467/2020 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
467/2020 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. listopadu 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 366/2019 Sb. a zákona č. 285/2020 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., nařízení vlády č. 93/2012 Sb., nařízení vlády č. 9/2013 Sb., nařízení vlády č. 32/2016 Sb., nařízení vlády č. 246/2018 Sb. a nařízení vlády č. 41/2020 Sb., se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na nový řádek doplňují věty
"Směrnice Komise (EU) 2020/739 ze dne 3. června 2020, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES, pokud jde o zařazení SARS-CoV-2 na seznam biologických činitelů, o nichž je známo, že vyvolávají u člověka nakažlivé nemoci, a kterou se mění směrnice Komise (EU) 2019/1833.
Směrnice Komise (EU) 2019/1833 ze dne 24. října 2019, kterou se mění přílohy I, III, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES, pokud jde o úpravy čistě technického rázu.".
2. V § 54 odst. 5 se věta pátá nahrazuje větou "Pro pracoviště, na němž se vykonává práce s olovem, látkami uvedenými v § 16, azbestem a vědomá činnost s biologickými činiteli skupiny 2, 3 nebo 4, se zřizuje hygienická smyčka, kterou je oddělený prostor, jehož neexponovaná část musí být oddělena dveřmi a průchozí sprchou mezi šatnou pro pracovní a civilní oděv.".
3. V příloze č. 7 části A se ve sloupci "Biologický činitel" slovo "Viry2)" nahrazuje slovem "Viry".
4. V příloze č. 7 části A se řádek "Lidský coronavirus" nahrazuje řádky
"
------------------------------------------------------ ---------------------------------------
Koronavirus související s těžkým akutním respiračním         3
syndromem (virus SARS)                        
------------------------------------------------------ ---------------------------------------
Koronavirus 2 související s těžkým akutním              3
respiračním syndromem (SARS-CoV-2) b)                
------------------------------------------------------ ---------------------------------------
Koronavirus z Blízkého východu související s těžkým         3
respiračním syndromem (virus MERS)                  
------------------------------------------------------ ---------------------------------------
Ostatní Coronaviridae známé jako patogenní              2
------------------------------------------------------ ---------------------------------------
                                              ".
5. V příloze č. 7 části A se řádek "SARS coronavirus" zrušuje.
6. V příloze č. 7 části A se v tabulce ve sloupci "Biologický činitel" slovo "Paraziti b)" nahrazuje slovem "Paraziti c)".
7. V příloze č. 7 části A se v tabulce v řádku "Trypanosoma cruzi" ve sloupci "Skupina" číslo "3" nahrazuje textem "3**".
8. V příloze č. 7 části A Vysvětlivky k tabulce znějí:
a) Požadavky na ochranu zdraví při práci související s klasifikací parazitů se vztahují pouze na stadia životního cyklu parazitů, ve kterých mohou být pro člověka na pracovišti nakažliví.
b) Laboratorní činnost, při které nedochází k pomnožování materiálu zahrnujícího SARS-CoV-2, by měla být prováděna v zařízení s použitím postupů odpovídajících požadavkům alespoň podle skupiny biologického činitele 2. Laboratorní činnost, při které dochází k pomnožování materiálu zahrnujícího SARS-CoV-2, by měla být prováděna v zabezpečené laboratoři, která odpovídá požadavkům podle skupiny biologického činitele 3, kde se vzduch v porovnání s vnější atmosférou udržuje v podtlaku.
c) Biologičtí činitelé skupiny 3 označení v seznamu biologických činitelů jako skupina 3** mohou pro zaměstnance představovat omezené riziko nákazy, neboť se za běžných podmínek nepřenášejí vzduchem, a proto se na pracoviště použijí požadavky jako u práce s biologickým činitelem skupiny 2.
A - Možné alergické účinky.
D - Seznam zaměstnanců exponovaných těmto činitelům musí být uložen na dobu delší než 10 let po ukončení poslední známé expozice.
T - Tvorba toxinů.
V - Je dostupné účinné očkování.
H - V současnosti neexistuje žádný průkaz nemoci člověka způsobené ostatními retroviry opičího původu. Jako preventivní opatření pro práci s těmito retroviry je doporučená úroveň zajištění jako pro skupinu biologických činitelů skupiny 3.".
