Jak čelit argumentačním faulům a rétorickým trikům

Vydáno: 26 minut čtení

K faulům nedochází jen ve sportu. Běžné jsou i v komunikaci a argumentaci. Některé jsou známé a průhledné, a škodí spíš těm, kdo je používají, jiné tak viditelné nejsou. Nechceme-li jim podlehnout, je dobré o nich vědět a dokázat na ně reagovat. Stejně dobrá je však i snaha se k nim neuchylovat. Článek se zabývá nejčastějšími typy argumentačních faulů či logických a rétorických triků uplatňovaných v komunikaci, většinou ve snaze manipulovat druhým, i tomu, jak jim čelit.

Jak čelit argumentačním faulům a rétorickým trikům
Doc.
Dr.
Jan
Urban
CSc.
Argumentační fauly jsou logické či řečnické triky, jejichž cílem je přesvědčit druhou stranu o něčem, co s pravdou nemá nic společného. Jejich podstatou bývá záměrné, byť často nenápadné porušení logických pravidel či využívání určitých rétorických pastí. Jsou oblíbeným nástrojem manipulátorů a lze se s nimi setkat jak v běžné osobní komunikaci, tak i v komunikaci pracovní či obchodní. Občas se může stát, že si na jejich používání někteří lidé, ale i organizace dokonce zvyknou, někdy natolik, že si je přestávají uvědomovat.
Manipulace opírající se o záměrně chybnou logiku
Způsobů manipulace založené na logických klamech či chybné logice (tedy logice
záměrně chybné
, nikoli jen mylné) je téměř nepřeberné množství. Řada z nich byla známa již v antice a o jejich první utřídění se pokusil už Aristoteles. Většina z nich je však úspěšně používána dosud. K nejjednodušším patří následující tři.
*
klam falešného dilematu.
Klame tím, že jako návrh řešení určitého problému předkládá jen dvě, většinou krajní možnosti. Nutí tak k rozhodnutí v podobě „ano, nebo ne“ přesto, že možností, jak problém řešit (a většinou i podstatně lepších), je mnohem víc. Příkladem jsou tvrzení: „
Buď jsi s námi, nebo proti nám
“ nebo „
Buď tento obchodní návrh přijmeme, nebo nás čeká krach
“.
*
využití (či spíše zneužití) neúplných znalostí.
Podstatou je logicky chybné konstatování, že tvrzení, které nebylo žádnými důkazy vyvráceno, je pravdivé, anebo naopak, že tvrzení, které nebylo nijak dokázáno, být pravdivé nemůže. Fakt, že určité tvrzení nebylo vyvráceno (nebo naopak dokázáno), však o jeho pravdivosti či nepravdivosti nic neříká. Příkladem je „důkaz“ existence telepatie založený na tom, že její existence nebyla nijak vyvrácena, nebo naopak „důkaz“, že telepatie neexistuje, založený na konstatování, že její existence nebyla dokázána.
*
klam šikmé plochy
. Logickým faulem je i tvrzení, kterým se druhou stranu snažíme odradit od určitého rozhodnutí, a to sdělením, že i malý krok, který určitým směrem podnikne, povede k řetězci událostí, jehož konečný důsledek bude zcela nepřijatelný. Jde o klam, který je základem řady „alarmistických teorií“ varujících před následky rozhodnutí, jež údajně budou – v důsledku nevyhnutelných navazujících událostí – zcela nutně fatální. K nastíněné sérii událostí však ve skutečnosti dojít vůbec nemusí, a tvrzení, že svým rozhodnutím „protrhneme přehradu“ a nad da

Související dokumenty

Související články

Uchazeči o zaměstnání a zdravotní pojištění
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice
Klíč pro úspěšnou implementaci personálního informačního systému
Pre-employment background screening
Personální organizace a její rozvoj
Jak na řízení personálních vztahů v případě rodinné firmy
Jak lépe nakládat s časem organizace
Lidský kapitál a efektivnost investic do lidských zdrojů
Jak vytvořit a vést tým
Význam souladu personální strategie s celkovou strategií organizace
ISO a ESG pro udržitelný růst organizace
Audit personálních a manažerských rizik organizace
Specifika řízení výkonu zaměstnanců v případě dlouhodobého výkonu práce na dálku
Jak poznat, komu nevěřit
Zásady úspěšné řídicí komunikace
Novela občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
Změny v trestní odpovědnosti právnických osob
Osobní údaje zpracovávané zaměstnavatelem a GDPR

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související otázky a odpovědi

Odmítnutí pracovního úkolu
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Dvě odborové organizace
Uchování kopií dokladů
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Skartace a archivace z hlediska GDPR
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Povinnosti odborové organizace vůči zaměstnavateli
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Konto pracovní doby - přesčasová práce
Forma předání ELDP zaměstnanci
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců