Výtvarná soutěž "Cesta do budoucnosti: nejlepší pracovní život pro každého"

Vydáno: 8 minut čtení

Předáním cen byla v červnu tohoto roku zakončena nejnovější kapitola dětských výtvarných soutěží zaměřených na problematiku prevence rizik, zdravých pracovišť a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Nová výzva pro mladé tvůrce

V roce 2017 uspořádal Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., další výtvarnou soutěž pro děti a mládež. Žáci základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a děti z dětských domovů dostali v soutěži s názvem Cesta do budoucnosti: nejlepší pracovní život pro každého příležitost zamyslet se nad možnou podobou budoucí práce, nad pozitivy i negativy, které může přinášet v kontextu s věkem pracovní síly a povahou povolání nebo činnosti, kterou lidé vykonávají. Soutěž podporovaná již tradičně Ministerstvem práce a sociálních věcí se uskutečnila jako součástí aktivit České republiky vyvíjených v rámci evropské kampaně Evropské agentury pro BOZP (EU-OSHA) na období 2016-2017 „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“.

Vize práce a pracovišť budoucnosti

Kampaň EU-OSHA na období 2016-2017 se soustředí na otázky udržitelné práce a zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Vychází přitom z faktu, že v řadě členských zemí EU se zvyšuje věk odchodu do důchodu a mnoho pracovníků bude pravděpodobně muset déle pracovat. Čtvrtina z nich se už dnes domnívá, že jejich práce má vliv na jejich zdraví a že ji jako šedesáti a víceletí nebudou schopni vykonávat. Na programu dne proto je vyvíjet odpovídající úsilí pro vytvoření bezpečnějšího a hlavně zdravějšího pracovního prostředí pro všechny.

Téma kampaně promítli organizátoři do zadání soutěže. V tematických okruzích KANCELÁŘ BUDOUCNOSTI (PRACOVIŠTĚ BUDOUCNOSTI) a NEJLEPŠÍ POMOCNÍCI PRACOVNÍKŮ se děti měly zaměřit na to, jak by mohla vypadat práce (pokud možno zdravá práce) za desítky let, a především, co by lidem pomohlo současnou i budoucí práci ulehčit nebo zjednodušit. Podmínkou však bylo, že techničtí a jiní pomocníci člověka nesmějí lidskou práci plně nahradit. Vizionářsky mohly děti uvažovat také o podobě pracovišť budoucnosti.

Nadšení a kreativita stále překvapují

Do soutěže Cesta do budoucnosti: nejlepší pracovní život pro každého poslalo své práce více než čtyři sta dětí z různých koutů Česka. K vidění byly fantaskní a jiné zajímavé a neobvyklé představy soutěžících o využití skutečných i dosud ještě neexistujících výsledků technického pokroku při práci coby pomocníků usnadňujících práci nebo chránících před riziky a zlepšujících pracovní život. Soutěžní zadání mnohdy svádělo mladé kreslíře k navrhování a předkládání motivů vysoce nebo plně mechanizovaných, automatizovaných a robotizovaných pracovišť a činností, většina z nich se však dokázala s klíčovou podmínkou soutěže (viz výše) vypořádat. Děti pod vedením svých učitelů nebo vychovatelů použily k vyjádření svého pojetí budoucí práce rozličné výtvarné techniky, jako kresby pastelkami, křídami, tužkou nebo tuší, malby nebo kombinované techniky. Letos se objevily i méně obvyklé techniky a postupy, jako linoryty a koláže z papíru nebo jiných materiálů.

Výsledky výtvarné soutěže Cesta do budoucnosti: nejlepší pracovní život pro každého

Odborná porota vyhodnotila jako nejlepší výtvarné práce těchto soutěžících:

  I. kategorie II. kategorie
1. místo Zdeněk Miko
ZŠ a SŠ obchodu, řemesel a služeb, Trmice
Michaela Minaříková
ZŠ, U Červených domků, Hodonín
2. místo Berenika Tóthová
ZŠ, Masarykovo nám., Lužná
Sarah Horváthová
Speciální MŠ, ZŠ a PŠ, Pardubice
3. místo Denisa Wetterová
ZŠ Králíky
Daniel Čihák
ZŠ a MŠ Dolákova, Praha 8
4. místo Adriana Vávrová
ZŠ a MŠ, Šaratice
Lucie Golová
ZŠ E. Zátopka, Kopřivnice
5. místo Tomáš Jírovec
ZŠ Kravsko
Kristýna Fantová
ZŠ, Tuháčkova, Brno
mimořádná cena ředitele VÚBP, v.v.i. Kristýna Košárková, ZŠ a MŠ, Dolní Životice

Všem pěti oceněným tvůrcům v každé kategorii byly předány diplomy a hodnotné ceny. Ceny převzali také pedagogové, kteří mladým umělcům pomáhali s tvorbou oceněných prací a přihlásili je do soutěže. Školy, které zaslaly práci, která se umístila na prvním místě v dané věkové kategorii, získaly datové úložiště. V soutěži byla také udělena mimořádná cena, a to cena ředitele VÚBP, v.v.i.

Slavnostní vyhodnocení výsledků soutěže s předáním cen proběhlo 5. června 2017 v reprezentativním prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Po slavnostním vyhlášení proběhlo fotografování a setkání s novináři, dětem a jejich doprovodu byla nabídnuta komentovaná prohlídka prostor Poslanecké sněmovny PČR.