9. V příloze č. 7 část B včetně poznámky pod čarou č. 29 zní:
 
"ČÁST B
Tabulka č. 1: Požadavky na pracoviště zdravotnického a veterinárního zařízení
------------------------------------ ------------------------------------------------------
       Požadavky                    
                      Podle skupiny biologického činitele
                       
                     2        3         4
------------------------------------ ------------------------------------------------------
 1. Oddělení pracoviště od         ne      doporučeno       ano    
  jakýchkoliv jiných činností v                             
  téže budově                                      
------------------------------------ ------------------------------------------------------
 2. Vzduch přiváděný na pracoviště a    ne     ano - odváděný   ano - odváděný 
  odváděný z něho filtrovat HEPA            vzduch      i přiváděný  
  filtrem
a)
nebo podobně účinným vzduch zařízením ------------------------------------ ------------------------------------------------------ 3. Omezení přístupu na pracoviště ano ano ano, přes jen na určené zaměstnance hygienickou smyčku ------------------------------------ ------------------------------------------------------ 4. Možnost neprodyšně utěsnit ne doporučeno ano pracoviště při provádění dezinfekce, včetně fumigace ------------------------------------ ------------------------------------------------------ 5. Specifikované dezinfekční postupy ano ano ano ------------------------------------ ------------------------------------------------------ 6. Udržovat pracoviště v podtlaku ne ano ano oproti okolí ------------------------------------ ------------------------------------------------------ 7. Účinná kontrola vektorů ano ano ano (například hlodavců, hmyzu) ------------------------------------ ------------------------------------------------------ 8. Povrchy nepropouštějící vodu a ano, pro ano, pro pracovní ano, pro snadno omyvatelné pracovní plochy, podlahy a pracovní plochy a jiné povrchy plochy, podlahy určené podle podlahy, stropy hodnocení rizik a stěny ------------------------------------ ------------------------------------------------------ 9. Povrchy odolné vůči kyselinám, doporučeno ano ano zásadám, rozpouštědlům, dezinfekčním prostředkům ------------------------------------ ------------------------------------------------------ 10. Bezpečné uskladnění biologického ano ano ano, uskladnění činitele s chráněným přístupem (pod zámkem) ------------------------------------ ------------------------------------------------------ 11. Pozorovací okénko nebo jiné doporučeno doporučeno ano srovnatelné zařízení umožňující pozorovat osoby nebo zvířata přítomné v prostoru ------------------------------------ ------------------------------------------------------ 12. Vybavení laboratoře vlastním ne doporučeno ano provozním přístrojovým zařízením ------------------------------------ ------------------------------------------------------ 13. Zacházení s infikovaným kde je to ano, jde-li o ano materiálem včetně všech zvířat v vhodné infekci přenosnou bezpečnostní skříňce (hazard vzduchem boxu), izolátoru nebo jiném prostoru vhodném pro tuto práci ------------------------------------ ------------------------------------------------------ 14. Validovaný postup inaktivace pro doporučeno ano, na místě nebo ano, na místě bezpečnou likvidaci uhynulých mimo pracoviště pracoviště zvířat ------------------------------------ ------------------------------------------------------ 15. Zaměstnanci se před opuštěním ne doporučeno ano uzavřeného prostoru musí osprchovat ------------------------------------ ------------------------------------------------------
Vysvětlivka k tabulce č. 1:
a)
HEPA filtr: vysoce účinný filtr pro odlučování částic ze vzduchu.
Tabulka č. 2: Požadavky na pracoviště v laboratořích a v místnostech pro laboratorní zvířata a na pracoviště průmyslových procesů
------------------------------------ ------------------------------------------------------
 Požadavky                 Podle skupiny biologického činitele
 
                     2         3         4
------------------------------------ ------------------------------------------------------
 1. S životaschopnými          ano       ano        ano   
   mikroorganismy manipulovat v                           
   systému, který fyzicky                              
   odděluje tento proces od                             
   pracovního a ostatního                              
   prostředí                                     
------------------------------------ ------------------------------------------------------
 2. Se vzduchem odsávaným z       byl     byl zamezen    byl zamezen 
   uzavřeného systému zacházet   minimalizován     únik        únik   
   tak, aby              únik                     
------------------------------------ ------------------------------------------------------
 3. Odběr vzorků, přidávání       byl     byl zamezen    byl zamezen 
   materiálů do uzavřeného     minimalizován     únik        únik   
   systému a přenos          únik                     
   životaschopných mikroorganismů                          
   do jiného uzavřeného systému                           
   provádět tak, aby                                 
------------------------------------     ------------------------------------------------------
 4. Tekuté kultury ve větším    inaktivovány   inaktivovány    inaktivovány 
   množství nepřemísťovat z    validovanými   validovanými    validovanými 
   uzavřeného systému, pokud    chemickými    chemickými     chemickými 
   nejsou               nebo       nebo        nebo   
                   fyzikálními   fyzikálními    fyzikálními 
                   prostředky    prostředky     prostředky 
------------------------------------ ------------------------------------------------------
 5. Těsnění a uzávěry nádob pro   minimalizován    zamezen      zamezen  
   kultury upravit tak, aby byl                           
   únik biologických činitelů                            
------------------------------------ ------------------------------------------------------
 6. Uzavřené systémy
a)
umístit v doporučeno doporučeno ano, a to kontrolovaném prostoru uvnitř prostoru k tomu účelu vybudovanému a) umístit značku pro doporučeno ano ano biologické riziko b) přístup omezit pouze na ano ano ano, přes jmenovitě určené zaměstnance hygienickou smyčku c) zaměstnance vybavit ano ano ano, pracovním oděvem kompletní převlečení d) zřídit dekontaminační ano ano ano zařízení a umývárny pro zaměstnance e) zaměstnanci se před ne doporučeno ano opuštěním kontrolovaného prostoru musí osprchovat f) odpadní vodu z výlevek a ne doporučeno ano sprch shromažďovat a před vypuštěním desinfikovat g) kontrolovaný prostor ano ano ano dostatečně větrat tak, aby kontaminace vzduchu byla snížena na co nejnižší úroveň h) v kontrolovaném prostoru ne ano ano udržovat podtlak vůči okolí i) vzduch přiváděný do ne doporučeno ano kontrolovaného prostoru a odváděný z něho filtrovat HEPA filtry nebo jiným obdobně účinným zařízením j) kontrolovaný prostor ne doporučeno ano upravit po technické stránce tak, aby byl při případném úniku zachycen celý obsah uzavřeného systému k) pracoviště musí být možno ne doporučeno ano neprodyšně uzavřít při provádění dezinfekce, včetně fumigace l) odpadní vodu před konečným inaktivovat inaktivovat inaktivovat vypuštěním validovanými validovanými validovanými chemickými chemickými chemickými nebo nebo nebo fyzikálními fyzikálními fyzikálními prostředky prostředky prostředky m)odpad dekontaminovat doporučeno ano ano certifikovaným zařízením29) ------------------------------------ ------------------------------------------------------
V případě zaměstnavatelů, kteří jsou poskytovateli zdravotních služeb, pokud se jedná o dočasná pracoviště zřízená pro účely poskytování zdravotní péče pacientům s onemocněním COVID-19, se požadavky podle této části nepoužijí.
Vysvětlivka k tabulce č. 2:
a)
Uzavřený systém: Systém, který fyzicky odděluje proces od okolního prostředí (například inkubátory, nádrže).
29) Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.".
10. V příloze č. 10 v tabulce č. 2 se řádek "Práce s alergeny, chemickými karcinogeny a mutageny zejména pokud se vstřebávají kůží, práce s azbestem, práce s biologickými činiteli pokud jsou zařazeny do třetí a čtvrté kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví10)" nahrazuje řádkem
"
--------------------------------- ------------------------------------------------------------
Práce s alergeny, chemickými   oddělené šatny pro pracovní     5       5    
karcinogeny a mutageny, zejména     a civilní oděv                  
pokud se vstřebávají kůží, práce                             
s azbestem, práce s biologickými                             
činiteli, pokud jsou zařazeny do                             
třetí a čtvrté kategorie podle                              
zákona o ochraně veřejného                                
zdraví10)                                         
--------------------------------- ------------------------------------------------------------
                                              ".
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 24. listopadu 2020.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr zdravotnictví:
doc. MUDr. Blatný, Ph.D., v. r.