Budoucnost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Evropě, konference ETUI

Evropská rámcová směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (směrnice 89/391/EHS), přijatá 12. června 1989, byla zásadním milníkem v oblasti zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a završila téměř 20letý tlak odborových svazů na vytvoření tohoto legislativního opatření. Směrnice zaručuje minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví po celé Evropě, ačkoli si členské státy mohou zachovat nebo přijmout přísnější opatření.

Při příležitosti 30letého výročí přijetí této rámcové směrnice uspořádal ve dnech 3. až 4. prosince 2019 Institut evropských odborových svazů (ETUI – European Trade Union Institute, www.etui.org) konferenci zaměřenou na historický

Související dokumenty

Související články

Synergie hodnocení rizik a bezpečných pracovních postupů
Kontext organizace podle ČSN ISO 45001:2018
Nástroje pro hodnocení rizik v mikro a malých podnicích
Oběhové hospodářství pro udržitelnou budoucnost
Bezpečnost práce u sezónních pracovníků v zemědělství
Alkohol na pracovišti
Bezpečnost práce a ochrana zdraví při dětské činnosti
Nové příležitosti a výzvy pro mikropodniky a malé podniky
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Ekonomický pohled na posunovač palet a představení kluzných podložek
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků
Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
Řízení BOZP v odvětví zdravotní a sociální péče
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 23. část - Pracovní úrazy a jejich odškodňování
Recyklace elektroodpadu, příležitost nebo zdravotní riziko
Inteligentní systémy pro monitorování BOZP
Elektromagnetická kompatibilita zdravotnických elektrických přístrojů
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce

Související otázky a odpovědi

Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Pracovní postup
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Hasicí přístroj v budově
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník