Vzor: Dohoda o provedení práce

Vydáno: 7 minut čtení

Dohoda o provedení práce patří mezi tzv. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zákoník práce obsahuje pouze minimální právní úpravu a náležitosti dohody o provedení práce, a proto je většina ujednání v dohodě o provedení práce ponechána na dohodě a vůli smluvních stran (zaměstnavatele a zaměstnance).

Vztah k právním předpisům

Související ustanovení:

 • § 77 , § 111 , § 138 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Pojmové znaky

Dohoda, Dvoustranné právní jednání, Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, Odměna

Základní pojmy

Dohoda - dvoustranné právní jednání, které se stane perfektním, jakmile se účastníci shodli na jeho obsahu.

Vztah založený dohodou o provedení práce - základní pracovněprávní vztah, kterým se realizuje výkon závislé činnosti jednoho subjektu pro subjekt jiný za odměnu.

Náležitosti

 1. označení smluvních stran
 2. vymezení pracovního úkolu
 3. sjednaná odměna
 4. (zpravidla) doba/lhůta, v níž má být úkol proveden
 5. časový rozsah práce (pokud nevyplývá z bodu 2)
 6. doba, na kterou se dohoda uzavírá
 7. (důvody odstoupení od dohody)
 8. místo a datum sjednání, jména a podpisy účastníků

Specifika

Dohodu o provedení práce lze sjednat maximálně na předpokládaný rozsah 300 hodin v kalendářním roce. Do tohoto rozsahu se započítává také doba práce, kterou zaměstnanec koná pro téhož zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody (dohod) o provedení práce bez ohledu na to, zda jde o stejnou či jinou práci. Dohoda o provedení práce může být uzavřena na individuálně určený úkol (např. provedení přednášky, překlad cizojazyčného textu, zhotovení fotodokumentace), ale též na opakující se práci (např. pravidelný úklid, výuka cizího jazyka), pokud její výkon nepřesáhne 300 hodin v kalendářním roce. Dohoda uzavřená nad tento rozsah by byla neplatná.

Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou od dohody o provedení práce odstoupit, pokud možnost a důvody odstoupení byly sjednány. Např. důvodem pro odstoupení zaměstnavatele může být neprovedení pracovního úkolu ve sjednané době/lhůtě. Zaměstnanec může podle ujednání od dohody odstoupit, nemůže-li např. provést pracovní úkol proto, že mu zaměstnavatel nevytvořil sjednané pracovní podmínky (poskytnutí prostor, materiálu, podkladů). Dohodu, která může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou lze zrušit výpovědí(bez uvedení důvodu) s patnáctidenní výpovědní dobou a lze sjednat i její okamžité zrušení z důvodů stanovených pro okamžité zrušení pracovního poměru. Pro výpověď i okamžité zrušení dohody se vyžaduje písemná forma, jinak se k nim nepřihlíží.

Podle § 77 odst.5 zákoníku práce může dohodu o provedení práce okamžitě zrušit také zákonný zástupce nezletilého zaměstnance, který ještě nedosáhl věku 16 let, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví tohoto zaměstnance. K platnosti okamžitého zrušení se vyžaduje přivolení soudu.

Odměna za provedení pracovního úkolu je splatná po dokončení a odevzdání práce, přičemž se mohou účastníci dohodnout, že část odměny bude splatná již po provedení určité části pracovního úkolu. Neodpovídá-li provedená práce sjednaným podmínkám, může podle výslovného ujednání účastníků zaměstnavatel odměnu přiměřeně snížit. Při sjednávání výše odměny v dohodě o provedení práce mají účastníci velkou smluvní volnost. Výše odměny však musí dosahovat alespoň výše minimální mzdy. V opačném případě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci doplatek ve výši rozdílu mezi výší této odměny připadající na jednu hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou. Musí být respektován také zákaz diskriminace a jednání v rozporu s dobrými mravy. Je-li obsahem dohody ujednání o poskytování náhrad výdajů spojených s výkonem práce, musí být odděleno od ujednání o odměně.

Forma

Dohoda o provedení práce musí být uzavřena písemně.

Poznámky

Vzhledem k tomu, že v dohodě se uvádí předpokládaný časový rozsah práce, nelze vyloučit, že si provedení úkolu vyžádá delší dobu, než se původně předpokládalo, a to i nad 300 hodin. Tato skutečnost však nemá vliv na platnost dohody.

Literatura a judikatura

Doporučená literatura:

 • Havlík, A., Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v novém zákoníku práce, Práce a mzda 6/2007
 • Chládková, A., Dohoda o provedení práce od 1.1.2011, Práce a mzda 1/2011
 • Chládková, A., Ztratil, M., Dohoda o provedení práce po novele zákoníku práce a změny předpisů nemocenského pojištění, Práce a mzda 12/2011

Doporučená judikatura:

 • R 27/80 s.182 - Cpj 160/79,
 • NS 21 Cdo 2163/2004,
 • NS 21 Cdo 1573/2012

Dohoda o provedení práce

Název zaměstnavatele .........................,

se sídlem v ..................................,

IČ ...........................................,

Jednající .....................................

(dále jen "zaměstnavatel") na straně jedné

a

Jméno zaměstnance .............................,

nar. dne ................... v ................,

adresa bydliště ................................

(dále jen "zaměstnanec") na straně druhé

uzavírají tuto dohodu o provedení práce

 1. Sjednaný pracovní úkol [bližší popis úkolu, např. přednáška na stanovené téma, odborné posouzení publikace, vyklizení určitého objektu, úklidové práce].
 2. Pracovní úkol bude proveden dne ........... (nebo ukončen dne ............). (Místem výkonu práce bude ......................). Zaměstnanec provede práci osobně, vykonanou práci převezme ..................
 3. Sjednaný rozsah práce (pracovního úkolu) ....... hodin.
 4. Tato dohoda se uzavírá na (dobu určitou od .... do ..... nebo na dobu neurčitou).
 5. Za provedení úkolu bude zaměstnanci poskytnuta sjednaná odměna ve výši ....... Kč, která je splatná (ihned po dokončení a odevzdání práce .... nebo do ....). Odměna může být přiměřeně snížena, nebude-li práce odpovídat sjednaným podmínkám. Smluvní strany se dohodly, že část sjednané odměny ve výši ............. Kč bude splatná již po provedení určité části sjednané práce, a to (bližší konkretizace).
 6. Na základě této dohody seznámil zaměstnavatel zaměstnance s právními předpisy vztahujícími se k vykonávané práci a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 7. Zaměstnavatel je povinen vytvořit pracovní podmínky zajišťující řádný a bezpečný výkon práce, zejména poskytovat potřebný materiál, nářadí a osobní ochranné prostředky, poskytnout sjednanou odměnu a dodržovat ostatní podmínky dohody.
 8. Zaměstnanec je povinen vykonat práci svědomitě podle svých sil a schopností, respektovat podmínky sjednané touto dohodou a dodržovat předpisy vztahující se na výkon práce, zejména předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 9. Zaměstnavatel může odstoupit od dohody, jestliže pracovní úkol nebyl proveden ve sjednané lhůtě.
 10. Zaměstnanec může od dohody odstoupit, nemůže-li pracovní úkol provést proto, že mu zaměstnavatel nevytvořil sjednané pracovní podmínky. V takovém případě je zaměstnavatel povinen nahradit zaměstnanci škodu, která mu tím vznikla.
 11. Tuto dohodu lze jednostranně zrušit písemnou výpovědí bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začne běžet již dnem doručení výpovědi.
 12. Další práva a povinnosti účastníků této dohody se řídí ustanoveními zákoníku práce (§ 75 a 77).
 13. Tato dohoda byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a druhé zaměstnavatel.

 

V ................ dne ..............

 

........................................................                                               

(razítko a podpis zaměstnavatele, příp. oprávněného vedoucího zaměstnance)

 

........................................................

(jméno a podpis zaměstnance)