Přehled nových technických norem - 2.Q 2018

Vydáno: 3 minuty čtení

Text obsahuje stručné informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických normách se vztahem k problematice BOZP.

České technické normy vydané ve druhém čtvrtletí 2018 (normy jsou řazeny podle třídícího znaku)

ČSN EN ISO 9606-1 (05 0711) Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli. Norma poskytuje soubor technických pravidel pro systematické zkoušky svářečů a umožňuje takové kvalifikace, které jsou jednotné, uznávat nezávisle na druhu výrobku, místě a zkušebním orgánu/zkušební organizaci. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 9606-1:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 9606-1 z března 2018 převzala EN ISO 9606-1:2017 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem. Tato norma uvádí návod pro identifikaci a zařazování prostorů, kde může vznikat nebezpečí od hořlavých prachů. Uvádí základní kritéria, podle kterých může být hodnoceno nebezpečí vznícení a uvádí návod pro navrhování a hlídání parametrů, které mohou být použity pro snížení tohoto nebezpečí. Pro postup použitý pro identifikaci a klasifikaci těchto prostorů jsou uvedena obecná a speciální kritéria a příklady. Tato norma obsahuje informativní přílohu A, která uvádí praktické příklady zařazování prostorů. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 60079-10-2:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (33 2320) ze září 2016 převzala EN 60079-10-2:2015 převzetím originálu, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN 16704-3 (73 6395) Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 3: Kompetence personálu pracujícího v blízkosti koleje nebo v koleji. Tato norma stanovuje činnosti ve vztahu k pracím na nebo blízko železničních tratí a odpovídající způsobilosti osob, které provádějí tyto činnosti, pokud jedno nebo více z 5 významných rizik popsaných v EN 16704-1:2016 vyplyne z jejich činností. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 16704-3:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 16704-3 z května 2017 převzala EN 16704-3:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením - není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN 13306 (01 0660) Údržba - Terminologie údržby. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13306 (01 0660) z února 2011.

ČSN EN ISO 20553 (40 4306) Radiační ochrana - Monitorování pracovníků vystavených při práci riziku vnitřní kontaminace radioaktivní látkou.

ČSN EN ISO 10075-1 (83 3572) Ergonomické zásady týkající se duševní práce - Část 1: Obecné otázky a koncepty, termíny a definice. Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 10075 (83 3572) z července 1995.

ČSN EN ISO 9241-125 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 125: Návod na vizuální prezentaci informace. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 9241-12 (83 3582) z října 1999.

ČSN EN ISO 9241-960 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 960: Rámec a návod pro interakce s gesty.

Související dokumenty

Související články

Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Přehled nových českých technických norem červenec-říjen 2018
Přehled nových českých technických norem - listopad a prosinec 2018
Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2017
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., s účinností od 20. 5. 2021
České technické normy, jejich závaznost a užitečnost
Nová pojetí systému managementu pohledem normy ISO 45001
Přehled nových technických norem - duben a květen 2017
Důležité aspekty 8. novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Sedmá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Novelizace mezinárodních smluv pro přepravu nebezpečných věcí 2021
Postup legislativních prací při rekodifikaci vyhrazených technických zařízení
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Řízení změn v organizaci a jejich vliv na BOZP
Leadership a pozitivní kultura BOZP podle normy ČSN ISO 45001
BOZP a fotodokumentace pořízená před zahájením kontroly
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v roce 2018
Právo požární ochrany, 4. část - Povinnosti právnických a podnikajících osob dle zákona o požární ochraně, 1. část

Související otázky a odpovědi

Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Školení první pomoci
Bezpečnostní listy na pracovišti
Aktualizace směrnic BOZP
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Povinné školení řidičů