Novelizace mezinárodních smluv pro přepravu nebezpečných věcí 2021

Vydáno: 11 minut čtení

V tomto příspěvku jsou popsány nejdůležitější změny v mezinárodních předpisech pro přepravu nebezpečných věcí po silnici – dohoda ADR a s touto problematikou související novelizace zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě. Vzhledem k tomu, že je snahou podpořit multimodální přepravu nebezpečných věcí harmonizací mezinárodních předpisů, platí většina uvedených změn i pro železniční přepravu nebezpečných věcí – RID a dokonce i přepravu vnitrozemskými vodními cestami – ADN.

Úvod

Téměř všechny činnosti byly v minulém roce do jisté míry ovlivněny pandemií a výjimkou nebyly ani mezinárodní předpisy pro přepravu nebezpečných věcí. Restrikce ohledně cestování a shromažďování vedly k úpravě činnosti kompetentních mezinárodních orgánů a způsobu schválení změn v příslušných předpisech. Pravidelný dvouletý termín novelizace předpisů však byl dodržen. Pro všechny uživatele těchto předpisů je praktický dopad především v menším rozsahu změn, než v minulých letech.

Přechodné období

Nové technické přílohy Dohody ADR 2021 platí od 1. ledna letošního roku. Zároveň však jako v minulosti až do 30. června platí přechodné období, během kterého může být postupováno stále i v souladu s předchozí verzí ADR 2019. Nicméně od 1. července 2021 již musí být postupováno podle ADR 2021, s výjimkou určitých ustanovení s delším přechodným obdobím pro nabytí účinnosti.

Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

První změna přichází už v samotném mezinárodní dohody stanovující pravidla pro přepravu nebezpečných věcí po silnici. V názvu bylo od letošního roku odstraněno slovo „Evropská“ a zůstala „Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí“, známá pod zkratkou ADR. Neustále narůstá počet členských států a již dříve se staly členy i některé mimoevropské státy. Evropská hospodářská komise OSN, v rámci které je dohoda ADR připravována, si od této změny slibuje ještě větší zájem ostatních států o přistoupení ke společným pravidlům pro silniční přepravu ne

Související dokumenty

Související články

Novelizace mezinárodní dohody pro přepravu nebezpečných věcí po silnici - ADR 2019
Novelizace mezinárodní dohody pro přepravu nebezpečných věcí po silnici ADR 2017
Nebezpečné látky pod kontrolou. Evropská kampaň 2018-2019
"Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou"
Novelizace mezinárodní dohody pro přepravu nebezpečných věcí po silnici - ADR 2019
Novelizace mezinárodní dohody pro přepravu nebezpečných věcí po silnici ADR 2017
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
Právo požární ochrany, 4. část - Povinnosti právnických a podnikajících osob dle zákona o požární ochraně, 1. část
Přehled nových technických norem - duben a květen 2017
Nové nařízení vlády v oblasti bezpečnostních značek
"Utajené" zpřísnění požární bezpečnosti
Důležité aspekty 8. novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Postup legislativních prací při rekodifikaci vyhrazených technických zařízení
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., s účinností od 20. 5. 2021
Novela zákona o inspekci práce
Sedmá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Několik poznámek k novele zákoníku práce
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
České technické normy, jejich závaznost a užitečnost
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství

Související otázky a odpovědi

Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Bezpečnostní listy na pracovišti
Školení první pomoci
Aktualizace směrnic BOZP
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Skladování a nakládání s NCHL
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Stávka a její vliv na dovolenou
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Praní pracovních oděvů
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Pes na pracovišti
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem

Související předpisy

111/1994 Sb. o silniční dopravě
294/2015 Sb. , kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
115/2020 Sb. kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
337/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
478/2000 Sb. , kterou se provádí zákon o silniční dopravě