Ochranná doba aneb kdy zaměstnavatel nemůže dát výpověď

Vydáno: 22 minut čtení

Existují situace, kdy ačkoliv jsou splněny výpovědní důvody, zákoník práce poskytuje zaměstnanci tzv. ochrannou dobu, ve které zaměstnavatel nemůže se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr výpovědí. Právní úprava vychází z toho, že je třeba zaměstnance chránit v situacích, kdy se mohou důsledky výpovědi z pracovního poměru projevit zvlášť tíživě.

Ochranná doba

Ochrannou dobou se rozumí zákonem vymezené období, ve kterém nesmí dojít k rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele. Funkcí ochranné doby je ochrana před nepříznivými důsledky rozvázání pracovního poměru těch zaměstnanců, u kterých by se mohlo rozvázání pracovního poměru vzhledem k určité sociální situaci předvídané zákonem, v níž se dočasně nacházejí, projevit obzvlášť tíživě a nepřiměřeně tvrdě.

Ochranná doba bývá někdy mylně zaměňována s jiným institutem, kterým je ochranná lhůta. Ochranná lhůta je upravena v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Ochranná lhůta je určena k zajištění bývalého zaměstnance po dobu stanovenou zákonem po skončení pojištění v případě vzniku sociální události dříve, než zaměstnanec nastoupí do nového zaměstnání. Zaměstnanci mají někdy i po skončení pracovního poměru nárok na některé nemocenské dávky, pokud dojde k vzniku skutečnosti, s níž je spojen nárok na nemocenskou dávku, v tzv. ochranné lhůtě, tj. například pokud je o dočasné pracovní neschopnosti rozhodnuto ve lhůtě 7 dnů po skončení pracovního poměru. Nutné je tedy důsledně odlišovat ochrannou dobu a ochrannou lhůtu.

Ochranná doba souvisí se zákazem výpovědi z pracovního poměru. Dle ust. § 53 odst. 1 zákoníku práce zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v tzv. ochranné době. Ochrannou dobou je:

  • doba, kdy je zaměstnanci nařízena karanténa nebo je uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil sám, nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek,
  • doba od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až po jejich ukončení,
  • doba, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce,
  • doba, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnanec čerpá otcovskou dovolenou anebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou,
  • doba, kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě lékařského posudku dočasně nezpůsobilým pro noční práci,
  • doba při výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení ode dne, kdy byl zaměstnanci doručen povolávací rozkaz, po dobu výkonu těchto druhů vojenské činné služby až do uplynutí 2 týdnů po jeho propuštění z těchto druhů vojenské činné služby, <

Související dokumenty

Související pracovní situace

Přehled zákazů výpovědi
Výpověď
Okamžité zrušení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru
Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce

Související články

Délka neomluvené absence a okamžité zrušení pracovního poměru
Lázeňské léčení a zákaz výpovědi z pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně" podruhé
Ochranná doba v pracovním právu
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Uplatnění či neuplatnění zákazu výpovědi a běh výpovědní doby
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Stavení prekluzivních lhůt v pracovněprávních vztazích
Skončení pracovního poměru
Kolik neomluvených absencí v práci stačí podle soudů na okamžité zrušení pracovního poměru?
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně" podruhé
Lázeňské léčení a zákaz výpovědi z pracovního poměru
Ochranná lhůta po skončení pracovního poměru
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Délka neomluvené absence a okamžité zrušení pracovního poměru
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Mateřská dovolená v pracovněprávních vztazích
Hromadné propouštění

Související otázky a odpovědi

Okamžité zrušení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
Výpověď v době trvání DPN a běh výpovědní doby
Okamžité zrušení pracovního poměru v době nemoci
Zákoník práce - Smlouva na dobu určitou
Výpověď při pracovní neschopnosti
Náhrada za nemoc u zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Vrácení odstupného
Ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance a karanténa (učitelka ve školce)
Exekuce/odstupné
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Nárok na dovolenou za rok 2021
Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Chybně vyplacené odstupné
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Sjednání více pracovních poměrů
Výpověď pracovní smlouvy

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Související vzory

Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem
Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem