Mateřská dovolená v pracovněprávních vztazích

Vydáno: 27 minut čtení

Dle zákoníku práce je mateřská dovolená důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance. Po dobu mateřské dovolené poskytuje zaměstnavatel zaměstnankyni pracovní volno bez nároku na náhradu mzdy. Vznikají mu však nové povinnosti a omezení ohledně možnosti ukončit se zaměstnankyní pracovní poměr, sjednat za ni zástup či umožnit jí čerpat dovolenou.

Mateřská dovolená v pracovněprávních vztazích
JUDr.
Jana
Strachoňová Drexlerová
Mateřská dovolená obecně
Právní úprava mateřské dovolené v zákoníku práce je systematicky zařazena mezi
překážky v práci na straně zaměstnance
. Mateřská dovolená je osobní překážkou v práci, která souvisí s pokročilým těhotenstvím, porodem a péčí o narozené dítě. Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnankyně v práci z důvodu mateřské dovolené, která v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě zaměstnankyni přísluší po dobu
28 týdnů
. Pokud zaměstnankyně porodila zároveň 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů.
V souvislosti s těhotenstvím, mateřstvím a péčí o novorozené dítě
náleží z nemocenského pojištění peněžitá pomoc v mateřství
. Mateřská dovolená je institutem pracovního práva. Její poskytnutí není závislé na tom, zda má žena nárok na příslušnou dávku sociálního zabezpečení, tedy na peněžitou pomoc v mateřství.
Žena nemusí o mateřskou dovolenou žádat, pouze je povinna osvědčit zaměstnavateli příslušnou sociální událost (těhotenství a porod). Zákoník práce nestanoví způsob, jak má být zaměstnavatel informován o nástupu na mateřskou dovolenou, často je to na základě
předložení žádosti o vyplacení peněžité pomoci v mateřství
(dávka nemocenského pojištění), kterou zaměstnankyně podává u zaměstnavatele.
Okamžik nástupu
na mateřskou dovolenou, tj. započetí trvání překážky v práci a čerpání pracovního volna, si
určuje zaměstnankyně
. Zaměstnavatel nemůže zaměstnankyni nástup na mateřskou dovolenou přikazovat ani odmítat například z vážných provozních důvodů.
Nástup na mateřskou dovolenou si zaměstnankyně určuje sama, zákon pouze stanoví, že tomu tak zpravidla je
od počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku 8. týdne před tímto dnem
. Zaměstnankyně je tedy zákonem limitována pouze v tom směru, že si nástup nemůže určit dříve než počátkem osmého týdne před očekávaným dnem porodu. Naopak nejzazší moment, kdy lze nastoupit na mateřskou dovolenou, zákon nestanoví. V případě, že zaměstnankyně vyčerpá z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů z jiného důvodu než proto, že porod nastal dříve, než určil lékař, poskytne se jí mateřská dovolená ode dne porodu
jen do uplynutí 22 týdnů
, popřípadě 31 týdnů, jde-li o zaměstnankyni, která porodila zároveň 2 nebo více dětí. Zákoník práce stanoví, že mateřská dovolená v souvislosti s porodem
nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu
.
Zákoník práce nevylučuje, aby zaměstnankyně během čerpání mateřské dovolené
vykonávala práci v rámci jiného pracovněprávního vztahu
, a to dokonce i pro stejného zaměstnavatele. Zaměstnankyně však nesmí v dalším pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele
vykonávat práce, které jsou stejně druh

Související dokumenty

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce

Související články

Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Co přináší novela zákoníku práce
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Těhotenství a pracovní poměr
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Ochranná doba v pracovním právu
Ochranná doba aneb kdy zaměstnavatel nemůže dát výpověď
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění

Související pracovní situace

Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Dovolená za kalendářní rok
Výkon práce pro účely dovolené
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba trvání pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru
Uplynutí doby
Přehled zákazů výpovědi
Převedení na jinou práci
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Poměrná část dovolené

Související otázky a odpovědi

Ukončení pracovního poměru a určení nároku na dovolenou
Souběh hlavního pracovního poměru a DPP u stejného zaměstnavatele
Prodloužení smlouvy na dobu určitou
Pracovní poměr na dobu určitou
Pracovní smlouva na dobu určitou
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Čerpání dovolené v den nástupu do zaměstnání
Změna pracovního poměru na dobu určitou
Opakování pracovního poměru na dobu určitou
Zaměstnání malého rozsahu
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Pracovní poměr na dobu určitou
Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Nová oznamovací povinnost vůči OSSZ
Vyrovnávací období zaměstnance
Sleva na sociálním pojištění - lékař jako odpracovaná doba
Zástupce statutárního orgánu v příspěvkové organizaci
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele