Daňové aktuality

Vydáno: 8 minut čtení

Projekt MOJE daně

Ministerstvo financí představilo novou vizi jednoduššího daňového systému s názvem projektu MOJE daně. Tento název v sobě skrývá pojmy MOderní a JEdnoduché. Koncept nového zákona o daních z příjmů je již ze strany Ministerstva financí zpracováván a bližší podrobnosti budou představeny v září roku 2017.

Na základě tiskové zprávy Ministerstva financí je cílem připravit jednoduchý koncept zákona, který si vláda bude moci „na míru“ uzpůsobit své politice. Ze zákona by tak měly být odstraněny všechny výjimky i pozůstatky sektorových politik a místo toho bude nově zaveden katalog standardizovaných výjimek, ze kterého si bude moci ministr vybírat své programové priority.

Dále již daňoví poplatníci nebudou muset čekat na to, až se správce daně vypořádá s podaným daňovým přiznáním, tj. vyměření bude provedeno tzv. samovyměřením.

Projekt by měl také dopomoci k vyšší míře elektronizace portálu pro správu daní prostřednictvím tzv. daňového kiosku. Jedná se v podstatě o virtuální finanční úřad - kdo bude chtít, bude moci vyřešit všechny daně z domova, uvidí v něm kompletní přehled o svých daňových povinnostech i svoji předešlou daňovou historii. Zavedení daňového kiosku je navázáno na modernizaci IT systému ze strany finanční správy (dojde k nahrazení současného systému finanční správy s názvem ADIS).

QR faktura

Komora daňových poradců České republiky představila tzv. QR Fakturu, která by měla dopomoci ke zjednodušení přenosu základních účetních dat z papírové faktury přímo do účetních systémů.

Největší výhodou použití QR Faktury je, že k přenosu údajů z faktur do účetních systémů dochází bez zásahu lidského faktoru, čímž dojde ke zrychlení celého procesu zpracování dokladů a ke snížení chybovosti při jejich ručním zpracování.

A jak celý proces funguje? Uživatel musí být vybavený čtečkou QR kódů a účetním programem s podporou QR Faktury. Není nutné již ručně zadávat veškeré údaje z přijatého dokladu, ale stačí pouze naskenovat QR kód z přijaté papírové faktury, a tím se předvyplní příslušná pole účetního záznamu v účetním programu.

Podrobnosti o projektu jsou zveřejněny na webových stránkách www.qr-faktura.cz, kde jsou taktéž uvedeny i subjekty podnikatelské i státní sféry, které QR Fakturu podporují. Na závěr ještě nutno podotknout, že se nejedná o komerční produkt a pro použití QR Faktury není třeba žádná registrace, ani žádná licence.

Pokyn GFŘ D-28 k promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu

Generální finanční ředitelství vydalo nový Pokyn GFŘ D-28, na základě kterého je možné zcela nebo zčásti prominout pokutu, pokud došlo ze strany daňového subjektu (fyzické osoby) k nesplnění povinnosti oznámit osvobozený příjem přesahující částku 5 000 000 Kč (viz § 38v zákona o daních z příjmů). K nesplnění oznamovací povinnosti však musí dojít z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit. Pokyn D-28 přesně vymezuje ty skutečnosti, v jejichž faktickém naplnění lze spatřovat důvody, pro které je dle zákonné úpravy možné pokutu prominout.

Pokyn také vymezuje důvody, na základě kterých není možné daň prominout, přičemž vychází z § 259c odst. 2 daňového řádu. To znamená, že prominutí daně není obecně možné, pokud ze strany poplatníka (včetně osoby, která je členem jeho statutárního orgánu) došlo v posledních 3 letech k porušení daňových nebo účetních právních předpisů závažným způsobem. Definice závažného porušení daňových nebo účetních předpisů je Pokynem D-28 taxativně vymezena. Důležité také je, že pokud dojde k porušení daňových nebo účetních předpisů závažným způsobem ze strany právnické osoby, hledí se na osobu, která byla v době tohoto porušení v této právnické osobě členem statutárního orgánu, jako by je také porušila.

Rozsah prominutí pokuty je navázán na dvě kritéria - ospravedlnitelné důvody prodlení a četnost porušování povinností při správě daní, které jsou procentuálně ohodnoceny (ospravedlnitelné důvody pozitivně a porušování povinností poplatníka negativně). V případě ospravedlnitelného důvodu by mělo jít o výjimečný případ, který je z lidského hlediska omluvitelný a který z hlediska materiálního představuje prohřešek spíše formalistický (pokyn tyto důvody konkrétně vymezuje).

