Novela zákona o inspekci práce

Vydáno: 26 minut čtení

Tento článek se zaměřuje novelu zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, která je součástí nedávno přijaté novely zákoníku práce, a která nabude účinnosti 30. července tohoto roku. Jakkoliv se svým rozsahem nejedná o rozsáhlou novelu zákona o inspekci práce, obsahuje několik důležitých změn.

Obsah novely zákona o inspekci práce nasvědčuje tomu, že má spíše charakter legislativně technické novely, nikoli však všechny změny jsou spjaty se samotnou novelou zákoníku práce. Ostatně jednou z nejvíce viditelných změn, ačkoli má z části jen kosmetický charakter, je uvedení dikce jednotlivých ustanovení zákona o inspekci práce do souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přestupkový zákon“). Již na tomto místě je nutné poznamenat, že nedávný nález Ústavního soudu1) způsobil, že změny v oblasti zániku odpovědnosti za přestupek budou mít významný dopad do samotné odpovědnosti za spáchané přestupky.

První změnou v rámci popisovaného novelizovaného předpisu je změna spočívající ve vypuštění pravomoci Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce (dále jen „orgány inspekce práce“) a oprávnění inspektora zakázat či omezit výkon práce přesčas vykonávané podle bývalého ust. § 93a zákoníku práce, které je nyní zakotveno v ust. § 4 odst. 1 písm. k), § 5 odst. 1 písm. m) a § 7 odst. 1 písm. f) bod 2 in fine zákona o inspekci práce. Ustanovení § 93a zákoníku práce sice bylo platnou součástí zákoníku práce až do současné novely, ale jeho aplikace byla možná jen do 31. 12. 2013. Z tohoto důvodu i s tím související pravomoc orgánů inspekce práce byla již po 31. 12. 2013 nadbytečná. „Úprava další dohodnuté práce přesčas byla do zákoníku práce vložena v roce 2008, a to s účinností na přechodné období od 1. října 2008 do 31. 12. 2013. Vychází z článku 22 směrnice 2003/88/ES, o některých aspektech úpravy pracovní doby, který umožňuje tzv. „opt-out“, tedy individuální vyvázání se konkrétního zaměstnance z obvyklých pravidel pracovní doby. Výjimka již nebyla prodloužena, a tak s účinností od 1. 1. 2014 platí i pro zaměstnance ve zdravotnictví stejné limity práce přesčas jako pro ostatní zaměstnance. § 93a není možné nadále používat.“2)

Novelou dojde k rozšíření informační povinnosti Státního úřadu inspekce práce zakotvené v ust. § 4 odst. 2 písm. f) zákona o inspekci práce vůči Generálnímu ředitelství úřadu práce ČR o pokutách uložených agenturám práce za porušení povinností stanovených v ust. § 308 a ust. § 309 zákoníku práce. Nově se tato povinnost bude vztahovat i na porušení ust. § 307b zákoníku práce. Jedná se pouze o formální změnu, neboť povinnost oznamovat tyto skutečnosti plyne Státnímu úřadu inspekce práce z obecné oznamovací povinnosti zakotvené v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to v ust. § 8 odst. 23). Jak uvedl Nejvyšší správní soud: „Jednou ze základních zásad správního řízení je zásada, zakotvená v rozhodné době ustanovením § 3 odst. 3 starého

Související dokumenty

Související články

Několik poznámek k novele zákoníku práce
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
"Utajené" zpřísnění požární bezpečnosti
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
Novelizace mezinárodních smluv pro přepravu nebezpečných věcí 2021
Postup legislativních prací při rekodifikaci vyhrazených technických zařízení
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., s účinností od 20. 5. 2021
České technické normy, jejich závaznost a užitečnost
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
BOZP a fotodokumentace pořízená před zahájením kontroly
Právo požární ochrany, 4. část - Povinnosti právnických a podnikajících osob dle zákona o požární ochraně, 1. část
Přehled nových technických norem - duben a květen 2017
Důležité aspekty 8. novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Inspekce práce - novely v oblasti zaměstnanosti
Nové nařízení vlády v oblasti bezpečnostních značek
Nová právní úprava dovolené
Sedmá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP

Související otázky a odpovědi

Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Školení první pomoci
Bezpečnostní listy na pracovišti
Aktualizace směrnic BOZP
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Pracovní úraz a daňový náklad
Práce přesčas
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Šetření nemocí z povolání
Zaměstnávání žáka
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Praní pracovních oděvů
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti

Související předpisy

251/2005 Sb. o inspekci práce
262/2006 Sb., zákoník práce
250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
500/2004 Sb. správní řád
255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)
183/2017 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
200/1990 Sb. o přestupcích
2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
182/1993 Sb. o Ústavním soudu

Související judikáty

K návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (116/2008 Sb.)
Promlčení trestního stíhání (14/1994 Sb.)
Promlčení a zánik odpovědnosti za přestupek (54/2020 Sb.)