Bilance dětských výtvarných soutěží

Přehled výtvarných soutěží pro děti a mládež (2001 až 2017)

Rok Název
2017 CESTA DO BUDOUCNOSTI: NEJLEPŠÍ PRACOVNÍ ŽIVOT PRO KAŽDÉHO
2015 STRAŠÁK STRES
2013 BEZPEČNOST PRÁCI - DEJ ZDRAVÍ ŠANCI
2011 BEZPEČNOST - ÚDRŽBA - ELEKTŘINA
2009 DEJ NA SEBE POZOR, MAMI, DEJ NA SEBE POZOR, TATI!
2006 NAKRESLI SVŮJ PLAKÁT
2001 PRÁCE KVAPNÁ - MÁLO PLATNÁ!

Výtvarné soutěže mj. podporují dosahování takto definovaného vzdělávacího cíle na stupni základního a středního vzdělávání: „vybavovat žáky klíčovými kompetencemi pro rozvoj a ochranu vlastního zdraví i zdraví druhých a odpovědnosti za něj“. V souladu s aktuálně vyhlašovaným tématem evropské kampaně usiluje organizátor soutěží vždy o vhodnou a zábavnou formu výchovného působení na mladé lidi v otázce bezpečného chování a prevence rizik a úrazů při obvyklých aktivitách doma nebo ve škole, při zájmové činnosti a jiných volnočasových aktivitách (hobby, rukodělné, řemeslné a jiné pracovní činnosti) a nad tento rámec i ve věci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dnešní školou povinné děti a mládež jsou budoucí pracovní sílou, i oni se budou při práci setkávat s riziky, i oni se v pozdějším věku nevyhnou problémům starších pracovníků. Někteří už možná přemýšlejí nebo dokonce vědí, čím chtějí být, jaké zaměstnání se jim líbí a jakou práci by chtěli vykonávat. Přidanou hodnotou letošního ročníku byla možnost využití tématu soutěže k úvahám a rozhodování o životní a profesní orientaci žáků. Zejména žáky posledních ročníků základních škol mohli učitelé seznámit s různými obory lidské činnosti, formami fyzické a duševní práce a jejich specifiky. Otázka zvažování budoucího profesního zaměření žáků úhlem poznatků o některých povoláních a činnostech dodala soutěži nový rozměr.

Soutěží to nekončí

Dětské výtvarné soutěže pořádané Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i., nejsou jednorázovou, a tedy ani časově ohraničenou akcí. Postupně se stávají součástí širší a komplexnější aktivity zaměřené na podporu protiúrazové prevence budoucí pracovní síly, které VÚBP, v.v.i., také věnuje svou pozornost. Propozice k soutěžím vč. instruktážních materiálů pro pedagogy jsou k dispozici dlouhodobě, tj. nejen po dobu trvání soutěží, a to na stránce Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách http://skoly.vubp.cz, určené na pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů. Vybrané digitálně dostupné instruktážní materiály z oblasti ochrany zdraví před rizikovým chováním, ochrany před riziky při provádění zájmových pracovní činností i před riziky z práce jako ekonomicky závislé činnosti lze využít k poskytování a rozvoji potřebných znalostí žáků, ať už při výuce nebo ve volném čase, a k utváření takových hodnot a postojů, které vedou k uvážlivému a kultivovanému chování, k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností občana našeho státu i Evropské unie. Učitelé základních škol, gymnázií a středních odborných škol a žáci především středních škol, vč. žáků vyšších stupňů víceletých gymnázií je najdou v příslušné sekci webu http://skoly.vubp.cz (sekce UČITELÉ nebo sekce DĚTI/ŽÁCI/STUDENTI) pod názvem „Instruktážní materiály k prevenci rizik a úrazů budoucí pracovní síly“.

ZDROJE:

  • Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku 2016-17 [cit. 2017-04-13]. Dostupné z: https://healthy-workplaces.eu/cs.
  • Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci [cit. 2017-04-24]. Dostupné z: https://osha.europa.eu/cs.
  • Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách [cit. 2017-05-02]. Dostupné z: http://skoly.vubp.cz.
  • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (platný od 1. 9. 2016) [online]. MŠMT, Praha 2016. 164 s. [cit. 2017-05-02]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf.
  • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia [online]. VÚP, Praha 2007. 100 s. [cit. 2017-05-02]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/file/159.

Související dokumenty

Související články

Výtvarná soutěž pro mladé je zahájena
Národní kolo soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP má své vítěze
PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI - výsledky 1. ročníku soutěže
(Ne)bezpečný svět chemie
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 2. část
Několik poznámek ke školním úrazům
Odpovědnost školy za úraz žáka
Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví ve školství
Odškodňování školních úrazů
Zdroje zábavy i poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví pro děti a mládež v prostředí internetu
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Podpora zdraví na pracovišti - Podnik podporující zdraví
"Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou"
Druhý ročník soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI má svého vítěze
Národní kolo soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP má své vítěze
Soutěž PROFESIONÁL BOZP - 4. ročník má svého vítěze
"Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku"
Soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP na pracovišti a PROFESIONÁL BOZP pokračují
Poznámka ke školním úrazům

Související otázky a odpovědi

Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Atest biologického odpadu ze školní jídelny
Praktická výuka u těhotných studentek
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Učitel na lyžařském kurzu
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Stávka a její vliv na dovolenou
Psychická zátěž u pedagogických pracovníků
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Šetření nemocí z povolání
Zaměstnávání žáka
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti