Budoucnost BOZP v době čtvrté průmyslové revoluce

Vydáno: 18 minut čtení

Článek se věnuje problematice Průmyslu 4.0 v kontextu právní úpravy a potenciálních změn připravovaných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Když v 18. století započala 1. průmyslová revoluce, vzbudila ve společnosti velký rozruch a současně též velké obavy ze zavádění novot.1) Ty byly však poměrně rychle překonány úspěšnou industrializací a přerodem většiny hospodářských odvětví. Ani následné průmyslové revoluce vedoucí k elektrifikaci, zavádění montážních linek, automatizací až po prudký rozvoj informačních technologií nezbrzdila přirozená lidská obava z novot na příliš dlouhou dobu. Nyní prožíváme naplno tzv. 4. průmyslovou revoluci a i z ní mají mnozí obavy, jak bude společností přijata, co bude znamenat pro jednotlivce a jaké dopady nás čekají v naší každodennosti. Doba internetová, jak ji lze odlehčeně nazývat lidstvu již nyní tak zásadně proměnila životy, že bude-li rozvoj v tomto směru pokračovat, lze v brzké době předpokládat mnoho převratných společenských i hospodářských změn. „Pojem „Internet“ vznikl v roce 1987 a k jeho komercionalizaci došlo v roce 1994. Od konce 90. let pak sledujeme extrémní nárůst uživatelů internetu, který v dnešní době již dosahuje řádu miliard. Tím to ale nekončí. K síti se připojují kromě lidí také stroje a věci obecně. Reálné a virtuální světy se začínají prolínat a do hry vstupují tzv. kyberfyzické systémy.“2) Uvedené propojování světa na virtuální úrovni neopomíjí ani Českou republiku a musíme se v daném prostředí rozvíjet, abychom zachovali svou konkurenceschopnost a mohli garantovat dalším generacím prosperitu a dobré podmínky pro život. Zmiňuji-li životní podmínky a každodennost, mám zejména na mysli podmínky pracovní, protože ta je s každodenními povinnostmi většinové společnosti pevně spjata. Již nyní lze konstatovat, že každá předchozí průmyslová revoluce vedla ke zlepšení životního standardu jednotlivce, zvýšení efektivity a produktivity jeho činnosti a snížení pracovní zátěže, kterou nesl na svých bedrech. Proč by tomu mělo být nyní jinak. Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze předpokládat změnu rizik a možná též i způsobu jejich vyhodnocování, nemluvě o opatřeních, která budou přijímána. Ta se mohou lišit zcela zásadně, zohledníme-li skutečnost, že rozvoj robotizace, technologií a umělé inteligence, může dnes některá známá závažná rizika zcela odstranit. Přijímání nového může přinést prodloužení expozičních dob, vymýcení

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru

Související články

BOZP při práci formou home office
Psychosociální rizika
Problematika psychické zátěže, stresu a násilí na pracovišti
Možnosti ochrany zaměstnanců s více než jedním zaměstnáním
BOZP v digitalizovaném světě
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Digitalizace pracovněprávních vztahů
Ochrana zdraví žen a matek v zaměstnání
Homeworking a teleworking z pohledu BOZP
BOZP mladistvých zaměstnanců
Harmonogram směn z pohledu BOZP
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Kam kráčíš BOZP?
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Máme veliké štěstí - zamyšlení u příležitosti zahájení diskuse o podstatě bezpečnosti práce
Jak pandemie urychlila změny v BOZP
Bezpečnost práce je věc kolektivní
Stres, pandemie a její vliv na bezpečnost práce
Bezpečnost práce začíná u každého jednotlivce
Znáte Komoru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany České republiky?

Související otázky a odpovědi

Externí vedoucí pracovník
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Lékařská prohlídka zaměstnance
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Zákoník práce
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Stávka a její vliv na dovolenou
Bezpečnostní listy na pracovišti
Pracovní úraz
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Pracovní úraz
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
DPP - vstupní prohlídka
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Testování a očkování v sociálních službách
Dioptrické brýle jako OOPP
Covid - očkování, testování

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce