Recyklace elektroodpadu, příležitost nebo zdravotní riziko

Vydáno: 31 minut čtení

Rozsáhlé využívání přírodních zdrojů může vést k překročení únosné kapacity Země. Koncept oběhového hospodářství nabízí cestu k udržitelnému růstu. Odpad z elektrických a elektronických zařízení (známý jako OEEZ nebo e-odpad) je důležitou oblastí pro diskusi v rámci oběhového hospodářství, jelikož nakládání s elektroodpadem a jeho likvidace může představovat významné výzvy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.

Množství elektroodpadu každý rok v Evropské unii rychle roste, E-odpad je tak jedním z celosvětově nejrychleji rostoucích problémů. Tento odpad se skládá z mnoha složek, včetně toxických, které při nesprávném zacházení mohou mít intenzivní negativní dopad na lidské zdraví. E-odpad se tak může stát pro lidstvo obrovskou příležitostí nebo zdravotním rizikem. [1]

1. Oběhové hospodářství a elektroodpad

V současnosti existuje výrazný celosvětový trend péče o životní prostředí. Je vynakládáno velké úsilí na navrhování udržitelných systémů, které pomáhají snižovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí. Zejména recyklace se rychle stává jednou z nejdůležitějších strategií v tomto směru.

Zatímco recyklace je dobrá pro životní prostředí, může být nebezpečná pro pracovníky. Některé materiály, které jsou recyklovány nebo znovu použity, jako je kovový šrot, elektronika, baterie a použitý olej a další chemikálie, obsahují materiály, které přímo představují nebezpečí pro pracovníky. [2]

Cirkulární ekonomika/oběhové hospodářství a zdraví: Příležitosti a rizika

Každoročně vznikne v Evropské unii 2,5 miliardy tun odpadu. Z tohoto důvodu se v současnosti revidují pravidla pro nakládání s odpadem, která mají podpořit přechod od lineárního modelu hospodářství k oběhovému. [3]

Co je oběhové hospodářství?

„Oběhové hospodářství je způsob výroby a spotřeby, který díky sdílení, pronajímání, opětovnému používání, opravování, repasování nebo recyklaci zhodnocuje již existující výrobky, suroviny a materiály.“ [3]

Oběhové hospodářství by mělo přinést řadu výhod, jako je snížení tlaku na životní prostředí, lepší zabezpečení dodávek surovin a zvýšení konkurenceschopnosti, a otevření prostoru pro inovace, podporu hospodářského růstu (až o 0,5 % HDP) a nová pracovní místa. Evropská komise odhaduje, že by mohlo v této souvislosti v EU vzniknout do roku 2030 až 700 tisíc pracovních míst. [3] Ale jaká to budou pracovní místa, budou i bezpečná?

Vliv recyklačních technologií na zdraví: Jsou rizika dostatečně známa?

Recyklace je výhodnější strategie pro nakládání s odpady, přesto může představovat chronická rizika, například kontaminace kovy a s ní spojené poruchy neuro-vývoje. Nové technologie pro recyklaci nebo využití odpadů tak mohou být zdrojem rizik pro veřejné zdraví, ale rovněž i pro zdraví zaměstnanců. [4]

„V rámci zavádění recyklačních technologií není dosud možným rizikům pro zdraví věnovaná patřičná pozornost, a to jak při třídění odpadů, tak při vlastní technologii recyklace, tak hodnocení recyklovaných výrobků.“ [5]

Zatímco důsledky týkající se skládkování a spalování odpadů s odkazem na zařízení na zpracování odpadů, které se obvykle používají v západní Evropě, jsou známé, postupy, které vedou k cílům, jako jsou: omezování vzniku odpadu, jeho opětovné využití a recyklaci nejsou dostatečně zhodnoceny z hlediska zdravotních rizik. [5]

Ukazuje se, že přechod na oběhové hospodářství představuje významnou příležitost k dosažení významných přínosů pro zdraví. Na druhé straně, existují však zde i rizika nepříznivých a nezamýšlených účinků na zdraví, například v procesech, které zahrnují nebezpečné materiály. [5]

Na základě realizace přechodu EU k oběhovému hospodářství vyzvala Světová zdravotnická organizace (WHO – World Health Organization) všechny státy a zapojené účastníky k nutnosti řešení problematiky možných zdravotních rizik i benefitů v tomto procesu. Vzhledem k předpokládanému masivnímu nárůstu technologií pro recyklaci a využití odpadů je nezbytné identifikovat a zhodnotit zdravotní rizika. [5]

Většina studií o oběhovém hospodářství se zaměřuje především na obchodní příležitosti pro zvýšení účinnosti zdrojů! Zpráva Green Alliance (2015) o sociálních výhodách oběhového hospodářství se například zaměřuje na pracovní místa a další ekonomické přínosy, ale nezahrnuje zdraví. [6]

Podle studie zveřejněné Světovým fondem na ochranu přírody (WWF – World Wide Fund For Nature) v roce 2016 „Lidstvo v současnosti potřebuje regenerační kapacitu 1,6 Země, aby mohlo poskytovat zboží a služby, které používáme každý rok“. [7, 8] V důsledku toho musíme změnit náš současný lineární model příjmu a spotřeby. [7, 9]

Evropská agentura pro životní prostředí poznamenala, že „obzvláště znepokojivé v kontextu oběhového hospodářství je naše rostoucí závislost na chemikáliích“. Při uzavírání materiá

Související dokumenty

Související články

Rizika a příležitosti kognitivní automatizace
Expozice karcinogenním látkám vznikajícím během pracovního procesu
Přenášení břemen
Předcházení zdravotním rizikům u pracovníků úklidu
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Elektromagnetická kompatibilita zdravotnických elektrických přístrojů
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Nebezpečí výbuchu při dopravě sypkých hmot se zaměřením na korečkové elevátory
Azbest a zdraví
Znalostní systém prevence rizik v BOZP
Členění nebezpečí a rizik BOZP a ergonomie
Nebezpečí výbuchu v průmyslových provozech - Práškové lakování
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Špatné pracovní podmínky - vznik stresu na pracovišti
Syndrom vyhoření - fenomén 21. století
Zdravotní a bezpečnostní rizika ve stavebnictví
Zemědělství a lesnictví jedno z nejrizikovějších odvětví
Doba covidová, aneb evoluce BOZP u zaměstnavatele
Nová rizika a výzvy v oblasti BOZP
Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků

Související otázky a odpovědi

Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Pracovní postup
Střídání práce a bezpečnostní přestávky při teplotě 40 °C na pracovišti
Psychická zátěž u pedagogických pracovníků
Bezpečnostní listy na pracovišti
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Aktualizace směrnic BOZP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání

Související předpisy

481/2012 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
541/2020 Sb. o odpadech