Přehled nových technických norem - 2.Q 2018

Vydáno: 3 minuty čtení

Text obsahuje stručné informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických normách se vztahem k problematice BOZP.

České technické normy vydané ve druhém čtvrtletí 2018 (normy jsou řazeny podle třídícího znaku)

ČSN EN ISO 9606-1 (05 0711) Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli. Norma poskytuje soubor technických pravidel pro systematické zkoušky svářečů a umožňuje takové kvalifikace, které jsou jednotné, uznávat nezávisle na druhu výrobku, místě a zkušebním orgánu/zkušební organizaci. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 9606-1:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 9606-1 z března 2018 převzala EN ISO 9606-1:2017 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem. Tato norma uvádí návod pro identifikaci a zařazování prostorů, kde může vznikat nebezpečí od hořlavých prachů. Uvádí základní kritéria, podle kterých může být hodnoceno nebezpečí vznícení a uvádí návod pro navrhování a hlídání parametrů, které mohou být použity pro snížení tohoto nebezpečí. Pro postup použitý pro identifikaci a klasifikaci těchto prostorů jsou uvedena obecná a speciální kritéria a příklady. Tato norma obsahuje informativní přílohu A, která uvádí praktické příklady zařazování prostorů. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 60079-10-2:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (33 2320) ze září 2016 převzala EN 60079-10-2:2015 převzetím originálu, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN 16704-3 (73 6395) Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 3: Kompetence personálu pracujícího v blízkosti koleje nebo v koleji. Tato norma stanovuje činnosti ve vztahu k pracím na nebo blízko železničních tratí a odpovídající způsobilosti osob, které provádějí tyto činnosti, pokud jedno nebo více z 5 významných rizik popsaných v EN 16704-1:2016 vyplyne z jejich činností. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 16704-3:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 16704-3 z května 2017 převzala EN 16704-3:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením - není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN 13306 (01 0660) Údržba - Terminologie údržby. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13306 (01 0660) z února 2011.

ČSN EN ISO 20553 (40 4306) Radiační ochrana - Monitorování pracovníků vystavených při práci riziku vnitřní kontaminace radioaktivní látkou.

ČSN EN ISO 10075-1 (83 3572) Ergonomické zásady týkající se duševní práce - Část 1: Obecné otázky a koncepty, termíny a definice. Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 10075 (83 3572) z července 1995.

ČSN EN ISO 9241-125 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 125: Návod na vizuální prezentaci informace. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 9241-12 (83 3582) z října 1999.

ČSN EN ISO 9241-960 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 960: Rámec a návod pro interakce s gesty.

Související dokumenty

Související články

Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Přehled nových českých technických norem červenec-říjen 2018
Přehled nových českých technických norem - listopad a prosinec 2018
Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2017
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
Sedmá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
České technické normy, jejich závaznost a užitečnost
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Nová pojetí systému managementu pohledem normy ISO 45001
Důležité aspekty 8. novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., s účinností od 20. 5. 2021
Přehled nových technických norem - duben a květen 2017
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2016
"Utajené" zpřísnění požární bezpečnosti
Přehled nových technických norem - srpen a září 2016
Přehled nových technických norem - říjen a listopad 2016
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Rok 2023, aneb kam kráčíš, BOZP
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Několik poznámek k novele zákoníku práce
Novela zákona o inspekci práce
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době

Související otázky a odpovědi

Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Aktualizace směrnic BOZP
Školení první pomoci
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Ohrožení nemocí z povolání
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Povinné školení řidičů
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti