Postup legislativních prací při rekodifikaci vyhrazených technických zařízení

Vydáno: 12 minut čtení

Informace se věnuje problematice současného stavu legislativního procesu rekodifikace vyhrazených technických zařízení.

Při snaze popsat proces a úsilí vynaložené v České republice v záležitosti rekodifikace bezpečnosti práce s vyhrazenými technickými zařízeními nelze nevzpomenout slova pana ředitele z Cimrmanovy hry Vyšetřování ztráty třídní knihy „…máme tady jednu takovou nepěknou, ošklivý případ.“

Pokusů o změnu a modernizaci odvětví, které má zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a dalších osob při práci s těmi nejnebezpečnějšími zařízeními používanými k výkonu některých prací zde od 90. let minulého století bylo hned několik. Snad nejblíže, když nepočítám nynější vládní návrh zákona, bylo schválení věcného záměru návrhu zákona, které však z hlediska časového je již také jen součástí historie toho, co se nikdy plně nerealizovalo.

Nynější vládní návrh zákona je sice věcným záměrem inspirován, nicméně, aby byl návrh prosaditelný, musel vzniknout kompromisní materiál posvěcený sociálními partnery a odbornými asociacemi a sdruženími se zásadním vlivem na danou oblast. Vládní návrh zákona tedy vychází z posouzení stávajícího právního stavu a z poznatků z praktického zajišťování bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Významný vliv na jeho podobu měl Státní úřad inspekce práce a například též Hospodářská komora ČR. Oba tyto subjekty významně přispě

Související dokumenty

Související články

Vyhrazená technická zařízení a připravovaný zákon o bezpečnosti jejich provozu
Připravovaná právní úprava bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
Kontrolní činnost SÚIP v roce 2017 v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti při provozu vyhrazených technických zařízení
Způsobilost osob při obsluze VTZ a jiných technických zařízení
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
Právo požární ochrany, 4. část - Povinnosti právnických a podnikajících osob dle zákona o požární ochraně, 1. část
Přehled nových technických norem - duben a květen 2017
Nové nařízení vlády v oblasti bezpečnostních značek
"Utajené" zpřísnění požární bezpečnosti
Důležité aspekty 8. novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Novelizace mezinárodních smluv pro přepravu nebezpečných věcí 2021
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., s účinností od 20. 5. 2021
Novela zákona o inspekci práce
Sedmá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Několik poznámek k novele zákoníku práce
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
České technické normy, jejich závaznost a užitečnost
Připravovaná právní úprava bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
Několik postřehů k rekodifikaci elektro úpravy
Novelizace mezinárodní dohody pro přepravu nebezpečných věcí po silnici - ADR 2019
Kontroly VP PO a PBZ již pouze jen jako odborně způsobilé osoby v PO a technici PO

Související otázky a odpovědi

Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Bezpečnostní listy na pracovišti
Školení první pomoci
Aktualizace směrnic BOZP
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Stávka a její vliv na dovolenou
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Praní pracovních oděvů
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Pes na pracovišti
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem