Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce

Vydáno: 15 minut čtení

Zákon o inspekci práce č. 251/2005 Sb. patří, vedle zákoníku práce č. 262/2006 Sb., k nejdůležitějším pracovněprávním předpisům. Upravuje postup orgánů inspekce práce při kontrole dodržování ustanovení zákoníku práce a stanoví pravidla pro ukládání sankcí pro přestupek nebo správní delikt zaměstnavatelů.

Předmět kontroly

Inspektoři mohou kontrolovat zaměstnavatele a jejich zaměstnance, právnické osoby, u kterých jsou vykonávány veřejné funkce (např. územní samosprávné celky, jako jsou obce, kraje, městské části apod), právnické osoby zřízené územními samosprávnými celky, státní i nestátní zdravotnická zařízení, školská zařízení, fyzické osoby, které jsou zaměstnavateli a samy též pracují nebo podnikají podle zvláštního právního předpisu, např. podle živnostenského zákona a nikoho nezaměstnávají.

Kontrola se vztahuje i na spolupracujícího manžela, kterého zaměstnává fyzická osoba nebo dítě fyzické osoby, která je zaměstnavatelem, a na právnické osoby, které vykonávají činnost školy nebo školského zařízení nebo u nichž se uskutečňuje praktické vyučování žáků. Kontrola se rovněž může uskutečňovat u právnických a fyzických osob (např. umělecké agentury), u kterých děti do 15 let vykonávají uměleckou, kulturní, sportovní a reklamní činnost.

Kontrola pracovněprávních předpisů

Pro účely kontroly se za pracovněprávní předpisy považují právní předpisy o zaměstnanosti, zákoník práce a právní předpisy o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (zákon č. 118/2000 Sb.). Tyto předpisy se týkají zejména:

  • odměňování zaměstnanců,
  • náhrady mzdy nebo platu a náhrady výdajů zaměstnancům,
  • pracovní doby a doby odpočinku (např. dovolená),
  • zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení,
  • zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců, zaměstnanců pečujících o děti, jakož i zaměstnanců, kteří prokázali, že převážně sami dlouhodobě pečují o převážně nebo úplně bezmocnou osobu

Související dokumenty

Související pracovní situace

Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Doručování písemností
Pracovní posudek
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání

Související články

Bezpečnost práce v silniční dopravě mimo segment dálkové dopravy
BOZP mladistvých zaměstnanců
Rok 2023, aneb kam kráčíš, BOZP
Novela zákona o inspekci práce
BOZP a fotodokumentace pořízená před zahájením kontroly
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Rok 2023, aneb kam kráčíš, BOZP
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Důležité aspekty 8. novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., s účinností od 20. 5. 2021
Sedmá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Informační a znalostní zdroje pro oblast BOZP
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
BOZP mladistvých zaměstnanců
Pozor na pracovní úrazy, kde zdrojem jsou žebříky
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou

Související otázky a odpovědi

Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Bezpečnostní listy na pracovišti
Kalkulace nákladů na praní OOPP
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Hasicí přístroj v budově
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Zaměstnanec u lékaře
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Školení první pomoci
Aktualizace směrnic BOZP
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Pracovní úraz a daňový náklad

Související předpisy

251/2005 Sb. o inspekci práce
262/2006 Sb., zákoník práce
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
500/2004 Sb. správní řád
590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

Související vzory

Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi
Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem