Jmenování na dobu určitou

Plné znění otázky

Jsme příspěvková organizace. Vedoucí úseku X, který je jmenován a má pracovní poměr na dobu neurčitou, bude teď zastupovat – vést i další úsek Y po dobu mateřské dovolené vedoucí úseku Y. Mohu mu napsat druhé jmenování na vedoucího úseku Y s citací „po dobu překážek v práci zaměstnankyně XY“? Je i jmenování bráno jako klasická doba určitá a musím tam uvést „nejdéle do ... 3 roky" nebo když již má PP na dobu neurčitou, dobu uvádět nemusím? Vedoucí úseku X bude sice vést a zaštiťovat i úsek Y, ale nemá časový prostor, aby zvládl obě pozice naplno. Proto se práce vedoucí úseku Y rozmělnila mezi více lidí a došlo k přeskupení některých pracovních činností úseku Y mezi jednotlivé zaměstnance. Od 1. 5. nastupuje nová zaměstnankyně, která se bude učit práci od různých zaměstnanců daného úseku i kvůli zastupitelnosti. Mohu i tuto zaměstnankyni navázat jako zástup, po dobu překážek v práci dané vedoucí, nejdéle však na 3 roky? Další zaměstnankyně stejného úseku Y také otěhotněla a máme za ní náhradu. Po určitou dobu spolu budou na pracovišti. Většinou jsem psala zástup za MD, RD, ŘD, neplacené volno - nejdéle do...... Mohu v tomto případě napsat „po dobu překážek v práci zaměstnankyně, nejdéle však do ...3 roky“ a tím pokryji i dobu zaškolení? Když budu psát na dobu určitou na 3 roky, pak platí od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2027? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dočasné přidělení zaměstnance
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Trest vyhoštění cizince
Přeložení
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Převedení na jinou práci
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená versus překážky v práci
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti

Související články

Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Motivační nástroje vedoucího
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Šikana a obtěžování zaměstnanců na pracovišti
Informování a projednání u zaměstnavatelů
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Co znamená řídit výkon zaměstnanců
Motivace zaměstnanců
Compliance program jako nezbytný pomocník společnosti
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Diskriminace na pracovišti
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Jaký typ leadera potřebuje vaše organizace
Jak jednat s pracovníky různých vlastností a typů
Koučování zaměstnanců, jeho cíle a metody
Stres na pracovišti a stres management v pracovním prostředí
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Uplatňování pracovní motivace ovlivňující výkon a kvalitu práce zaměstnanců

Související otázky a odpovědi

hrubá mzda a zdravotní pojištění
Náhrada za nemoc
Sanační omítka
Diskriminace v odměňování
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Statutární zástupce
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Odvolání z funkce vedoucího úseku u příspěvkové organizace
Přejmenování společnosti
Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené
Archivace pracovních smluv
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Nařízení neplaceného volna
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Odmítnutí pracovního úkolu
Jmenování, odvolání vedoucího zaměstnance
Dohoda o provedení práce a dovolená po skončení pracovního poměru
Překážka na straně zaměstnavatele, náhrada mzdy a nařízení čerpání dovolené
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let

Související předpisy

§ 33 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce