Ochranná doba aneb kdy zaměstnavatel nemůže dát výpověď

Vydáno: 22 minut čtení

Existují situace, kdy ačkoliv jsou splněny výpovědní důvody, zákoník práce poskytuje zaměstnanci tzv. ochrannou dobu, ve které zaměstnavatel nemůže se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr výpovědí. Právní úprava vychází z toho, že je třeba zaměstnance chránit v situacích, kdy se mohou důsledky výpovědi z pracovního poměru projevit zvlášť tíživě.

Ochranná doba

Ochrannou dobou se rozumí zákonem vymezené období, ve kterém nesmí dojít k rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele. Funkcí ochranné doby je ochrana před nepříznivými důsledky rozvázání pracovního poměru těch zaměstnanců, u kterých by se mohlo rozvázání pracovního poměru vzhledem k určité sociální situaci předvídané zákonem, v níž se dočasně nacházejí, projevit obzvlášť tíživě a nepřiměřeně tvrdě.

Ochranná doba bývá někdy mylně zaměňována s jiným institutem, kterým je ochranná lhůta. Ochranná lhůta je upravena v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Ochranná lhůta je určena k zajištění bývalého zaměstnance po dobu stanovenou zákonem po skončení pojištění v případě vzniku sociální události dříve, než zaměstnanec nastoupí do nového zaměstnání. Zaměstnanci mají někdy i po skončení pracovního poměru nárok na některé nemocenské dávky, pokud dojde k vzniku skutečnosti, s níž je spojen nárok na nemocenskou dávku, v tzv. ochranné lhůtě, tj. například pokud je o dočasné pracovní neschopnosti rozhodnuto ve lhůtě 7 dnů po skončení pracovního poměru. Nutné je tedy důsledně odlišovat ochrannou dobu a ochrannou lhůtu.

Ochranná doba souvisí se zákazem výpovědi z pracovního poměru. Dle ust. § 53 odst. 1 zákoníku práce zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v tzv. ochranné době. Ochrannou dobou je:

  • doba, kdy je zaměstnanci nařízena karanténa nebo je uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil sám, nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek,
  • doba od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až po jejich ukončení,
  • doba, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce,
  • doba, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnanec čerpá otcovskou dovolenou anebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou,
  • doba, kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě lékařského posudku dočasně nezpůsobilým pro noční práci,
  • doba při výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení ode dne, kdy byl zaměstnanci doručen povolávací rozkaz, po dobu výkonu těchto druhů vojenské činné služby až do uplynutí 2 týdnů po jeho propuštění z těchto druhů vojenské činné služby, <

Související dokumenty

Související pracovní situace

Přehled zákazů výpovědi
Výpověď
Okamžité zrušení pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Vstupní lékařská prohlídka
Pracovní posudek
Přeložení
Potvrzení o zaměstnání
Převedení na jinou práci

Související články

Délka neomluvené absence a okamžité zrušení pracovního poměru
Lázeňské léčení a zákaz výpovědi z pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně" podruhé
Ochranná doba v pracovním právu
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Uplatnění či neuplatnění zákazu výpovědi a běh výpovědní doby
Skončení pracovního poměru
Stavení prekluzivních lhůt v pracovněprávních vztazích
Kolik neomluvených absencí v práci stačí podle soudů na okamžité zrušení pracovního poměru?
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Ochranná lhůta po skončení pracovního poměru
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Mateřská dovolená v pracovněprávních vztazích
Nadbytečnost zaměstnance jako důvod k rozvázání pracovního poměru

Související otázky a odpovědi

Výpověď v době trvání DPN a běh výpovědní doby
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
Okamžité zrušení pracovního poměru
Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Výpověď pracovní smlouvy
Předání zápočtového listu
Sjednání více pracovních poměrů
Prodloužení výpovědní doby o dobu nemoci
Neschopenka ve výpovědní lhůtě
Exekuce/odstupné
Odstupné
Výpověď při pracovní neschopnosti
Nemoc v rámci výpovědní doby
Pozbytí zdravotní způsobilosti a odstupné
Výpověď ve zkušební době a stejný den neschopnost
Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou
Náhrada za nemoc u zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Vrácení odstupného
Ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance a karanténa (učitelka ve školce)
Výpovědní doba/nárok na dovolenou

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Související vzory

Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem
Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem