Nelegální práce

Vydáno: 29 minut čtení

Předmětem tohoto článku je rozsudek Nejvyššího správního soudu, který se zabýval problematikou porušení povinností ze strany zaměstnavatele v oblasti zaměstnanosti. V rámci soudního přezkumu byly posuzovány povinnosti zaměstnavatele mít kopie dokladů prokazujících vznik základního pracovněprávního vztahu na pracovišti a povinnost neumožnit výkon nelegální práce. Jakkoliv Nejvyšší správní soud kasační stížnosti Státního úřadu inspekce práce nevyhověl, korigoval v rozsudku některé úvahy krajského soudu, a v tomto rozsudku jsou uvedeny důležité úvahy pro aplikační praxi, které zasahují do činnosti orgánů inspekce práce při kontrole dodržování povinností zaměstnavatelů.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 Ads 553/2018, ze dne 20. 2. 2020, se tedy ve své podstatě týkal dvou základních oblastí, když za porušení povinností byla zaměstnavateli uložena pokuta 55 000 Kč a následně zaměstnavatel rozhodnutí Státního úřadu inspekce práce napadl žalobou. Krajský soud žalobě vyhověl a rozhodnutí správního orgánu zrušil. Státní úřad inspekce práce podal proti tomuto rozsudku neúspěšnou kasační stížnost, jakkoliv v kontextu níže uvedeného bude zřejmé, že ona neúspěšnost je zde relativní, neboť v jedné ze dvou zásadních posuzovaných sporných oblastí došlo ze strany Nejvyššího správního soudu k modifikaci právního názoru vysloveného krajským soudem.

Z hlediska prvního porušení zaměstnavatele se jednalo o skutkovou podstatu uvedenou v ustanovení § 140 odst. 2 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb. (viz níže), o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZoZ“ či „zákon o zaměstnanosti“), když neměl u jednoho zaměstnance v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu. Tento závěr oblastního inspektorátu práce vyplýval ze skutečnosti, že inspektor při kontrole povinné osobě (viz § 5 kontrolního řádu, dále jen „Kř“) kladl odpovídající dotazy, ze kterých pak dovodil toto porušení povinnosti zaměstnavatele. Ačkoliv explicitní dotaz k této povinnosti (předložení pracovněprávních dokladů) položen nebyl, bylo její porušení dle názoru správních orgánů seznatelné z ostatních poskytnutých informací, když bylo zřejmé, že doklady byly požadovány.

Poznámka:

Dle § 140 ZoZ:

„…(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že jako zaměstnavatel…

e) nemá v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu podle § 136 odst. 1 nebo 2…“

Dle § 5 Kř:

„…(2) Kontrola je zahájena prvním kontrolním úkonem, jímž je a) předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo jiné osobě, která kontrolované osobě dodává nebo dodala zboží nebo ho od ní odebrala či odebírá, koná nebo konala pro ni práce, anebo jí poskytuje nebo poskytovala služby nebo její služby využívala či využívá, případně se na této činnosti podílí nebo podílela (dále jen ,povinná osoba´), jež je přítomna na místě kontroly,…“

Dle § 10 Kř:

„…(3) Povinná osoba je povinna poskytnout kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu kontroly, nelze-li tuto součinnost zajistit prostřednictvím kontrolované osoby.“

Za kopie dokladů prokazující existenci pracovněprávního vztahu jsou v obecné rovině považovány takové doklady, které tuto skutečnost reálně mohou osvědčit, nikoliv jakékoliv potvrzení zaměstnavatele či obdobné doklady. „Vedle této povinnosti zaměstnance je pak zcela nově od 1. ledna 2012 do zákona o zaměstnanosti zakotvena povinnost zaměstnavatele mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existence pracovněprávního vztahu neboli pracovních smluv a dohod o pracovní činnosti a o provedení práce. Tato povinnost je povinností zaměstnavatele, nikoliv zaměstnance. Na rozdíl od zaměstnance má zaměstnavatel povinnost mít kopie příslušných dokladů v místě pracoviště vždy.“

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Související články

Smlouva o sdružení a nelegální práce
Konec existence nelegální práce
Trestněprávní aspekty nelegální práce
Výkon nelegální práce cizinci
Trestněprávní aspekty nelegální práce
Povolení k zaměstnání a řádně ohlášené volné pracovní místo
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - švarcsystém
Smlouva o sdružení a nelegální práce
Konec existence nelegální práce
Švarcsystém z pohledu inspekce práce
Výkon nelegální práce cizinci
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Význam soustavné přípravy na budoucí povolání v určitých oblastech zákona o zaměstnanosti
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele z pohledu rozhodovací praxe správních soudů
Judikatura NSS v oblasti poskytování příspěvku na OZP
Kritérium dopravní dosažitelnosti při zprostředkování vhodného zaměstnání
Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky

Související otázky a odpovědi

Švarc systém
Volný vstup na trh práce - cizinec
Bezdlužnost agentury práce
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Cizinci - prodloužení pracovního poměru
Povinný podíl zaměstnávání OZP 2023
Zaměstnání cizince na DPP
Agenturní zaměstnanci
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Příspěvek zaměstnavatele na ubytování cizinců
Invalidní důchod I. stupně
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Zaměstnávání cizinců
Roční přepočtený stav zaměstnanců OZP a TZP
Zaměstnávání cizinců
Dočasné přidělení zaměstnance
Zaměstnávání cizince
Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zkrácený úvazek na 37,5 hod týdně
Agentura práce
Agenturní zaměstnanci

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
552/1991 Sb. o státní kontrole
262/2006 Sb., zákoník práce
251/2005 Sb. o inspekci práce

Související judikáty

Zaměstnanost
Zaměstnanost
Zaměstnanost: znaky závislé práce
Zaměstnanost
(x) - zrušeno nálezem IV. ÚS 3062/14 - 1 ze dne 27. května 2015
Zaměstnanost
Zákaz činnosti zaměstnance
"Práce na zkoušku" nebo "zaškolování"