Dále Pokyn GFŘ D-28 potvrzuje, že se oznamovací povinnost dle § 38v zákona o daních z příjmů nevztahuje na osvobozený příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku zapisovaných do katastru nemovitostí České republiky nebo na příjem z prodeje nemovitých věcí zapisovaných do katastru nemovitostí České republiky (ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a), b) a u) zákona o daních z příjmů).

Žádost o prominutí pokuty se podává věcně a místně příslušnému správci daně ke správě daně z příjmů fyzických osob a podléhá správnímu poplatku 1 000 Kč (pokud subjekt žádá o prominutí částky 3 001 Kč a více).

Pokyn GFŘ D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

8. srpna 2016 byl zveřejněn Pokyn GFŘ D-29, který upravuje podmínky prominutí některých pokut při nesplnění povinností souvisejících s podáním kontrolního hlášení (v návaznosti na přijatou právní úpravu zákona o DPH s účinností od 29. července 2016). Nově je tedy možné na individuální bázi prominout pokuty ve výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč, a to za předpokladu, že existují ospravedlnitelné důvody pro prominutí pokuty, které jsou v Pokynu vysloveně uvedeny. Kritéria i princip prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení je obdobný jako v případě výše uvedeného Pokynu D-28 a žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení taktéž podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč.

Daňový balíček s předpokládanou účinností od 1. ledna 2017

Vláda dne 7. 7. 2016 schválila zásadní změny daňových zákonů s předpokládanou účinností od 1. ledna 2017, které představují zjednodušení daňového systému či pružně reagují na nové projevy daňových úniků.

Prostřednictvím schváleného daňového balíčku dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě. Daňové zvýhodnění na druhé dítě se zvyšuje o 200 Kč měsíčně (tj. na 19 404 Kč ročně) a na třetí a každé další dítě o 300 Kč měsíčně (tj. na 24 204 Kč ročně) v porovnání s rokem 2016.

Dále dochází k zavedení zdanění příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2 500 Kč ročně) srážkovou daní. Fyzická osoba již tedy nebude muset podávat daňové přiznání v situaci, kdy obdrží vedle příjmů od svého zaměstnavatele současně jiný typ příjmů ze závislé činnosti, který představuje zanedbatelný příjem (např. příjem z titulu účasti ve volební komisi, svědečné zaměstnanců apod.).

V rámci boje proti daňovým únikům je daňovým balíčkem zaváděn institut nespolehlivé osoby, který doplní dosavadní institut nespolehlivého plátce. Nespolehlivou osobou se bude moci stát kterákoliv fyzická či právnický osoba, pokud závažným způsobem poruší povinnosti vztahující se ke správě daně z přidané hodnoty. Daňovým balíčkem dochází také k rozšíření přenesení daňové povinnosti i na poslední skupiny komodit, u kterých to směrnice EU výslovně umožňuje (poskytnutí pracovníků pro provedení stavebních prací, dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky, poskytnutí zprostředkovatelské služby spočívající v obstarávání dodání investičního zlata, dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli, dodání nemovitosti prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu).

Související dokumenty

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Zdravotní pojištění - zaměstnanci a "státní kategorie" po část kalendářního měsíce
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část

Související otázky a odpovědi

Dvojí souběžné uplatnění slevy na poplatníka
Svěření do péče a daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na děti - potřebné dokumenty od zaměstnance
Potvrzení o studiu na VŠ pro uplatnění slevy na dítě - pokračování studia dalším rokem
Roční zúčtování daně a odpočet na invaliditu
Měsíční daňové zvýhodnění na vnuky
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat
Sleva na dani
Zvýhodnění na dítě
Sleva na dítě v přiznání
Úmrtí OSVČ - sleva na dani
Manželé - osoby spolupracující, sleva na děti
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Daňový rezident ČR z Ukrajiny
Doklady přikládané k ročnímu zúčtování a daňovému přiznání – potvrzení o zdanitelných příjmech, prohlášení druhého z poplatníků
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Odpočty na děti a školkovné u dohody o provedení práce
Sleva na dítě - druh, družka
Uplatnění slevy za invaliditu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2022
Daňové zvýhodnění na dítě u bývalých partnerů

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
280/2009 Sb. daňový řád
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty