Daňové aktuality

Vydáno: 6 minut čtení

Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní

Ve Sbírce zákonů byl dne 30. března 2017 vyhlášen zákon č. 92/2017 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, který nabývá účinnosti od 1. dubna 2017. Tímto zákonem se mění stávající související zákony a zrušuje se zákon o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní. V rámci znění zákona došlo k implementaci tzv. evropské směrnice DAC III., která ukládá členským státům Evropské unie povinnost vyměňovat informace o daňových stanoviscích s přeshraničním prvkem. Počínaje dubnem si členské státy Evropské unie začnou průběžně vyměňovat informace o předběžných daňových rozhodnutích a předběžných posouzeních převodních cen mezi subjekty nadnárodních společností, které mají přeshraniční prvek. Tyto informace budou poskytovány i Evropské komisi a Ministerstvu financí v rozsahu stanoveném směrnicí. Výměna informací bude probíhat dvakrát ročně a zabezpečovat ji bude Generální finanční ředitelství. Jednorázově dojde i k výměně informací o stanoviscích vydaných od 1. ledna 2012 (pokud byla účinná k 1. lednu 2014).

Zdanění příjmů fyzické osoby z provozu výrobny elektřiny

Dne 31. března 2017 Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) vydalo sdělení k posuzování zdanění příjmů plynoucích fyzické osobě z provozování výrobny elektřiny, tedy také fotovoltaické elektrárny. V souladu s novelou zákona č. 586/192 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), která nabyla účinnosti od 1. května 2016 a která doplnila ustanovení § 10 odst. 1 písm. a), dochází již pro zdaňovací období roku 2016 k posuzování, zdali příjem z výrobny elektřiny bude klasifikován dle § 7 ZDP, nebo dle § 10 ZDP, na základě skutečnosti, zdali fyzická osoba vlastní licenci udělenou Energetickým regulačním úřadem (dále jen „ERÚ“), či nikoli. Pokud fyzická osoba provozuje výrobnu elektřiny, vyrábí elektřinu nejen pro vlastní spotřebu, dodává ji do elektrizační sítě a inkasuje za to příjem, jedná se dle GFŘ o podnikání dle zákona 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „energetický zákon“), ke kterému je dle tohoto zákona licence vyžadována. Příjmy z takovéhoto provozu výrobny elektřiny jsou po výše uvedené novele ZDP považovány za příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP). Znění § 10 ZDP je vztaženo pouze na příjmy z výroby elektřiny, na které dle energetického zákona není vyžadována licence. Zásadní tedy pro posuzování zdanění není skutečnost instalovaného výkonu výrobny, nýbrž nutnost provozování na základě licence udělené ERÚ.

Chybně uplatňované slevy na dani

Finanční správa vydala tiskovou správu ohledně chyb poplatníků v uplatňování slev na dani. Podmínky možných daňových úlev blíže specifikuje Pokyn GFŘ D-22.

Nejčastější chybou, které se poplatníci dopouštějí, je duplicitní uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované děti. Finanční správa upozornila, že nárok na daňové zvýhodnění může za tentýž kalendářní měsíc uplatnit pouze jeden z rodičů, pakliže s nimi dítě žije v jedné společně hospodařící domácnosti. V souvislosti s tím je vhodné doplnit, že zákon považuje za vyživované dítě poplatníka nejen dítě vlastní, ale také osvojence, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, ale taktéž například dítě druhého z manželů, vnuka vlastního či vnuka druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy.

Druhou nejčastější chybou je chybné uplatnění slevy na manželku/manžela. Tuto slevu lze obecně uplatnit ve výši 24 840 Kč s tím, že manželé spolu musí žít ve společně hospodařící domácnosti a hrubé roční příjmy manžela/manželky nesmí překročit částku 68 000 Kč. Nejčastěji se poplatníci dopouští chyb, kdy nezahrnou do příjmů peněžitou pomoc v mateřství, pro kterou neplatí stejná pravidla jako pro rodičovský příspěvek. Pokyn D-22 k § 35 ba odst. 1 písm. b) taxativně vyjmenovává, co se do příjmů manželky/manžela pro možnou daňovou úlevu nezapočítává.

Návrh zákona o zálohovaném výživném

Vláda přijala návrh zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě, který předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. V případě, že zákon bude schválen a vydán ve Sbírce zákonů v předkládaném znění, nezaopatřené dítě, kterému není řádně hrazeno výživné od soudem určeného rodiče, tedy toho, kdo má platit výživné, bude poskytnut nárok na dávku tzv. zálohovaného výživného. Zálohované výživné bude poskytováno v soudem stanovené výši, maximálně však do výše 1,2násobku životního minima dítěte (tj. soudy průměrně stanovované výše výživného s ohledem na věk dítěte, přibližně 2 500 Kč). Druhou podmínkou je, že příjem rodiny, s níž dítě žije, nesmí být vyšší než 2,7násobek životního minima rodiny. Dávky na zálohované výživné bude vyplácet Úřad práce ČR. Nárok na dávky však vznikne rodičům pouze v případě, že budou disponovat soudním rozhodnutím o uložení vyživovací povinnosti. Účinnost zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě je navrhována od 1. ledna 2018.

Nerovnost v odměňování žen a mužů

Dlouhodobě se Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) zabývá otázkou nerovnosti v odměňování žen a mužů. Rozdíl v odměňování žen a mužů činí v České republice 22,5 % a tato skutečnost řadí Českou republiku na pozici druhé nejhorší země v rámci EU v oblasti rovnosti mzdových podmínek. Evropský průměr dle statistik MPSV činí 16,7 %. MPSV zveřejnilo informaci, že průměrný plat muže a průměrný plat ženy se v ČR liší přibližně o 7 000 Kč měsíčně.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Výpočet mzdy

Související články

Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Roční zúčtování daně 2015
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Diskriminace na pracovišti
Daňové aktuality
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy

Související předpisy

92/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
330/2014 Sb. o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
586/1992 Sb. o daních z příjmů
458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Související otázky a odpovědi

Hlavní pracovní poměr u denního studia vysoké školy
Roční zúčtování daně a odpočet na invaliditu
Uplatnění slevy za invaliditu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2022
Sleva na poplatníka u zaměstnankyně pobírající rodičovský příspěvek
Potvrzení o studiu na VŠ pro uplatnění slevy na dítě - pokračování studia dalším rokem
Daňové zvýhodnění na dítě - prokázání totožnosti dítěte
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat
Uplatnění slevy na poplatníka
Sleva na manželku - prodej domu v SJM
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Dvojí souběžné uplatnění slevy na poplatníka
Úmrtí OSVČ - sleva na dani
Prohlášení poplatníka
Daňové zvýhodnění na dítě - studenta
Doplňující otázka k - Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Úmrtí dítěte – daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na dítě