Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce

Vydáno: 24 minut čtení

Zaměstnavatelé se mohou dopustit deliktního jednání umožnění nelegální práce i tehdy, pokud mezi nimi a pracovníkem dochází k výkonu závislé práce, aniž by mezi nimi došlo k uzavření platné pracovní smlouvy způsobilé založit pracovní poměr, či platné dohody způsobilé založit některý jiný pracovněprávní vztah. Právní důsledky těchto nežádoucích situací byly dovozeny judikaturou a souhrnně je označujeme jako faktický pracovní poměr. Stejně jako u švarcsystému se jedná o způsob výkonu závislé práce nedovolený zákonem, ovšem s tím rozdílem, že jeho účastníci výkon závislé práce nezastírají.

Důsledky neplatnosti a zdánlivosti pracovněprávních jednání

Zákoník práce připouští založení pracovního poměru jen na základě písemné pracovní smlouvy či jmenováním. Každé právní jednání musí splňovat požadavky kladené zákonem na smluvní strany, tedy subjekty právního jednání, na jejich vůli a její projev, na předmět právního jednání, jeho obsah a formu, jinak hrozí jeho zdánlivost či neplatnost, a ani právní jednání zakládající pracovní poměr nejsou v těchto pravidlech výjimkou.1)

Na základě subsidiarity ObčZ rozlišujeme zdánlivost a neplatnost pracovněprávních jednání. Zdánlivost pracovněprávního jednání znamená, že se k takovému jednání vůbec nepřihlíží (§ 554 ObčZ). Dle NS však dikce „nepříhlíží se“ neznamená vždy zdánlivost, ale může znamenat kupř. i prekluzi práva či dokonce pouhou dočasnou neúčinnost. „Jakkoliv důvodová zpráva naznačuje, že ve všech těchto situacích jde o právní jednání zdánlivá (srov. důvodovou zprávu, s. 685 nebo 1033), je zjevné, že tomu tak v řadě případů být nemůže (…). Ostatně z pravidla určujícího, že je-li právní jednání zdánlivé, tak se k němu nepřihlíží (§ 554 o. z.), nelze bez dalšího usuzovat na pravdivost obrácené implikace, tedy že každé jednání, k němuž se nepřihlíží, je zdánlivé.2)

Zdánlivost tedy nastává ex lege a je s ní spojena fikce, že tato právní jednání nikdy nebyla učiněna, taková právní jednání v podstatě v právní realitě nikdy nevznikla.3) Důvody zdánlivosti jsou uvedeny jak v ObčZ, tak v ZP, přičemž se jedná např. o situaci, kdy úplně chybí vůle jednající osoby, kam patří i případy vis absoluta, tedy učinění právního jednání fyzickým donucením (§ 551 ObčZ), dále se sem řadí případy, kdy nebyla zjevně projevena vážná vůle (§ 552 ObčZ), rovněž pokud nelze pro neurčitost nebo nesrozumitelnost právního jednání určit jeho obsah, a to ani výkladem (§ 553 ObčZ), pokud se zaměstnanec vzdá práva, které mu zákon, kolektivní smlouva či vnitřní předpis přiznává (§ 4a odst. 4 ZP), nebo pokud zaměstnanec postoupí jinému svou mzdu, plat či odměnu za práci (§ 144a odst. 1 a 3 ZP) atp.4)

Neplatnost naopak znamená, že právní jednání učiněno bylo, dále trvá, existuje, avša

Související dokumenty

Související pracovní situace

Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Vstupní lékařská prohlídka
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Souběžná činnost
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru

Související články

Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Nelegální práce
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Švarcsystém z pohledu inspekce práce
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Co přináší novela zákoníku práce
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Náležitosti mzdového listu
Zkušební doba
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Nelegální práce
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Smlouva o sdružení a nelegální práce
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - švarcsystém
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Švarcsystém z pohledu inspekce práce
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení

Související otázky a odpovědi

Volný vstup na trh práce - cizinec
Švarc systém
Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele
Příslib zaměstnání
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Pracovní smlouva - vznik pracovního poměru
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Datum vyhotovení pracovní smlouvy
Řetězení pracovního poměru a doba určitá
Pracovní smlouva
Rozšíření pracovní pozice
První den nástupu do práce a nemoc
Zaměstnávání cizince
Uzavření pracovního poměru na dobu určitou
Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Pracovní smlouva
Uzavření základního pracovněprávního vztahu
Odměna pro prokuru

Související vzory

Vzor: Pracovní smlouva
Vzor: Dohoda o změně pracovní smlouvy
Vzor: Dohoda o provedení práce
Vzor: Dohoda o pracovní činnosti