Vzor: Dohoda o pracovní činnosti

Vydáno: 7 minut čtení

Dohoda o pracovní činnosti patří mezi tzv. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Náležitosti dohody o pracovní činnosti si smluvní strany (zaměstnavatel a zaměstnanec) mohou do určité míry sjednat dle svého uvážení. Oproti dohodě o provedení práce je však právní úprava dohody o pracovní činnosti obsáhlejší (zákoník práce více omezuje smluvní volnost jednotlivých stran).

Vztah k právním předpisům

Související ustanovení a předpisy:

 • § 74 a 77 , § 111 , § 138 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Pojmové znaky

Dohoda, Dvoustranné právní jednání, Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, Odměna

Základní pojmy

Dohoda – dvoustranné právní jednání, které se stane perfektním, jakmile se účastníci shodli na jeho obsahu.

Vztah založený dohodou o pracovní činnosti – základní pracovněprávní vztah, kterým se realizuje výkon závislé činnosti jednoho subjektu pro subjekt jiný za odměnu.

Podstatné náležitosti

 1. označení účastníků (zaměstnavatele a pracovníka)
 2. druh sjednaných prací
 3. sjednaná odměna za vykonanou práci
 4. sjednaný rozsah pracovní doby
 5. doba, na kterou se dohoda uzavírá
 6. místo a datum sjednání, jména a podpisy účastníků

Specifika

Dohoda o pracovní činnosti není limitována rozsahem práce, takže ji lze uzavřít, i když předpokládaný rozsah práce nedosahuje či naopak překračuje 300 hodin. Výkon práce je však limitován z hlediska stanovené týdenní pracovní doby u zaměstnavatele, a nelze proto na jejím základě vykonávat práce překračující v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Dohodu o pracovní činnosti lze sjednat na dobu určitou i neurčitou. Smluvní strany mají možnost sjednat si v dohodě způsob jejího zrušení. Okamžité zrušení dohody lze však sjednat pouze v takovém rozsahu, v jakém může být účastníky okamžitě zrušen pracovní poměr (nelze například smluvně rozšířit okruh důvodů okamžitého zrušení). Pokud způsob zrušení nevyplývá přímo z obsahu dohody o pracovní činnosti, lze ji zrušit dohodou ke sjednanému dni, výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu (což platí pro oba účastníky) s 15 denní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem, kdy byla výpověď doručena. Pro výpověď i okamžité zrušení se vyžaduje písemná forma, jinak se k nim nepřihlíží. Při sjednávání výše odměny v dohodě o pracovní činnosti mají účastníci velkou smluvní volnost (jsou pouze omezeni výší minimální mzdy) a totéž platí i pro sjednávání splatnosti odměny. Musí však být respektován zákaz diskriminace a jednání v rozporu s dobrými mravy. Je-li obsahem dohody ujednání o poskytování náhrad cestovních (a jiných) výdajů spojených s výkonem práce, musí být odděleno od ujednání o odměně.

Forma

Dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně..

Poznámky

Dohoda o pracovní činnosti vyžaduje písemnou formu. Nedostatek písemné formy má za následek relativní neplatnost předmětné dohody, které se lze účinně dovolat pouze do doby, než bude započato s plněním, tj. s výkonem závislé práce.

Dohoda o pracovní činnosti nezakládá ze zákona nárok na dovolenou ani nárok na náhradu mzdy při překážkách v práci, pokud tyto nároky nejsou v dohodě výslovně sjednány.

Zaměstnanec může u zaměstnavatele působit ve více základních pracovněprávních vztazích pod podmínkou, že v dalším základním pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nevykonává práce, které jsou stejně druhově vymezeny.

Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena. Výkon práce nesmí v průměru (ne tedy v každém týdnu) přesáhnout polovinu stanovené pracovní doby. Protože tato dohoda může být uzavřena i na dobu neurčitou, sleduje se dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu pracovní doby nejdéle za období 52 týdnů. Pokud by však byla ze spekulativních důvodů dohoda o pracovní činnosti uzavřena na dobu delší, než je skutečná potřeba práce tak, že by po určitou dobu zaměstnanec pracoval prakticky po celou stanovenou týdenní pracovní dobu, a poté by práce nevykonával vůbec, proto, aby se tak celý rozsah prací v průměru snížil pod zákonem stanovený rozsah, byla by taková dohoda (uzavřená s úmyslem obcházet zákon) považována za neplatnou.

Literatura a judikatura

 Doporučená literatura:

 • HŮRKA, Petr, VYSOKAJOVÁ, M., RANDLOVÁ, B., DOLEŽÍLEK, J.. Zákoník práce: komentář. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2020. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-910-9.
 • HAVLÍK, Antonín. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer, 2007, 55(6). ISSN 0032-6208.
 • CHLÁDKOVÁ, Alena a Petr BUKOVJAN. Personalistka: dvanáctero správného vedení personální agendy. Praha: ASPI, 2012. ISBN 978-80-7357-726-1.

Doporučená judikatura:

 • R 27/80 s.179 
 • R 19/77
 • NS 21 Cdo 2163/2004 
 • NS 21 Cdo 1633/2009
 • NS 21 Cdo 1573/2012,
 • NS 21 Cdo 1840/2020,
 • NS 21 Cdo 4008/2018

Dohoda o pracovní činnosti

Název zaměstnavatele .....................

se sídlem v ..............................

Jednající ................................

(dále jen "zaměstnavatel") na straně jedné

a

Jméno ....................................

nar. dne ................. v ...........,

adresa bydliště ..........................

(dále jen "zaměstnanec") na straně druhé

uzavírají tuto dohodu o pracovní činnosti

 1. Zaměstnanec bude pro zaměstnavatele vykonávat práci (např. strážného, šatnářky apod.)
  Tyto práce bude vykonávat v .................. (místo výkonu práce) v rozsahu ................ (např..tří hodin denně) v pracovních dnech od ......... do ......... hodin, počínaje dnem ............ .
  Tato dohoda se uzavírá na dobu od ......... do ..........(na dobu neurčitou) .
  Zaměstnanec bude práci vykonávat osobně.
 2. Za vykonanou činnost bude zaměstnanci poskytnuta odměna ve výši ....... Kč měsíčně, která je splatná následující měsíc po vykonání práce (např. 15. den následujícího kalendářního měsíce) a bude zaměstnanci vyplácena (bezhotovostně na jeho účet č....).
 3. Zaměstnanec bere na vědomí, že mu nevzniká nárok na dovolenou ani na náhradu mzdy při překážkách v práci [tyto nároky lze však smluvními stranami dohodnout].
 4. Zaměstnavatel seznámil zaměstnance s právními a jinými předpisy vztahujícími se k vykonávané práci, zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 5. Zaměstnavatel se zavazuje vytvořit zaměstnanci podmínky zajišťující řádný a bezpečný výkon práce, zejména poskytovat potřebné základní prostředky, ochranné pracovní prostředky, poskytovat sjednanou odměnu a dodržovat ostatní sjednané pracovní podmínky dohody.
 6. Zaměstnanec je povinen konat práci svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, dodržovat podmínky sjednané v dohodě a dodržovat příslušné předpisy vztahující se k výkonu jeho práce, zejména předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 7. Další práva a povinnosti účastníků této smlouvy se řídí ustanoveními zákoníku práce(§ 76 až 77 ZP).
 8. Obě smluvní strany mohou tuto dohodu vypovědět, a to písemně s 15 denní výpovědní dobou, která začíná dnem doručení výpovědi. (Tato dohoda může být okamžitě zrušena z důvodů…..)

Tato dohoda byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a druhé zaměstnavatel.

 

V ................. dne ..............

 

........................................................

(jméno a podpis zaměstnance)

 

  ........................................................

(razítko zaměstnavatele, podpis)