Celoživotní vzdělávání a dovednosti pro 21. století

Vydáno: 29 minut čtení

Dovednosti a znalosti tvoří lidský kapitál, na kterých závisí jednotlivé ekonomiky a společnosti. Schopnost globálních společností využít růstový potenciál nových technologií je v současnosti omezován nedostatkem dovedností na trhu práce. Je tak zapotřebí rozvíjet všechny druhy dovedností, abychom jako lidstvo přežili ve 21. století. Práce budoucnosti se budou pravděpodobně velmi lišit od současné podoby práce, takže je důležité dát lidem dovednosti, a to například prostřednictvím celoživotního vzdělávání.

V posledních desetiletích vlivem globálnějších ekonomik a pokroků v technologiích se povaha práce rychle mění. Tyto rychlé změny v charakteru práce mohou být pro zaměstnance přínosné, na druhé straně však mohou sebou přinášet i zvýšené tlaky a nároky na jejich kognitivní a sociálně-psychologické dovednosti.

1. Celoživotní vzdělávání v období globalizace a digitalizace

Celoživotní vzdělávání je veškerá vzdělávací činnost prováděná v průběhu života s cílem zlepšit znalosti, dovednosti a kompetence v rámci osobní, občanské, sociální a/nebo pracovní perspektivy [1].

Strategie celoživotního vzdělávání jsou základním nástrojem ke zvýšení kvality a začlenění. Včasná intervence ke zvýšení účasti a zlepšení výsledků je nejúčinnější metodou ke zlepšení výsledků vzdělávání a vyhlídek na zaměstnání. Zásadní jsou také intervence usnadňující přechod ze vzdělávání do práce a z práce do práce. Vysoce kvalitní vzdělávání a péče v raném dětství je základem úspěšného celoživotního vzdělávání/učení, osobního rozvoje a pozdější zaměstnatelnosti [2] [3].

Evropský pilíř sociálních práv (2017) poskytuje rámec EU pro podporu rovnosti a zdůrazňuje význam vzdělání a celoživotního učení ve své první zásadě: „Každý má právo na kvalitní a inkluzivní vzdělávání, odbornou přípravu a celoživotní výdělek, za účelem udržení a získání dovednosti, které jim umožní plně se zapojit do společnosti a úspěšně zvládat přechody na trhu práce“. [2]

Rychlý posun ke klimaticky neutrální Evropě a digitální transformace mění způsob, jakým pracujeme, učíme se, zapojujeme se do společnosti a vedeme náš každodenní život. Evropa se může těchto příležitostí chopit pouze tehdy, pokud si její lidé osvojí správné dovednosti. [4]

Pandemie COVID 19 měla hluboký dopad na to, že miliony lidí v EU přišly o práci nebo zaznamenaly výrazné ztráty příjmů. Mnozí budou muset získat nové dovednosti a přejít na nová pracovní místa v jiném sektoru ekonomiky. K udržení pracovního místa v novém pracovním prostředí bude zapotřebí si zvyšovat kvalifikaci. Pro mladé lidi může být vstup na trh práce velmi náročný. [4]

Evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost (2020) stanoví ambiciózní kvantitativní cíle pro zvyšování dovedností (zlepšování stávajících dovedností) a rekvalifikaci (školení v nových dovednostech), kterých má být dosaženo během příštích 5 let. [2]

Evropská agenda dovedností je pětiletý plán, který má pomoci jednotlivcům a podnikům rozvíjet více a lepší dovednosti a využívat je pomocí:

  • posílení udržitelné konkurenceschopnosti, jak je stanoveno v Evropské zelené dohodě,
  • zajištění sociální spravedlnosti, uvedení do praxe první zásady Evropského pilíře sociálních práv: přístup ke vzdělání, odborné přípravě a celoživotnímu učení pro každého, kdekoli v EU,
  • budování odolnosti reagovat na krize na základě zkušeností získaných během pandemie COVID-19. [4]

„Agenda dovedností“ zajišťuje Evropský pilíř sociálních práv a zejména jeho první zásadu, která vymezuje právo na kvalitní a inkluzivní vzdělávání, odbornou přípravu a celoživotní učení. Je také pevně zakotvena v „zelené dohodě pro Evropu“ (Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů, Zelená dohoda pro Evropu, COM (2019) 640 final, včetně přílohy), „nové digitální strategii“ (European Digital Strategy, 2020, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy, Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů, Digitální kompas 2030: Evropské pojetí digitální dekády, COM (2021) 118 final, včetně přílohy) a „nových strategiích pro průmysl a malé a střední podniky“ (Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů, Nová průmyslová strategie pro Evropu, C

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

Související články

Digitalizace s důrazem na virtuální realitu jako součást vzdělávacích procesů v BOZP
K myšlence celoživotního vzdělávání v BOZP
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Možnosti ochrany zaměstnanců s více než jedním zaměstnáním
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Kam kráčíš BOZP?
BOZP v digitalizovaném světě
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Máme veliké štěstí - zamyšlení u příležitosti zahájení diskuse o podstatě bezpečnosti práce
Stres, pandemie a její vliv na bezpečnost práce
Sedmá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Homeworking, trend dnešní doby?
Zaměstnávání cizinců v České republice
Valná hromada Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
BOZP mladistvých zaměstnanců
Kontrola dodržování léčebného režimu
Mladí lidé a BOZP
Vliv digitalizace ekonomiky na bezpečnost a ochranu zdraví
Nový kompetenční rámec profesionála v oblasti BOZP

Související otázky a odpovědi

Externí vedoucí pracovník
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Bezpečnostní listy na pracovišti
Stávka a její vliv na dovolenou
Krácení dovolené, pracovní úraz
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců