže jednostranně určit zaměstnanci dovolenou na dobu překážek v práci na straně zaměstnance. U některých překážek ji může určit na žádost zaměstnance.

Základní informace

Zaměstnavatel je povinen určit zaměstnanci dovolenou v kalendářním roce, za nějž náleží, je však na jeho rozhodnutí, kdy bude určitý zaměstnanec dovolenou čerpat. Platí přitom, že by se mělo jednat o dobu, kdy zaměstnanci nebrání objektivní skutečnosti v jejím využití, například pokud zaměstnanec realizuje jiné činnosti, pro které je z práce omluven (odborové činnosti, darování krve atd.), nebo mu zdravotní stav neumožňuje dovolenou čerpat (dočasná pracovní neschopnost).

Zákoník práce vyjmenovává případy překážek v práci, na které nelze dovolenou určit ani se souhlasem zaměstnance. Jedná se o:

  • dobu vojenského cvičení nebo službu v operačním nasazení,
  • dobu dočasné pracovní neschopnosti,
  • dobu, po kterou je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené,
  • dobu, po kterou je zaměstnanec na otcovské nebo rodičovské dovolené.

Na dobu ostatních překážek v práci  na straně zaměstnance je možné určit dovolenou jen na jeho žádost.

Zaměstnavatel je povinen vyhovět žádosti zaměstnankyně o to, aby její dovolená bezprostředně navazovala na skončení mateřské dovolené (stejně tak je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti zaměstnance, aby jeho dovolená bezprostředně navazovala na skončení otcovské nebo rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou).

Pokud již byla dovolená zaměstnavatelem určena a zaměstnanci do její doby následně připadne některá z překážek v práci uvedených v § 219 odst. 1 zákoníku práce, dovolená se po dobu jejich trvání přerušuje (ledaže v situacích určených v § 219 odst. 1 zákoníku práce zaměstnanec požádá o pokračování čerpání dovolené během těchto překážek). Pokud překážky skončí ještě v době, na kterou byla určena dovolená, dovolená po jejich skončení doběhne. V případě delších překážek však dovolená po návratu nepokračuje automaticky; musela by být znovu určena.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výměra dovolené
Čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Prostoj
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za odpracované dny
Výkon práce pro účely dovolené
Čerpání dovolené
Výměra dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené

Související články

Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Překážky v práci
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Dovolená od 1. 1. 2021
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Dovolená a svátek
Překážky v práci na straně zaměstnavatele - aktuální programy podpory a kurzarbeit
Inspekce práce a dovolená
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU

Související otázky a odpovědi

Nařízená dovolená
Čerpání dovolené v souvislosti s mateřskou/rodičovskou dovolenou a překážkami zaměstnavatele
Posun času a překážka
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Nařízení neplaceného volna
Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda
Pracovní úvazek
Překážky v práci z důvodu zdravotní nezpůsobilosti
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Nedostatek dovolené na celozávodní dovolenou
Překážka na straně zaměstnavatele a svátek
Stará dovolená vs Kurzarbeit
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Nárok na dovolenou v případě zkráceného úvazku
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená
Čerpání dovolené po mateřské dovolené
Dovolená