Výkon nelegální práce cizinci

Vydáno: 25 minut čtení

Současná velká poptávka po pracovní síle ze zahraničí a poměrně složitý a zejména časově náročný proces vyřizování příslušných povolení má velký vliv na výskyt nelegální práce cizinců. V praxi se lze setkat s případy, kdy je nelegální práce nejen otevřeně nabízena, např. ze stran tzv. nepravých agentur práce, ale i s případy, kdy zaměstnavatelé cizince nelegálně zaměstnávají nevědomky. Vzhledem k vysokým pokutám a dalším citelným sankcím, které z těchto situací pro zaměstnavatele vyplývají, je tedy velmi důležité znát základní podmínky pro výkon práce cizinců, ale i případy, kdy k nelegální práci může dojít.

Základní podmínky zaměstnávání cizinců

Předně je třeba upozornit, že pod pojem cizinec užívaný níže nespadají občané států, kteří jsou součástí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a občané Švýcarska a jejich rodinní příslušníci, kteří mají z pohledu § 3 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), stejné právní postavení jako občané České republiky.

Základní podmínky legálního výkonu práce cizinci (tedy občany tzv. třetích států) nalezneme v § 89 zákona o zaměstnanosti. Obsah těchto základních pravidel je relativně prostý. Aby mohl být cizinec přijat do zaměstnání a zaměstnáván, musí být podle zmíněného ustanovení držitelem platné/platného:

  • zaměstnanecké karty (v duálním režimu),
  • karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance,
  • modré karty,
  • povolení k zaměstnání od příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR a platného oprávnění k pobytu (jedná se zejména o tzv. neduální zaměstnaneckou kartu ve smyslu § 42g odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), která slouží pouze jako povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky),
  • volného přístupu na trh práce a platného oprávnění k pobytu.

Vedle výše zmíněných požadavků, které lze vyčíst ze zákona o zaměstnanosti, je třeba připomenout ještě obecný požadavek stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“), a to uzavření písemné pracovní smlouvy či jiného dokumentu zakládajícího pracovněprávní vztah (dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce).

Z výše uvedených požadavků vyplývá, že zákonnost výkonu práce cizince na území České republiky je podmíněna existencí (nějakého) oprávnění vykonávat práci a zároveň oprávnění pobývat na území České republiky. Tato dvě oprávnění mohou být buď současně obsažena v jediném povolení (tzv. duální povolení, kterými jsou zaměstnanecké karty, modré karty a karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance), nebo existují nezávisle na sobě ve formě povolení k zaměstnání či volného přístupu na trh práce (tedy oprávnění vykonávat práci) a různých druhů převážně dlouhodobých pobytů vydávaných podle zákona o pobytu cizinců (tedy oprávnění pobývat na úze

Související dokumenty

Související pracovní situace

Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Trest vyhoštění cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Převedení na jinou práci
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené

Související články

Zaměstnávání občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků
Zaměstnávání cizinců v České republice
Zaměstnávání cizinců z třetích zemí z pohledu plnění povinností v sociálním zabezpečení
Povolení k zaměstnání a řádně ohlášené volné pracovní místo
Zaměstnávání občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků
Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Trestněprávní aspekty nelegální práce
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnávání občanů EU
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Konec existence nelegální práce
Vysílání cizinců v rámci poskytování služeb
Ověřování dokladů totožnosti při zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Nelegální práce
Dočasná ochrana válečných uprchlíků z Ukrajiny

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
222/2009 Sb. o volném pohybu služeb

Související otázky a odpovědi

Volný vstup na trh práce - cizinec
Sleva na poplatníka na dani z příjmů u daňového nerezidenta
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání cizince
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Zaměstnání cizince v ČR
Zaměstnávání cizinců
Příspěvek zaměstnavatele na ubytování cizinců
Doplňující otázka k - Oznamovací povinnost při zaměstnání slovenské pracovnice na DPP
Pojistné zahraničního zaměstnance
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Sociální a zdravotní pojištění u nerezidenta ČR
Dohoda o provedení práce u cizince
Zaměstnání Slováka českou firmou na Slovensku
Přihlášení na zdravotní pojišťovnu
Náklady související s přijetím zahraničního zaměstnance
Obchodní zástupci na Slovensku
Daňové zvýhodnění na dítě cizinců
Zaměstnanec - Bulhar - nerezident