Zásady úspěšné řídicí komunikace

Vydáno: 24 minut čtení

Schopnost komunikovat je základem úspěšného řízení. Zaměstnanci, kteří nemají jasné a dostatečné informace, se nemohou správně rozhodovat. I zkušení zaměstnanci nemusejí totiž vždy přesně vědět, co se od nich v dané situaci očekává. Nemusí jim ani být jasné, jak nejlépe svou práci zlepšit nebo co je pro spokojenost jejich zákazníků v konkrétním okamžiku nejdůležitější. Jejich výkonnost či výsledky mohou v důsledku toho, a to nikoli jejich vinou, zaostávat za jejich potenciálem. Článek se zabývá hlavními principy a situacemi úspěšné a přesvědčivé komunikace vedoucího.

Úspěšní vedoucí jsou schopni zaměstnancům jasně, stručně a srozumitelně sdělit veškeré informace, které ke své práci potřebují. Stejně jsou však schopni od nich důležité informace získat. V neposlední řadě dokážou ostatní o svém názoru přesvědčit. Posledně zmíněná komunikační schopnost je zpravidla nejnáročnější a dosáhnout jí znamená respektovat určité zásady.

Schopnost komunikovat není samozřejmá

Schopnost efektivně komunikovat - předávat informace, naslouchat ostatním, přesvědčovat je, a získávat je pro společné cíle organizace - není zdaleka samozřejmá. Mnohdy ji proto (aniž si to uvědomují) postrádají i dlouholetí vedoucí.

Důležitým předpokladem úspěšného vedoucího je přitom i schopnost překonávat bariéry, které brání tomu, aby s ním otevřeně komunikovali jeho spolupracovníci. Často jde přitom především o jeho ochotu a schopnost naslouchat, dávat najevo zájem o názory ostatních a povzbuzovat je k jejich vyjádření. Lepší naslouchání zaměstnancům může objevit nové možnosti, které se před organizací otevírají, a často je i předpokladem k objevení a včasnému řešení problémů, které před organizací stojí.

Komunikační schopnosti, které činnost vedoucího vyžaduje, závisí navíc do určité míry na povaze situace. Principy úspěšné a přesvědčivé řídící komunikace je proto účelné rozdělit do čtyř skupin.

Do první patří zásady komunikace s jednotlivci nebo malými skupinami, do druhé zásady veřejné komunikace (či komunikace s většími počty zaměstnanců). Do třetí spadají zásady úspěšného vedení schůzí a porad a do čtvrté principy týkající se písemných sdělení vedoucího.

Význam a předpoklady přesvědčivosti

Přesvědčivá komunikace je důležitým předpokladem motivace. Zvláště tehdy, je-li třeba motivovat k přijetí nových řešení či provedení nezbytných změn. Motivovat zaměstnance k činnosti, o jejíž správnosti nebo oprávněnosti nejsou zcela přesvědčeni (protože se jejich vedoucí o to nepokusil nebo se mu to nepodařilo), je zpravidla nejen obtížnější, ale i časově či finančně nákladnější. Motivace k jednání, o kterém zaměstnanci nejsou vnitřně zcela přesvědčeni, bývá navíc méně trvalá.

Schopnost přesvědčivě komunikovat, ať již s jednotlivci, nebo skupinami osob, se přitom neopírá jen o schopnost předkládat racionální argumenty. Jejím důležitým předpokladem je i uplatnit či respektovat emocionální aspekty komunikace, a to především tehdy, je-li pro přesvědčení třeba překonat obavy či nedůvěru druhé strany.

V rozporu s touto skutečností chápe řada vedoucích komunikaci se svými spolupracovníky jako relativně jednoduchý - a jednostranný - proces. „Přesvědčivá komunikace“ se podle jejich představ opírá o uvedení „pádných“ argumentů, nejlépe těc

Související dokumenty

Související články

Příčiny, prevence a řešení konfliktů v práci
Zaměstnanci a sociální sítě
Co znamená řídit výkon zaměstnanců
Stres na pracovišti a stres management v pracovním prostředí
Příčiny, prevence a řešení konfliktů v práci
Zaměstnanci a sociální sítě
Šikana a obtěžování zaměstnanců na pracovišti
Co znamená řídit výkon zaměstnanců
Motivace zaměstnanců
Motivační nástroje vedoucího
Jaký typ leadera potřebuje vaše organizace
Jak jednat s pracovníky různých vlastností a typů
Proč a jak v praxi uplatňovat leadership
Jak na řízení personálních vztahů v případě rodinné firmy
Efektivní rozhodování problémových situací v personální práci
Personální práce vyžaduje komunikaci
Stanovení cíle práce jako motivačního nástroje zaměstnanců
Příčiny a důsledky demotivace zaměstnanců
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Compliance program jako nezbytný pomocník společnosti
Jak vytvořit a uplatňovat etický kodex organizace
Motivovat znamená získávat důvěru

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související otázky a odpovědi

Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Odmítnutí pracovního úkolu
Diskriminace v odměňování
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Teambuilding
Dvě odborové organizace
Uchování kopií dokladů
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Skartace a archivace z hlediska GDPR
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Povinnosti odborové organizace vůči zaměstnavateli
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Forma předání ELDP zaměstnanci
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců