Vzor: Dohoda o změně pracovní smlouvy

Vydáno: 3 minuty čtení

Dohoda o změně pracovní smlouvy se využije v případě, kdy zaměstnavatel či zaměstnance se dohodnou na změně obsahu pracovní smlouvy. Vzájemnou dohodou lze změnit dočasně či trvale to, co bylo v pracovní smlouvě sjednáno, tj. druh práce, místo výkonu práce, ujednání o době trvání pracovního poměru (doba určitá) či rozsah pracovní doby (kratší pracovní doba).

Vztah k právním předpisům

Související ustanovení:

  • § 34 odst. 4 , § 45 , § 208 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

Pojmové znaky

Pracovní smlouva, změna sjednaných podmínek, změna obsahu pracovního poměru, dohoda, dvoustranné právní jednání

Základní pojmy

Dohoda - dvoustranné právní jednání, které se stane perfektním, jakmile se účastníci shodli na jeho obsahu.

Změna obsahu pracovního poměru - je změnou práv a povinností vyplývajících z pracovního poměru

Náležitosti

  1. označení smluvních stran
  2. charakteristika dosavadního ujednání o pracovních podmínkách
  3. změna sjednaných podmínek
  4. termín účinnosti změny
  5. místo a datum sjednání, jména a podpisy smluvních stran

Specifika

Sjednaný obsah pracovní smlouvy lze změnit jen tehdy, dohodnou-li se na jeho změně zaměstnavatel a zaměstnanec. Vzájemnou dohodou lze změnit dočasně či trvale to, co bylo v pracovní smlouvě sjednáno, tj. druh práce, místo výkonu práce, ujednání o době trvání pracovního poměru (doba určitá) či rozsah pracovní doby (kratší pracovní doba).

Forma

Pokud byla pracovní smlouva uzavřena písemně, musí zaměstnavatel provést písemně i její změnu.

Poznámky

Ani v souvislosti s organizačními změnami není zaměstnavatel oprávněn převést zaměstnance na jinou práci bez jeho souhlasu, a to ani v případě, že dal zaměstnanci výpověď z těchto organizačních důvodů. Situaci je třeba řešit vzájemnou dohodou. Pokud k dohodě nedojde, a zaměstnavatel nemá možnost přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci náleží náhrada mzdy podle § 208 ZP .

Literatura a judikatura

Doporučená literatura:

  • CHLÁDKOVÁ, Alena a Petr BUKOVJAN. Personalistka: dvanáctero správného vedení personální agendy : [právní stav publikace k ...]. Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-7478-692-1.
  • PÍCHOVÁ, I. K některým problémům uzavírání pracovní smlouvy. Právo a zaměstnání. 1999, 1999(7-8).

Doporučená judikatura:

  • NS, 2 Cdon 1/97
  • NS ČSR 6 Cz 36/80

Dohoda o změně pracovní smlouvy

Název zaměstnavatele ...............................

se sídlem v .............................

IČ ..................................

Jednající ...........................

(dále jen "zaměstnavatel")

a

Jméno zaměstnance ...................................

bydliště ................................

(dále jen "zaměstnanec)

uzavírají tuto dohodu o změně pracovní smlouvy

Na základě pracovní smlouvy uzavřené dne ................. pracuje zaměstnanec na pracovišti zaměstnavatele ve .................... (dohodnuté místo výkonu práce) jako ................. (sjednaný druh práce).

Obsah této pracovní smlouvy se v části týkající se ...... (druhu práce) (nebo místa výkonu práce) mění na základě této dohody tak, že ode dne .............. bude zaměstnanec vykonávat ve stejném místě práci (nově sjednaný druh práce, funkce)

(nebo):

Zaměstnanec bude ode dne ............ vykonávat dosavadní práci v ............ (nové místo výkonu práce).

Za vykonanou práci mu náleží mzda ve výši ............... Kč měsíčně.

 

V .............. dne ............

 

........................................................

(Razítko zaměstnavatele, podpis)

 

........................................................

(Jméno zaměstnance, podpis)